Långvariga symtom hos barn efter covid-infektion

Det finns påtagligt lite forskning kring post-covid hos barn och ungdomar och om hur man bäst behandlar dessa drabbade barn. Karel Duchen tilldelades 2021 års anslag på sammanlagt en miljon kronor från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Här är Karel Duchens populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år, totalt en miljon kronor, från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning:
Studien fokuserar på barn och ungdomar med långvariga besvär efter covid-19 infektion. Under våren 2020 kom rapporter om att barn insjuknade i ett allvarligt, hyperinflammatoriskt tillstånd några veckor efter covid-19 infektion, MIS-C (Multisystemic Inflammatory Syndrome). De flesta av dessa barn tillfrisknar helt, även om långtidsdata saknas.

Tillståndet post covid beskrevs först hos vuxna, men liknande symptom har observerats hos barn med långvariga besvär med hjärntrötthet, muskeluttröttbarhet, muskelvärk, låggradig feber och hjärtklappning. Detta tillstånd medför svårigheter att delta i skola och fritid och innebär ett betydande lidande för barnet och familjen.

Det finns påtagligt lite forskning kring post-covid hos barn och ungdomar och ingenting om hur man bäst behandlar dessa drabbade barn. Dessutom behöver kunskapen om barn och ungdomar med covid-19 analyseras i ljuset av hur pandemin utvecklas. Under 2021 har infektionsfrekvensen ökat bland barn och unga medan vuxna har tillgång till vaccin. Studien inkluderar barn med symptom mer än 8 veckor efter misstänkt covid 19-infektion (inklusive MIS-C).

Studiens syfte är att fastställa art och grad av påverkan på nervsystem, muskel-, hjärt- och lungfunktion vid olika tidpunkter (inklusion samt efter 3, 6, 12, 18 och 24 månader). Vi kommer att analysera blodprov, immunsvar och funktion i muskelfibrer. Friska skolbarn/studenter inkluderas som kontrollgrupp.

Vi vill studera vad symtomen beror på för att bättre förstå hur barnen ska rehabiliteras och behandlas. Kan vi hitta orsak till uttröttbarheten hos barnen med diagnosen post-covid?
Förhoppning finns att detta kan öka förståelsen för långtidseffekter även efter andra infektioner och liknande tillstånd hos barn och ungdomar.

Relaterat inehåll

Senaste nytt från LiU