30 april 2020

En särskild utredare ska se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Utredaren börjar sitt arbete den 30 april 2020 och ska lämna sina lagförslag senast den 26 februari 2021.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Därför tillsätter vi nu den här utredningen för att få till en Lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar på Socialdepartementets webbsida.

Barnafrids centrumchef, professor Laura Korhonen, välkomnar beslutet: 
Dessa fall är mycket komplexa. En utredning utifrån olika behov och perspektiv kommer att ge en solid grund för beslutsfattande gällande de åtgärder som måste vidtas.  Utredningen kommer också att ha en bäring på implementering av barnkonventionen och i arbetet att uppnå Agenda 2030-målet att eliminera allt våld mot barn, säger Korhonen.

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen. Om detta inte är möjligt kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra.

Uppdraget

Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas. En särskilt utredare får nu i uppdrag att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra.
Utredaren ska även se över om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden samt om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder inför umgänge och i samband med vårdens upphörande ska uppvisa resultat av drogtest. Utredaren får också i uppdrag se över är om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering har upphört.

Kansliråd blir utredare

Till utredare utses Charlotte Lönnheim, som i dag arbetar som kansliråd på Socialdepartementet. Charlotte har tidigare arbetat på Justitiedepartementet, varit adjungerad ledamot i Kammarrätten i Stockholm och tf. rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 februari 2021.

Här finns informationen på Socialdepartementets webbsida

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.