Digitalisering, demokrati och utanförskap

Det digitala samhället innebär ökad valfrihet inom många delar av samhället men det ställer också krav på att varje enskild medborgare har kompetensen att utnyttja möjligheterna.

Digitalt utanförskap

Idag använder omkring en halv miljon svenskar aldrig internet och över hälften av åldersgruppen från 76 år och uppåt använder inte internet för att ta del av offentlig information eller information om medicin och hälsa. De som sällan använder internet känner sig betydligt mindre delaktiga i det digitala samhället. Vad innebär det för deras upplevelse av delaktighet i samhället i stort? Jag studerar digital inkludering utifrån fallstudier av hur offentliga tjänstemän på gräsrotsnivå, så kallade gräsrotsbyråkrater, ser på sitt handlingsutrymme och sina roller när de arbetar för digital inkludering av medborgare. För att ge en bredare bild studerar och jämför jag gräsrotsbyråkrater från flera olika delar av den offentliga sektorn, bland annat skola, vård och bibliotek. 

 

Bibliotekens arbete för digital inkludering

För tillfället forskar jag främst kring biblioteksanställdas roller och strategier för att minska det digitala utanförskapet. Folkbiblioteken, även kallade ”demokratins skattkammare”, har ett brett och viktigt samhällsuppdrag där bland annat digitalisering men också demokrati och utbildning ingår. De ska verka för fri åsiktsbildning och det demokratiska samhällets utveckling samt göra kunskap tillgänglig och möjlig att ta till sig för hela befolkningen oavsett skillnader i resurser, bakgrund och bostadsort.

Korta fakta

Utbildning

  • Politices magisterprogrammet, 2005

Nuvarande uppdrag

  • Övermarskalk vid Linköpings universitet, det vill säga ansvarig för ceremonin vid lärosätets främsta årliga akademiska högtid då nya doktorer promoveras och professorer installeras. Läs gärna mer på https://liu.se/artikel/akademiska-hogtider
  • Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitetForskning

Publikationer

2023

2022

2021

Undervisning

Nyheter

Kollegor

Organisation

Akademiska högtider