Fotografi av Helena Iacobaeus

Helena Iacobaeus

Doktorand

I ett alltmer digitaliserat samhälle förändras synen på vad en medborgare behöver kunna för att vara aktiv i samhällslivet. Min avhandling handlar om digitalt utanförskap med särskilt fokus på mötet mellan medborgare och tjänsteman.

Digitalisering, demokrati och utanförskap

Det digitala samhället innebär ökad valfrihet inom många delar av samhället men det ställer också krav på att varje enskild medborgare har kompetensen att utnyttja möjligheterna.

Digitalt utanförskap

Idag använder omkring en halv miljon svenskar aldrig internet och över hälften av åldersgruppen från 76 år och uppåt använder inte internet för att ta del av offentlig information eller information om medicin och hälsa. De som sällan använder internet känner sig betydligt mindre delaktiga i det digitala samhället. Vad innebär det för deras upplevelse av delaktighet i samhället i stort? Jag studerar digital inkludering utifrån fallstudier av hur offentliga tjänstemän på gräsrotsnivå, så kallade gräsrotsbyråkrater, ser på sitt handlingsutrymme och sina roller när de arbetar för digital inkludering av medborgare. För att ge en bredare bild studerar och jämför jag gräsrotsbyråkrater från flera olika delar av den offentliga sektorn, bland annat skola, vård och bibliotek. 

 

Bibliotekens arbete för digital inkludering

För tillfället forskar jag främst kring biblioteksanställdas roller och strategier för att minska det digitala utanförskapet. Folkbiblioteken, även kallade ”demokratins skattkammare”, har ett brett och viktigt samhällsuppdrag där bland annat digitalisering men också demokrati och utbildning ingår. De ska verka för fri åsiktsbildning och det demokratiska samhällets utveckling samt göra kunskap tillgänglig och möjlig att ta till sig för hela befolkningen oavsett skillnader i resurser, bakgrund och bostadsort.

Forskning

Publikationer

2023

Helena Iacobaeus (2023) The Digital Cage Dilemma: How Street-Level Bureaucrats at Public Libraries are a Key for Digital Inclusion 22nd IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2023, Budapest, Hungary, September 5–7, 2023, Proceedings, s. 64-79 Vidare till DOI
Elin Wihlborg, Helena Iacobaeus (2023) Context matters-different entrepreneurial approaches among street‐level bureaucrats enhancing digital inclusion European Policy Analysis, Vol. 9, s. 379-396 Vidare till DOI

2022

Philippa Barnes, Helena Iacobaeus (2022) Institutional Collaboration for Developing Local Democracy: A Literature Review
Ahmed Kaharevic, Helena Iacobaeus, Mariana S. Gustafsson (2022) Ideology and technology mediated participation: Digital citizenship ideals in the Swedish welfare state

2021

Helena Iacobaeus (2021) Conducting Municipal Council Meetings with Social Distance

Undervisning

Korta fakta

Utbildning

  • Politices magisterprogrammet, 2005
Nuvarande uppdrag

  • Övermarskalk vid Linköpings universitet, det vill säga ansvarig för ceremonin vid lärosätets främsta årliga akademiska högtid då nya doktorer promoveras och professorer installeras.
  • Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Akademisk ceremoni

Nyheter

Kollegor

Organisation