Digitalisering, demokrati och utanförskap

Det digitala samhället innebär ökad valfrihet inom många delar av samhället men det ställer också krav på att varje enskild medborgare har kompetensen att utnyttja möjligheterna.

Digitalt utanförskap

Idag använder omkring en halv miljon svenskar aldrig internet och över hälften av åldersgruppen från 76 år och uppåt använder inte internet för att ta del av offentlig information eller information om medicin och hälsa. De som sällan använder internet känner sig betydligt mindre delaktiga i det digitala samhället. Vad innebär det för deras upplevelse av delaktighet i samhället i stort? Jag studerar digital inkludering utifrån fallstudier av hur offentliga tjänstemän på gräsrotsnivå, så kallade gräsrotsbyråkrater, ser på sitt handlingsutrymme och sina roller när de arbetar för digital inkludering av medborgare. För att ge en bredare bild studerar och jämför jag gräsrotsbyråkrater från flera olika delar av den offentliga sektorn, bland annat skola, vård och bibliotek. 

 

Bibliotekens arbete för digital inkludering

För tillfället forskar jag främst kring biblioteksanställdas roller och strategier för att minska det digitala utanförskapet. Folkbiblioteken, även kallade ”demokratins skattkammare”, har ett brett och viktigt samhällsuppdrag där bland annat digitalisering men också demokrati och utbildning ingår. De ska verka för fri åsiktsbildning och det demokratiska samhällets utveckling samt göra kunskap tillgänglig och möjlig att ta till sig för hela befolkningen oavsett skillnader i resurser, bakgrund och bostadsort.

Korta fakta Visa/dölj innehåll

Utbildning

  • Politices magisterprogrammet, 2005

Nuvarande uppdrag

  • Övermarskalk vid Linköpings universitet, det vill säga ansvarig för ceremonin vid lärosätets främsta årliga akademiska högtid då nya doktorer promoveras och professorer installeras. Läs gärna mer på https://liu.se/artikel/akademiska-hogtider

Forskning Visa/dölj innehåll

Digitala kompetenser blogg Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Undervisning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Akademiska högtider Visa/dölj innehåll