Få inspiration av andra i deras arbete med att ge fler barn och unga en skyddad uppväxt fri från våld. Barnafrid bjuder in till inspirationslunch tredje fredagen i månaden. 

Barnafrids inspirationslunch består av en serie digitala seminarier med goda exempel från verksamheter, bland annat arbetssätt, metoder och samverkan ofta med ett våldsförebyggande perspektiv.  

Tredje fredagen varje månad, klockan 12:00-12:40 via Zoom.
Varav 30 minuter föreläsning och 10 minuter frågestund.
Ta del av programmet nedan.

 

Anmälan

Tredje fredagen varje månad, klockan 12:00-12:40 via Zoom.
Varav 30 minuter föreläsning och 10 minuter frågestund.

Anmäl dig senast dagen innan web-seminariet för att hinna få länk och lösenord skickat till dig på den vid anmälan angivna e-postadressen. Dubbelkolla gärna att e-postadressen är korrekt inskriven.

Din anmälan gäller sedan för samtliga tillfällen under 2023.

Anmäl dig här

Dokumentation från genomförda föreläsningar

2024

Ställa frågor om våld på barnavårdscentralen – en pilotstudie (240419)

Barnhälsovårdsenheten (BHV) och barnskyddsteamet i Region Östergötland har genomfört en pilotstudie som handlat om att ställa frågor om våld till vårdnadshavare på barnavårdscentralen. Nyblivna mammor fick fylla i ett frågeformulär när barnet var 6–8 veckor och barnets pappa/medförälder svarade på frågor när barnet var vid 3–5 månader gammalt. Frågeformuläret innehöll frågor som omfattade frågor om psykiskt eller fysiskt våld och sexuella övergrepp. Fem av frågorna berörde föräldern och fem frågor handlade om barnet. 

Föreläsare: Maria Myrgård, överläkare BHV, Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare BHV och Sofia Gustavsson, samordnare barnskyddsteam.

Presentation 240419 (PDF)

SEXIT – metoden som startar samtalet om sexuell hälsa och erfarenhet av våld (240315 - inställt)

Vi återkommer med datum för ett nytt tillfälle.

Metoden "Sexual health identification tool" (SEXIT) syftar till att identifiera och erbjuda relevant vård och stöd, dels till unga som är sexuellt risktagande eller utsatta, dels till personer med erfarenhet av våld. Metoden har fått stor spridning bland ungdomsmottagningar i Sverige och allt fler elevhälsoteam använder SEXIT i hälsosamtalen. Även andra som möter barn och unga i åldern 13–24 år kan använda materialet för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor. SEXIT består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok. Metoden är forskningsbaserad och framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. 

Föreläsare: Sofia Hammarström, med. dr. och forskningsansvarig, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Gängsnacket – viktiga vuxnas roll för en barndom utan brott (240216)

Under 2023 har länsstyrelserna tillsammans med Polismyndigheten tagit fram guiden ”Gängsnacket” för att hjälpa vuxna uppmärksamma och börja prata med barn om riskerna med gängkriminalitet. Till materialet finns en handledning som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som vägleder och pratar om gängkriminalitet. Den här inspirationslunchen handlar om materialet, tidiga varningssignaler som viktiga vuxna behöver uppmärksamma och hur vi kan förebygga att barn och unga blir rekryterade eller lockade in i kriminella gäng. 

Föreläsare: Eva-Linnéa Eriksson, utvecklingsledare inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar) på Länsstyrelsen Västmanland.

Presentation 240216 (PDF)

Våldsförebyggande arbete i förskolan – att upptäcka, fråga, agera och stödja barn som far illa (240517)

Förskoleverksamheten i Haninge och Barnafrid har tillsammans tagit fram en utbildning som riktar sig till personal inom förskolan. I en pilotstudie under 2023 har all förskolepersonal i kommunen genomfört utbildningen. Preliminära resultat visar en ökad kunskap och medvetenhet hos förskolepersonalen när det gäller att upptäcka och agera vid misstanke om att ett barn far illa. Till exempel har antalet anmälningar till socialtjänsten ökat under samma år som kommunen genomförde utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och lanseras nationellt under våren.

Föreläsare: Jenny Nilsson och Steffani Skärberg, Haninge kommun.

2023

HVB Riddarnäset - delat huvudmannaskap för samordnade insatser från BUP och socialtjänst (231215)

Riddarnäset har ett delat huvudmannaskap mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland, vilket gör det möjligt att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. Verksamheten riktar sig till målgruppen ungdomar 13–20 år med risk- och missbruksproblematik, samsjuklighet eller psykosociala besvär. Riddarnäset är det andra HVB-hemmet i Sverige som organiseras på detta sätt för att kunna erbjuda en jämlik vård och en sammanhållen vårdkedja med barnets behov i centrum.

Föreläsare: Pär Johansson, förbundschef och Peter Gustafsson, enhetschef Riddarnäset och HVB-föreståndare. 

Presentation 2023-12-15 (PDF)

Utökat barnperspektiv i Skyddat boende VEGA (231117)

Teamledare Maria Adolfsson och behandlingssekreterare Siri Björkgren föreläste om hur Trollhättans stad under flera år har arbetat systematiskt för att förstärka barnperspektivet inom Skyddat boende VEGA.

Presentation 231117 (PDF)

Rutinbeskrivning VEGA (PDF)

Barn som begår eller utsätts för sexuella övergrepp väcker starka känslor (231020)

Socialtjänstens öppenvård i Örebro kommun påbörjade hösten 2020 insatser till dessa barn och deras familjer. Presentationen handlar om hur och varför vi påbörjat vårt arbete utifrån att målgruppen inte tidigare synliggjorts.

Föreläsare: Therese Ehrenstråle, Maria Larsson och Lisa Alexandersson, familjebehandlare stöd och behandling, Öppenvården Örebro kommun.

Presentation 231020 (PDF)

 

Förstärkningsteam Heder - "Frivilligt kompetensstöd - det har vi redan provat!" (230915)

I Polisregion Stockholm blir man uppringd av en kunnig kollega när man får ett ärende som gäller könsstympning eller hedersförtryck. Förstärkningsteam Heder är en arbetsmetod som syftar till att knyta kompetensstöd till rätt ärenden i stället för att lägga ansvaret på enskilda handläggare. Om behovet av kollegialt stöd och relationen mellan utbildning och erfarenhet. Föreläsare: Hilda Lundgren-Ramsten, Polisinspektör Regional samordnare hedersrelaterad brottslighet.

Presentation 230915 (PDF)

Praktiska exempel på barninkludering utifrån Barnafrids arbete (230519)

Maria Lindersson, utredare på Barnafrid föreläste om hur Barnafrid arbetar med barninkludering.

Presentation 230517 (PDF)

Bris arbete med samverkan mellan skola och socialtjänst (230421)

Samverkan med socialtjänst och skola samt gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn Catarina Nylund, från BRIS berättade bland annat om deras arbete gällande samverkan med socialtjänst och skola samt deras gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn.

Presentation 230421 (PDF)

Utväg Skaraborg och utväg Älvsborg (230317)

En del av Västra Götalandsregionen som arbetar med ett förebyggande perspektiv för att myndighetsgemensamt sprida information och öka kunskapen om våld i nära relation. De erbjuder även enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar eller har utövat våld och barn och unga som har upplevt våld.

Läs mer om arbetet med utväg här

Presentation 230317 (PDF)

 

Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer (230217)

Hamnen är en mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen som är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Gustavsbergs vårdcentral arbetar socionomer och psykologer. På Inspirationslunchen kommer Lovisa Mellerby, psykolog och mottaningssamordnare på Hamnen att prata om samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer.

Förebygga våld mellan barn och unga (230120)

Mats Glans från Malmö stad berättade om reflektioner och erfarenheter kring hur man kan hantera och förebygga våld mellan barn och unga.

Presentation 230120 (PDF)


Kontakt