Studier av FN:s utsläppsscenarior

Jag studerar internationell miljöpolitik, särskilt klimatpolitik, med fokus på internationell lag och politik samt politiska prioriteringar. Analytiskt använder jag statistiska metoder samt diskursteoretiskt inspirerade ramverk. Jag undervisar bland annat i miljöhistoria, vetenskapsteori, internationell miljörätt och kvalitativ metodik.

För närvarande arbetar jag med en översikt av styrningssystem för nationellt anpassade utsläppsminskningsåtgärder i fattiga länder samt analyserar dess utvecklings- och genomförandefaser. I stort sett liknar preferenserna bland bilaterala och vissa multilaterala stödgivare också de förslag på NAMAs som växt fram de senaste åtta åren. En risk är att afrikanska NAMAs, som ofta fokuserar på jordbrukssektorn, kommer att underfinansieras. Dessutom riskerar NAMAs som riktar in sig på långsiktig transformation av energisystem att sakna långsiktigt stöd. Jag fokuserar på klimatfinansiering, framförallt olika potentiella roller, liksom staternas preferenser, för den Gröna klimatfonden.

Den Gröna Klimatfonden som startades för att hjälpa utvecklingsländer att utvecklas på ett hållbart sätt, har stora förutsättningar att kunna täcka luckor i stöd till NAMAs som inte täcks av bilaterala eller privata finansieringskällor. En potentiell stötesten i förhandlingarna kring den Gröna klimatfonden rör dock i vilken omfattning den utlovade långsiktiga finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder ska administreras av fonden. Det tycks råda ganska stor samstämmighet om volymen på offentliga medel för stöd, men man är oense gällande hur mycket av dessa medel som ska kanaliseras genom den Gröna klimatfonden.

Den internationella förhandlingsbarometern

Jag forskar även om graden av samstämmighet mellan de globala energisystemmodellernas preferenser för bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) för att begränsa klimatförändringarna och politikernas och allmänhetens preferenser för dessa tekniker.

Forskningen bygger på data från den internationella förhandlingsbarometern, observationer av de internationella förhandlingarna, data från olika källor om nationellt anpassade utsläppsminskningsåtgärder i fattiga länder samt modellering av utsläppsscenarior.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2013 
  Doktor i Vatten i natur och samhälle (2013), Postdoc vid Centrum för klimatpolitisk forskning
 • 2008 
  Gästforskare vid Internationella Virtual Institute of Global Change på energiplanering Program (COPPE), det federala universitetet i Rio de Janeiro.
 • 2007
  Doktorand i Vatten i natur och samhälle Avhandling: Historical responsibility: Assessing the past in international climate negotiations
 • 2006 
  Master i miljöhistoria vid Linköpings universitet. “The Concept of Historical Responsibility in the International Climate Change Negotiations”

 •  2005
  Kandidatexamen i humanekologi vid Göteborgs universitet “In the service of humanity’: an attempt at deconstructing The Swedish Strategy for Sustainable Development”
 • 2004
  Historia C (41-60p), Linköping University
  “From fairy-tale forests to ecological pornography: Portrayal of human-nature relations in Sveriges Natur 1952, 1962 and 1972”

Uppdrag

 • 2015
  Member of the advisory panel, International climate politics, FORES
 • 2014
  IPCC’s Focal Point for Linköping University
 • 2010
  UNFCCC’s Designated Contact Point for Linköping University 
 • 2011
  Member of the advisory board, Climate justice programme, Cogito 

Stipendier

 • Sparbanksstiftelsen Alfa
 • Knut och Alice Wallenbergs jubileumsfond
 • Makarna Ingeniör Lars Henrik Fornander
 • Wala och Folke Danielsson fond

Nätverk

 • International Negotiations Survey 
 • New Climate Institute, Cologne/Berlin 
 • Energy Planing Programme, COPPE, UFRJ, Rio de Janeiro

Twitter @LiU_CSPR
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Undervisning i miljövetenskap
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterad verksamhet
Visa/dölj innehåll