Fotografi av Mathias Fridahl

Mathias Fridahl

Universitetslektor, Docent

Jag är intresserad av att göra nationell och internationell klimatpolicy effektiv. Framför allt studerar jag klimatpolitik – hur lag, processregler, förhandlingspraktik och olika aktörers prioriteringar begränsar och möjliggör verkningsfulla beslut.

Studier av FN:s, EU:s och länders klimatpolitik

Jag studerar nationell och internationell miljöpolitik, särskilt klimatpolitik, med fokus på politik och politiska prioriteringar. Analytiskt använder jag statistiska metoder samt diskursteoretiskt inspirerade ramverk. Jag undervisar bland annat i miljöhistoria, vetenskapsteori, internationell miljörätt och kvalitativ metodik.

Mitt intresse för uppfattningar om politik är lika stort som intresset för utformandet av effektiva styrningssystem. Bland annat studerar jag hur internationella organisationer, exempelvis EU, FN och olika multilaterala klimatklubbar, kan underlätta för effektiv klimatpolitik på nationell nivå. Jag studerar också förutsättningar för effektiv klimatpolitik, till exempel acceptans för olika typer av styrmedel. Ett viktigt empiriskt fokus i denna forskning är frågan om negativa utsläpp, även kallat minusutsläpp, alltså åtgärder som syftar till att dammsuga atmosfären på koldioxid för att städa upp efter årtionden av för höga utsläppsnivåer. 

Min forskning rör också frågor om klimatfinansiering, exempelvis vilken funktion den Gröna klimatfonden bör anta i det klimatfinansiella landskapet. Den Gröna Klimatfonden som startades för att hjälpa utvecklingsländer att utvecklas på ett hållbart sätt, har stora förutsättningar att kunna täcka luckor i stöd till klimatåtgärder som inte täcks av bilaterala eller privata finansieringskällor. En potentiell stötesten i förhandlingarna kring den Gröna klimatfonden rör dock i vilken omfattning den utlovade långsiktiga finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder ska administreras av fonden. Det råder viss oenighet om volymen på offentliga medel för stöd, men också gällande hur mycket av dessa medel som ska kanaliseras genom den Gröna klimatfonden. 

Andra forskningsintressen på det klimatfinansiella området rör hur olika preferenser bland stödgivare och projektutförare kan skapa svårlösliga målkonflikter. För analys av dessa frågor har jag bland annat studerat klimatfinansiering och bistånd till stöd för solel och biokol i Tanzania, men också exempelvis klimatåtgärder Brasilien, Indien och Sydafrika.

Den internationella förhandlingsbarometern

Jag forskar även om graden av samstämmighet mellan de globala energisystemmodellernas preferenser för negativa utsläpp för att begränsa klimatförändringarna och politikernas och allmänhetens preferenser för dessa tekniker. Exempelvis bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (bio-CCS eller BECCS) har en väldigt framträdande roll i klimatscenarierna utan att denna nödvändigtvis speglas i att de förutsättningar som behövs för att realisera dessa scenarier är på plats.

Forskningen bygger på data från den internationella förhandlingsbarometern, observationer av de internationella förhandlingarna, data från olika källor om nationellt anpassade utsläppsminskningsåtgärder i fattiga länder, policy, intervjuer och fokusgrupper samt modellering av utsläppsscenarier.

Publikationer

2023

Emily Rodriguez, Sigrid Jansson, Alexander Olsson, Anders Hansson, Mathias Fridahl (2023) Klimatansvar i Stockholms stad
Mathias Fridahl (2023) Klimatbistånd som finansieringskälla för utsläppshandel: Förutsättningar och fallgropar
Phil Renforth, Rob Bellamy, David Beerling, Miranda Boettcher, Davide Bonalumi, Miguel Brandão, Mathias Fridahl, Sabine Fuss, Anders Hansson, Clare Heyward, Ben Kolosz, Patrick Lamers, Duncan McLaren, Raffaella Pomi, Daniel L. Sanchez, Soheil Shayegh, Volker Sick, Mijndert Van der Spek, Vikram Vishal, Jennifer Wilcox (2023) Specialty grand challenge: Renaming our section to "Carbon Dioxide Removal" Frontiers in Climate, Vol. 5, Artikel 1279109 Vidare till DOI
Lara-Sophie Wähling, Mathias Fridahl, Tobias Heimann, Christine Merk (2023) The sequence matters: Expert opinions on policy mechanisms for bioenergy with carbon capture and storage Energy Research & Social Science, Vol. 103, Artikel 103215 Vidare till DOI
Katherine Browne, Adis Dzebo, Gabriela Iacobuta, Alexia Faus Onbargi, Zoha Shawoo, Ines Dombrowsky, Mathias Fridahl, Sara Gottenhuber, Åsa Persson (2023) How does policy coherence shape effectiveness and inequality? Implications for sustainable development and the 2030 Agenda Sustainable Development, Vol. 31, s. 3161-3174 Vidare till DOI

Nyheter

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Under klimatmötet COP26 i Glasgow var trycket från media väldigt högt. Mathias Fridahl tror inte på samma uppmärksamhet i media under COP27.

Ett stort kliv för förhandlingarna, ett mindre för klimatet

De forskare och den student som varit på plats i Glasgow under FN:s klimatförhandlingar, COP26, är tillbaka på Linköpings universitet igen. De är laddade med både intryck och material till olika forskningsprojekt.

Kraftvärmeverk

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

För att nå klimatmålen siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En rapport visar att aktörer inom området anser att omvända auktioner kan göra tekniken lönsam.

Forskning

Solstrålar på en himmel med moln

Solstrålsreglering som nödvändigt ont eller fullvärdig klimatåtgärd?

Forskningen om solar geoengineering (solstrålsreglering) är kontroversiell och ställs inför djupa osäkerheter, risker och etiska frågeställningar. Vi studerar kunskapsproduktionen genom hur dessa utmaningar hanteras i modeller och av modellerare.


Mesam
En bild på skog.

Under nollpunkten

Projektet syftar till ökad kunskap om hur samhället kan bygga robust och anpassningsbar kapacitet att hantera barriärer för att främja bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS).

Tallskog

Premisser för bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring

Klimatscenarierna för att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C baseras på en storskalig användning av bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS). Projektet kartlägger scenariernas socio-politiska förutsättningar.

CV

CV

 • 22019–2019
  Research Fellow, Stockholm Environment Institute (50%).
 • 2017–2019
  Klimatpolitisk analytiker, Forum for Reforms, Entrepreneurship and Sustainability (50%).
 • 2013
  Doktor i Vatten i natur och samhälle (2013), Postdoc vid Centrum för klimatpolitisk forskning.
 • 2008 
  Gästforskare vid Internationella Virtual Institute of Global Change på energiplanering Program (COPPE), det federala universitetet i Rio de Janeiro.
 • 2005–2006 
  Magisterexamen i miljöhistoria vid Linköpings universitet, k
  andidatexamen i humanekologi vid Göteborgs universitet.

Uppdrag, urval

 • 2019–2020
  Expert, Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
 • 2019–
  Vetenskaplig referensgrupp, Stockholm Exergis satsning på bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring, bio-CCS, vid Värtaverket.

 • 2014–
  IPCC’s Focal Point for Linköping University.
 • 2010–
  UNFCCC’s Designated Contact Point for Linköping University.

Forskningsprojekt, urval

 • 2020
  Connecting the dots: Climate clubs and negative emissions (Formas).
 • 2020
  Opening the portfolio of negative emissions technologies: A comprehensive study of social, techno-economic and ethical dimensions of biomass-based NETs in Sweden and Tanzania (Formas).
 • 2019
  Prospective policy incentives for bioenergy with carbon capture and storage in Sweden and the European Union (the Government Offices of Sweden). 
 • 2019
  Valuing negative emissions (the Swedish Nature Protection Agency).
 • 2018
  Carbon capture and storage in Sweden: Historical lessons, current perceptions, and policy instruments (the Swedish Energy Agency).
 • 2018
  An integrative systems approach to a carbon neutral industry (the Swedish Energy Agency).
 • 2018
  From global potentials to domestic realities: Bioenergy with Carbon Capture and Storage (the EU Parliament).
 • 2018
  Policy incentives for Bioenergy with Carbon Capture and Storage (Stockholm Exergi).
 • 2018
  The practice of applying policy markers in Swedish bilateral climate-related development aid 2009–2016 (the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida).
 • 2016
  Premises for bioenergy with carbon capture and storage in the global response to climate change (the Swedish Energy Agency).

Nätverk, urval

 • International Negotiations Survey
 • Manchester University
 • University of Dar es Salaam
 • Royal Institute of Technology, KTH
 • New Climate Institute, Cologne/Berlin
 • Fores, Forum for Reforms, Entrepreneurship and Sustainability

Undervisning i miljövetenskap

Relaterade forskare

Organisation