13 oktober 2021

Denna rapport bidrar till ökad kunskap om drivkrafter och hinder för överflytt av gods till energieffektivaretrafikslag med fokus på samverkan mellan varuägare och transportleverantörer.

Hamn, järnväg godstransport

Bakgrund: Aktörssamverkan är av stor vikt för att kunna realisera överflytt från godstransporter på väg till mer energieffektiva trafikslag, t.ex. järnväg och sjöfart, vilket är viktigt för att nå långsiktiga samhällsmål mot fossilfrihet. Beslut om trafikslag tas inte av enskilda företag utan flera aktörer påverkar valet, där varuägare, som behöver skicka varor, och transportleverantörer, som arrangerar och utför transporter, är centrala för beslutet.

Syfte: Projektets syfte var att förklara hur aktörer, såsom varuägare och transportleverantörer, genom samverkan kan realisera överflyttning av gods från väg till de energieffektivare trafikslagen järnväg och sjö. 

Metod: Ett flertal fallstudier och intervjuer har genomförts med såväl varuägare som transportleverantörer. Framförallt har intervjuerna analyserats med avseende på maktbalans och förtroende.

Resultat: En stor del av rapporten redogör för hur makt och förtroende påverkar möjligheterna att genomföra överflytt. Flera exempel ges på användning av makt och förtroende för att realisera överflytt från väg till energieffektivare trafikslag. Framförallt är makt viktigare vid initiering av överflytt och förtroende viktigare för långsiktig etablering. Både varuägare och transportleverantörer kan initiera överflytt, där de kan använda maktövertag till att lyfta fram och pusha för järnväg och sjö. Förtroende i termer av öppenhet och att parterna investerar i relationen är särskilt viktigt för långsiktiga lösningar.

Samsyn mellan varuägare och transportleverantör beträffande mål och värderingar med avseende på miljöambitioner och nytänkande ger bättre förutsättningar för att få till stånd överflytt eftersom båda parter strävar i samma riktning. Varuägare och transportleverantörer rekommenderas därför att välja en partner vars mål och värderingar överensstämmer med ens egna. Gemensamma processer kan med fördel användas för att öka medvetenhet kring överflyttsmöjligheter. Varuägare och transportleverantörer rekommenderas att involvera många deltagare från båda organisationer. Specifikt kan involvering av transportleverantörerna i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen, möjliggöra överflytt genom att kravställningen formuleras så att den inte hindrar förslag på tåg eller sjöfartslösningar. Även insatser för att öka förståelsen för varandra, såsom kunskapsutbyte mellan varuägare och transportleverantörer, bygger förtroende och ett klimat där överflyttsförslag lättare kommer fram.

I rapporten redovisas även ett antal räkneexempel på energieffektivisering och klimatbesparing (minskning av CO2-utsläpp) som kan uppnås vid en överflytt från väg till sjöfart eller järnväg.

Fakta: Rapporten är skriven inom forskningsprojektet ”Aktörssamverkan för överflytt av gods till energieffektivare trafikslag – betydelsen av förtroende och makt” som finansierades av Energimyndigheten och utfördes av SSPA och Linköpings universitet 2018-2021. 

 

Kontakt

Relaterad forskning

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.