02 maj 2022

Medarbetare vid CMT har på uppdrag av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) studerat osäkerheter i skattningar av kostnadseffektivitet. Eftersom hälsoekonomiska utvärderingar alltid är förknippade med osäkerhet i skattningar tittar denna rapport närmare på hur osäkerheter ska analyseras och beskrivas.

Stjärnhimmel med en graf över kostnad och Qualy.
 

TLV genomför på uppdrag av regeringen ett arbete med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Inom ramen för uppdraget redovisar TLV ett antal nya möjliga metoder som kan användas i hälsoekonomiska utvärderingar för att skatta huruvida priser som företag vill ta för sina läkemedel är rimliga i förhållande till läkemedlens nytta.

Slutsatser från tidigare arbete på området är att osäkerheten i skattningar av kostnadseffektivitet kommer att öka när patientpopulationerna som utvärderas blir allt mindre, då allt fler behandlingar är skräddarsydda för specifika patientpopulationer. Vidare framgick det i de tidigare arbetena att TLVs ansats att beskriva och analysera osäkerhet inte alltid är helt tydlig.

Omfattande bild av osäkerhet vid hälsoekonomiska utvärderingar

Rapporten ”Precision i hälsoekonomiska utvärderingsresultat och osäkerhet i prioriteringsbeslut” sammanställer relevant forskningslitteratur på området och beskriver olika typer av osäkerheter. Vidare illustrerar den principerna för hur osäkerhet kan analyseras och kvantifieras med hjälp av enkla exempel. Den belyser också klinisk effekt – en grundläggande parameter i hälsoekonomiska utvärderingar.

Utifrån detta diskuterar författarna vad som skulle kunna vara en rimlig praxis för beslutsfattande, inom de ramar som finns för prioriteringar av vårdens resurser. Rapporten lägger fokus på hur TLV kan hantera utmaningarna med osäkerhet, men är relevant för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården generellt.  

Lina Gruneau.Lina Gruneau. Foto Emma Busk Winquist– Förhoppningen är att denna rapport tillsammans med TLVs arbete ska stimulera till fortsatt diskussion om potentiella lösningar för att hantera utmaningar, inte bara med precisionsmedicin och ATMP, utan även med beslutsfattande under osäkerhet generellt inom hälso- och sjukvården, säger Lina Gruneau, doktorand och medförfattare till rapporten.

Läs rapporten 

”Precision i hälsoekonomiska utvärderingsresultat och osäkerhet i prioriteringsbeslut” av Lina Gruneau, CMT vid Linköpings universitet, Mikael Svensson, Göteborgs universitet, och Martin Henriksson, CMT vid Linköpings universitet.

Kontakt

Relaterad forskning inom hälsoekonomi 

Mer om forskningsområdet

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.