Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Verksamhet

CETIS - Centrum för tekniken i skolan.

 

 -  

CETIS verksamhet

Tekniken spelar en avgörande roll för våra liv och för samhällsutvecklingen, därför borde teknisk allmänbildning vara en självklarhet. Men här har vi nästan ingen tradition att bygga på. Här krävs gemensamt utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Situationen innebär att behovet av kompetensutveckling är enormt stort hos den personal som på olika sätt är engagerad - och det gäller inte minst skolledare.

CETIS kan på olika sätt hjälpa till i det arbetet. Här är några exempel på vår verksamhet.

Kompetensutveckling - Konferenser och kurser

CETIS utvecklar och driver - oftast tillsammans med landets lärarutbildningar - kurser för personal i förskola och grundskola. Vi medverkar också vid studiedagar och andra arrangemang för kompetensutveckling i teknik.

Sedan 1992 har CETIS anordnat rikskonferensen Tekniken i skolan vartannat år. Antal deltagare: 600-900 personer per konferens. Från och med 2019 gör vi ett uppehåll med rikskonferensen. CETIS fortsätter att arrangera regionala konferenser tillsammans med landets lärarutbildningar. Flera externa aktörer har bidragit till och samverkat kring konferenserna, exempelvis Skolverket, Teknikföretagen, Nobelmuseet, Naturskyddsföreningen och Svenska Kraftnät.

Runt millennieskiftet utvecklade och arrangerade CETIS tillsammans med landets lärarutbildningar grundläggande, poänggivande kurser i Teknik (1-5 och 6-10 poäng). Denna nationella satsning hade namnet Tekniken lyfter. Numera finns andra sätt att kompetensutveckla och fortbilda skolans personal. Bland annat finns Lärarlyftets kurser i Teknik, landets NT-utvecklare driver projekt, Skolverket har öppnat en Lärportal m.m. CETIS har inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik, skolutvecklingsprojektet LYFTIS samt våra konferenser.  

Läs mer:

CETIS nyhetsbrev

CETIS distribuerar gratis sedan 1994 ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer digitalt fyra gånger per år. Om detta kan du läsa mer under Nyhetsbrev.

200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial från CETIS

200 timmar Teknik! Men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik i hur du kan använda de 200 timmarna. Läs mer:
200 timmar Teknik

CETIS i samverkan med andra aktörer

I tre omgångar har CETIS genomfört en undersökning av läget för teknikundervisningen i den svenska skolan – Teknik i 100 skolor – med resultat som kommunicerats nationellt. Den fjärde omgången genomfördes tillsammans med Teknikföretagen och Demoskop och resulterade i rapporten Teknikämnet i träda (pdf).

CETIS spelar en aktiv roll i samarbeten med Skolverket, Utbildningsradion (UR), Teknikföretagen, IVA, KVA/NTA, Science center, KomTek med flera. Projektet Polhem350 genomfördes tillsammmans med IVA. Teknikföretagens tidigare satsning Årets Teknikutbildning har CETIS en nära relation med.

CETIS har en roll i debatter och radioprogram för att sprida kunskap kring teknikämnets möjligheter. Utbildningsradion (UR) har ett flertal produktioner där CETIS spelat en aktiv roll, bl.a. med serien Välkommen till staden – fem program om tekniska system med mellanstadiet som målgrupp.

Projekt STEM PD Net

CETIS och NATDID är två nationella centra knutna till Linköpings universitet. Tillsammans är vi engagerade i ett EU-projekt som berör kompetensutveckling inom STEM-området (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Namnet på projektet är STEM PD Net.

Det är ett europeiskt projekt med 14 partners från 7 länder för att utveckla dels ett nätverk för erfarenhetsutbyte och dels för att stärka möjligheterna i de olika länderna för kompetensutveckling inom STEM-fältet. Linköpings universitet har ansvar för en s.k. Intellectual Output som rör policyaktiviteter och påverkan, med syfte att stötta de aktörer som vill engagera sig i kompetensutveckling inom STEM.

För mer information om projektet se:
Project - STEM PD Net

Nationellt nätverk för lärarutbildare i teknik

Sedan 1994 samlar CETIS ett nationellt nätverk för lärarutbildare i teknik, som träffas mellan tre och fyra gånger per år. Nätverket samordnar fortbildningskurser för lärare, arbetar fram gemensamma ramkursplaner för lärarutbildning, genomför seminarier, föreläsningar, studieresor m.m. Därigenom är nätverket ett ämnesdidaktiskt nav inom teknikområdet.

Undervisningsmaterialet Teknik tillsammans

CETIS har av Nuffield Foundation i Storbritannien fått överta och transformera ett läromedel i teknik för förskola till årskurs 5. Flera arbetsområden med lärarmaterial finns åtkomligt gratis via webbplatsen Teknik tillsammans

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbete är viktigt för att ge kunskapsområdet långsiktig stabilitet och stadga.

Viktiga samarbetspartner är den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) samt TekNaD som är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik vid Linköpings universitet.

CETIS har också kontakt med lärarutbildningar, nätverk och organisationer inom och utom landet i frågor som rör teknikundervisning.

CETIS har också arrangerat internationella forskningskonferenser 1996 och 2012. Den senare tillsammans med KTH. Under senare år har ett nyhetsbrev kring internationell och nationell teknikdidaktisk forskning distribuerats.

CETIS har även medverkat i internationella nätverk för att ansöka om forskningsmedel på EU-nivå.

Läs mer:
Forskning/utveckling

Exempel på kampanj vi drev under flera år

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Den 30 november 2017 beslutades att Teknik ska ha 200 timmar! Beslutet trädde i kraft 2018-07-01. Läs i foldern varför CETIS drev kampanjen under flera år.
Teknik 200! (pdf)

Kontakta CETIS

Har du synpunkter, idéer och frågor om teknik i förskola och skola - skicka ett mejl till info@cetis.liu.se, eller kontakta oss per telefon. Under Personal hittar du en presentation av några av dem som arbetar åt CETIS.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -