Halvledarmaterial

Ett brett område som omfattar flera stora forskargrupper. Material som studeras är bland annat kiselkarbid, nitrider och grafen. Ett stort forskningsområde är också hur tillverkningstekniken påverkar egenskaperna hos olika elektriska, optiska och magnetiska halvledare.

Forskning kring halvledarmaterial vid LiU är ett starkt område med internationella mått mätt. Fokus ligger inom material som kiselkarbid, III-nitrider och grafen, material av stort intresse för svensk och europeisk industri.
 
Forskarna växer, simulerar och karakteriserar de olika materialen i nanoskala och undersöker även effekter av doping och olika defekter i materialen.
 
För kiselkarbid handlar det om framtida applikationer inom kraftelektronik med mer kompakta elektronikkomponenter och därmed lägre överföringsförluster. Applikationer finns inom områden som distribution av el och kraftöverföring i hybridbilar.
III-nitriderna i sin tur har extremt goda egenskaper vid höga frekvenser och anses därför i avgörande grad bidra till framtiden snabba dataöverföringssystem. På grund av sina goda ljusemitterande egenskaper är de också väl lämpade för nya ljuskällor som led-lampor och blå laser. Forskning sker även kring ultraviolett laser, för exempelvis vattenrening.
Grafen är även ett eget forskningsområde på LiU-webben, se nedan.
 
Högt rankad forskning bedrivs även kring funktionella material - elektroniska, magnetiska och optiska halvledarmaterial och nanostrukturer. Exempelvis nya spintroniska material och optiska material med stora bandgap. Målet är att få en bättre förståelse för de grundläggande fysikaliska egenskaperna i olika nanostrukturer och därmed få full kontroll över materialegenskaperna för framtidens mikro- och nanoelektronik. Inte minst gäller det utvecklingen av kvantdatorer.
 
Organiska halvledande material finns under forskningsområde Mjuka material, se nedan.


Forskning

Nyheter

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Bläck som sprejas mot kameran.

Nytt ledande bläck öppnar för nästa generations tryckta elektronik

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett stabilt polymert bläck med hög ledningsförmåga. Framsteget banar väg för nyskapande och mer energieffektiv tryckt elektronik. Resultaten publiceras nu i Nature Communications.

Bild på experimentell uppställning.

Genombrott möjliggör spinntronik av halvledare

I framtida kvantdatorer kanske elektroners "spinn" kan utnyttjas för att bearbeta information. Nu har ett internationellt forskarteam designat en komponent där information effektivt kan överföras mellan elektronspinn och ljus – vid rumstemperatur.

Relaterat

Organisation