Forskning om lärarutbildning

Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan undervisning och elevers lärprocesser är omfattande. Vissa forskare delar in forskningen i tre olika faser, från att se utbildningen som en fråga om praktisk övning till en fråga om inlärning och slutligen en utbildningsfråga där effektivitets- och kvalitetsfrågor fokuseras. 

Lärarutbildning och lärande är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som involverar forskare från olika discipliner. Forskningen syftar till att förstå och förbättra lärarutbildningen och lärandet i olika kontexter, såsom förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Forskningen har också ett praktiskt fokus på att utveckla och utvärdera metoder, material och verktyg som kan stödja lärare och elever i deras lärandeprocesser.

Ett av de centrala frågeställningarna i forskningen är hur lärarutbildningen kan bidra till att utveckla professionella lärare som kan möta de krav och förväntningar som samhället och eleverna ställer på dem. Det handlar om att undersöka vilka kunskaper, färdigheter och attityder som lärare behöver för att främja elevernas lärande och utveckling, samt hur dessa kan förmedlas och utvecklas i lärarutbildningen. Det handlar också om att studera hur lärare lär sig under sin utbildning och under sin yrkeskarriär, och vilka faktorer som påverkar deras lärande.

Ett annat viktigt tema i forskningen är hur lärande sker i olika situationer och miljöer, och hur det kan stödjas och stimuleras av lärare, kamrater, material och teknologi. Det handlar om att analysera hur elever interagerar med varandra och med lärare, och hur de använder olika resurser för att konstruera och kommunicera kunskap. Det handlar också om att utforska hur lärande kan anpassas till elevernas individuella behov, intressen och förutsättningar, samt hur lärande kan integreras med andra aktiviteter och erfarenheter i elevernas liv.

Forskning om lärarutbildning

Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för dem som är verksamma i skolan.

Konferens FobasNT23.

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning - FobasNT

Varmt välkomna till Sundsvall 30/10 och Malmö 6/11. Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskaps- och teknikundervisning i förskola och skola. Bolla idéer, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas med forskning.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete Norrköping

Vår kärna består av praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.

Nyheter inom forskningsområdet

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Mattecoacherna Elin Svensson och Jakob Emanuelsson

Viktigt anslag till Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet får åtta miljoner kronor från Erling-Perssons stiftelse för de kommande två åren. Pengarna ska användas till att bredda verksamheten och anställa fler mattecoacher.

Lärarutbildningen på LiU