Produktutveckling

Forskningen vid LiU drivs utmed flera olika spår. Modellbaserad designautomation där datorer löser konstruktörens repetitiva och icke-kreativa uppgifter är ett. Ett annat specialområde handlar om produktutveckling för hållbarhet, resurseffektivitet och producerbarhet.

Forskningen inom produktutveckling vid LiU drivs i nära samarbete med industriella partners. Gemensamt för de olika forskningsinriktningarna är att behovet av nya metoder och verktyg ökar allteftersom konstruktion och produktutveckling blir mer komplext.  
I allt fler produkter ingår hård- och mjukvara, mekanik, elektronik och kanske hydraulik eller pneumatik. Kraven ökar på materialkännedom, kundanpassningar och snabba produktlivscykler.

Modellbaserad och automatiserad konstruktion är ett område där LiU-forskningen ligger i framkant. Konstruktören bygger upp moduler av en produkts olika delar i datorn, moduler som sedan kan förändras och modifieras var för sig och sammanfogas till en rad nya produkter, anpassade för exempelvis olika kategorier av kunder. Konstruktören definierar användarens behov och utför de kreativa arbetet medan datorn föreslår olika konstruktionslösningar utifrån de begränsningar konstruktören angivit. Modellen simuleras och optimeras sedan i datorn innan det kan tas fram en prototyp.

Additiv tillverkning eller 3D-skrivare används såväl för att bygga prototyper som för forskning kring resurseffektiv produktutveckling.

Ledade forskning bedrivs även inom produktutveckling för hållbarhet, resurseffektivitet och producerbarhet. Målet är produkter som minimerar förbrukningen av resurser under hela dess livslängd, drar minimalt med energi eller som kan återbrukas, återtillverkas eller i sista hand återvinnas. En resurseffektiv produkt behöver kunna konstrueras, tillverkas, användas och kanske även återanvändas på ett så resurseffektivt sätt som möjligt under hela dess livslängd. Vad som är mest effektivt avgörs från produkt till produkt, men det är i produktutvecklingens tidiga faser som de största förändringarna kan ske mot en ökad resurseffektivitet.
LiU koordinerar också forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektiva och hållbara lösningar. 

Industridesign och produktion är ett närliggande forskningsområden.


Forskning

En snickare jobbar vid en arbetsbänk

Cirkulära arbetskläder

Projektet undersöker de legala och ekonomiska för- och nackdelarna med modulära arbetskläder, både ur ett leverantörs och kundperspektiv och även aktörers upplevda värde av kläderna.

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

Många orange gaffeltruck.

Återtillverkning – nyckeln till framtiden

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Nyheter

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Pablo Montoyo Gomis, en masterstudent från Alicante, Spanien

LiU-student utvecklar röststyrd handprotes till budgetpris

Föreställ dig att ha en handprotes för endast 2500 kronor, som du kan styra med din egen röst. Det är precis vad Pablo Montoyo Gomis, en utbytesstudent från Spanien, har utvecklat.

grupp av studenter vid designade möbler.

Studenter ger gamla möbler nytt liv

”Hmm, den här kanske ska målas om”, det har du säkert tänkt om en gammal möbel någon gång. Studenterna inom produktutveckling har tagit det ett steg längre.

Relaterad forskning