22 mars 2019

Förlängningen av lagen om tillfälliga begränsningar av uppehållstillstånd bör stoppas. Det anser ett 60-tal forskare från elva lärosäten, varav tio från LiU, i ett remissyttrande.

flyktingmottagande hösten 2015 Foto Tomislav Stjepic

anna lundberg, professor välfärdsrätt– Vi är alla sakkunniga på migrationsområdet men i det här fallet beaktas inte vår kunskap. Vi har våra forskarnätverk, så vi beslöt att gå samman och skriva en remiss på eget initiativ, säger Anna Lundberg, professor på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, och en av initiativtagarna.

– Situationen för unga asylsökande bedömer vi som mycket allvarlig. Tillfälliga uppehållstillstånd och rättsosäkra asylutredningar strider mot EU:s asylprocedurdirektiv och andra konventioner Sverige ratificerat.

Konsekvenserna av att Justitiedepartementets utkast till lagrådsremissen ”Förlängning om lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” går igenom oroar forskarna som undertecknat remissen.

”Många av oss fokuserar på ensamkommande ungdomars förhållanden och det är där vi har vår mest dagsaktuella kunskap”, skriver forskarna i sitt yttrande till regeringen.

I sin remiss tar forskarna upp kunskapsläget kring de negativa följderna av en asylprocess som pågår i åratal, osäkra uppehållstillstånd, familjesplittring och de av många forskare kritiserade åldersbestämningarna.

”Mycket talar för att det under senare år skett förskjutningar i grundläggande rättsprinciper. Det är oroväckande att de rådande tillfälliga uppehållstillstånden bidrar till en rättsosäkerhet i det svenska asylsystemet och på detta vis även hämmar en fundamental grundbult i en demokratisk rättsstat, nämligen invånarnas tilltro till myndigheter”, konstaterar de 60 undertecknarna.

– Vi borde ha kommit ha kommit till tals tidigt i förarbetet till justitiedepartementet lagrådsremiss. Forskningsanknytningen till migrationsområdet är svag, vi menar att vår gemensamma kunskap kunde ha efterfrågats på ett helt annat sätt, säger Anna Lundberg.


Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.