Fotografi av Per-Olof Brehmer

Per-Olof Brehmer

Vicerektor för samverkan och campusutveckling

Ingår i universitetsledningen. Deltar i arbetet med strategisk utveckling av frågor kopplade till styrning, ledning, beredning och uppföljning av arbetet utifrån vår vision och strategiska plan 2030 och i enlighet med beslutade verksamhetsmål.

Vicerektor och Tf. universitetsdirektör  

Vicerektor med ansvar för samverkan och campusutveckling

Jag är vicerektor med ansvar för frågor rörande samverkan med omgivande samhälle och utvecklingen av LiU:s campus. I LiU:s strategiska plan är samverkan en viktig del för universitetets framtida utveckling. Där anges bland annat att LiU ska verka för en ökad rörlighet och mobilitet på alla nivåer och mellan olika samhällssektorer, att LiU ska stimulera till nytänkande arenor för samverkan med externa aktörer likväl som internt för att utveckla hållbarhet, nyttiggörande och entreprenörskap som universitetets kultur. Vi ska också möta behovet av en hållbar samhällsutveckling genom utökad samverkan med företag och andra aktörer, vilket bland annat speglas i vårt utbildningsutbud.

Tf. universitetsdirektör

Ansvarar för verksamhetsstöd, administration och myndighetsfrågor inom universitetet som helhet utifrån rollen som universitetets högsta administrativa chef. Universitetsdirektören är även chef för universitetsförvaltningen (UF) vilket innebär att leda, samordna och utveckla det gemensamma verksamhetsstödet utifrån universitetets strategier och mål.

Universitetsledningen vid Linköpings universitet

Nyheter inom samverkan

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

Samverka med Linköpings universitet

För LiU är samverkan en självklarhet. Samverkan ger utbildningen koppling till blivande arbetsmarknad, stärker relevansen i forskningen och underlättar nyttiggörandet av kunskap till samhället.

Information om LiU

Våra fyra campus

Min forskning och undervisning

Min forskning har fokus på ledning av kunskapsintensiva multinationella organisationer vilket har stora likheter med universitet och mitt prefektuppdrag. En del av forskningen har visat oss hur kunskapsintensiva företag identifierar innovativa tjänster inom sin verksamhet och hur de överför de goda exemplen till andra delar av sin organisation. En annan del rör vilket inflytande valet av inköps- och innovationsstrategi inom kapitalintensiva branscher har på förmågan att förnya produkter och tjänster. En tredje del handlar om hanteringen av kunder via key-account management program och hur dessa program kopplas till och påverkar företagens strategiska prioriteringar.

Jag handleder fyra forskarstuderande som huvud eller biträdande handledare. Tidigare har jag varit ansvarig för kurser i kunskapsutveckling och vetenskapsteori, strategisk ledning av teknik- och affärsutveckling, marknadsföring samt affärsstrategier.

Organisatorisk tillhörighet