Samverkan en nyckel för LiU:s framgång

I LiU:s strategiska plan är samverkan en viktig del för universitetets framtida utveckling. Där anges bland annat att LiU ska verka för en ökad rörlighet och mobilitet på alla nivåer och mellan olika samhällssektorer, att LiU ska stimulera till nytänkande arenor för samverkan med externa aktörer likväl som internt för att utveckla hållbarhet, nyttiggörande och entreprenörskap som universitetets kultur. Vi ska också möta behovet av en hållbar samhällsutveckling genom utökad samverkan med företag och andra aktörer, vilket bland annat speglas i vårt utbildningsutbud.

Universitetsledningen vid Linköpings universitet

Nyheter inom samverkan

Information om LiU

Våra fyra campus

Min forskning och undervisning

Min forskning har fokus på ledning av kunskapsintensiva multinationella organisationer vilket har stora likheter med universitet och mitt prefektuppdrag. En del av forskningen har visat oss hur kunskapsintensiva företag identifierar innovativa tjänster inom sin verksamhet och hur de överför de goda exemplen till andra delar av sin organisation. En annan del rör vilket inflytande valet av inköps- och innovationsstrategi inom kapitalintensiva branscher har på förmågan att förnya produkter och tjänster. En tredje del handlar om hanteringen av kunder via key-account management program och hur dessa program kopplas till och påverkar företagens strategiska prioriteringar.

Jag handleder fyra forskarstuderande som huvud eller biträdande handledare. Tidigare har jag varit ansvarig för kurser i kunskapsutveckling och vetenskapsteori, strategisk ledning av teknik- och affärsutveckling, marknadsföring samt affärsstrategier.

Organisatorisk tillhörighet