Barn, stat och marknad i tid och rum

Forskningsområdet handlar om hur barndomen och barns villkor bestäms av förändringar i tid och rum. Det historiska perspektivet är centralt men också hur barns villkor präglas av var det sker — de regionala, nationella och globala sammanhangen.  

Vi intresserar oss för förhållandet mellan barns vardag och sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Vi granskar hur statsmakten, media, det civila samhället och marknaden, liksom demografiska förhållanden påverkat barns livsvillkor och föreställningar om barndomen.

Forskningen handlar om hur barndomen ter sig under olika tidsperioder beroende av barns kön, etnicitet, klass och ålder men rör också förutsättningarna för familj, föräldraskap, utbildning och arbete. Det innebär att vi problematiserar hur strukturer i samhället har format barndomar men också hur barn har inverkat på strukturella förhållanden i historiska processer.

Vidare synliggör det här forskningsområdet de rumsliga perspektiven genom internationella jämförelser och genom att undersöka hur idéer om barn och barndom överförs och omvandlas mellan olika geografiska kontexter.

Exempel på problemområden som vi granskar

  • barns uppväxtvillkor och rättigheter
  • adoption
  • barndom i krigstid
  • fosterbarnsvård
  • marknadslösningar inom barnavården
  • familje- och barnpolitik
  • upprättelseprocesser för dem som utsatts för vanvård som barn

Forskare
Visa/dölj innehåll

Nyheter om tema Barn
Visa/dölj innehåll