Barnafrid får nytt uppdrag för att digitalisera kompetensutveckling

Barnafrid vid Linköpings universitet får ett statligt stöd på tre miljoner kronor för att digitalisera och tillgängliggöra kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för barn och unga.

Barnafrid har sedan tidigare i uppdrag att ta fram ett digitalt stöd till personal inom vård av barn och unga med psykisk ohälsa.

– Spridningen av covid-19 har inneburit att hälso- och sjukvården är hårt belastade. Behovet av psykologiskt stöd och hjälp har inte minskat och barn och unga som har blivit utsatta för trauman är en särskilt utsatt grupp. Kompetensutveckling behöver även finnas tillgänglig digitalt så att personal inom vården och psykiatrin kan erbjuda bästa möjliga hjälp, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till beslutet.

Kunskapsbehov

Yrkesverksamma som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga behöver ha kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Linköpings universitet har därför fått i uppdrag att ta fram och genomföra ett program för kompetensutveckling för personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2022.

Användbarhet

Regeringen ger nu Linköpings universitet i uppdrag att även digitalisera programmet. Universitetet ska analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och utifrån analyserna ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar.

Ytterligare medel

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått ett nytt regeringsuppdrag för att utveckla och digitalisera #traumapåkartan för att på så sätt nå ut med kunskap kring barn och trauma till hela landet under 2020-2023, säger Maria Schillaci, programchef på Barnafrid, nationellt centrum för att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn.

Linköpings universitet får för uppdragets genomförande använda tre miljoner kronor under 2020. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2021 och 15 februari 2022 och slutredovisas senast den 15 februari 2023. Regeringen avser att avsätta ytterligare medel 2021–2023.

Gå till Regeringskansliets information om beslutet

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU