En studie av komplikationer till Typ 1 diabetes

Här är Karin Åkessons populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, totalt en miljon kronor.

Karin Åkesson pratar Karin Åkesson. Anna Nilsen

Typ 1 diabetes är den vanligaste allvarliga kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige. Varje år insjuknar nästan 900 personer under 18 år i Sverige. Incidensen har ökat
genom åren. I Sverige finns idag över 7 000 barn med sjukdomen. Vi vet att en god blodsockerbalans under barn- och ungdomsåren är mycket viktigt för att undvika komplikationer både på kort och på lång sikt.

Med hjälp av att data ur det nationella kvalitetsregistret för barn och ungdomsdiabetes NDR-Swediabkids sammanlänkas med andra kvalitetsregister kommer vi att studera hur riskfaktorer för utvecklingen av komplikationer till sjukdomen samvarierar och vilka personer som löper störst risk för såväl akuta som sena komplikationer.

Vi länkar också data till Statistiska centralbyråns och Socialstyrelsens register
och syftet är att kunna studera vilka psykosociala faktorer som är av betydelse för möjligheten att kunna hålla en god blodsockerbalans. Dessa data kommer också att, i samarbete med BDD-biobank, länkas till data på ärftliga och immunologiska faktorer vilket ger unika möjligheter att öka kunskapen om vad som påverkar risken för komplikationer och hur dessa ska kunna förebyggas eller mildras.

Med ökad kunskap är det övergripande målet att behandling ska kunna riktas mer individuellt till varje person med diabetes och att studien ska kunna bidra till att skapa nya behandlingsstrategier som kommer en stor grupp människor till del.

Kontakt

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU