Här har vi samlat information om antagning, behörighet och studieplaner till forskarutbildning vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande har grundläggande behörighet och uppfyller den särskilda behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet hittas i de allmänna studieplanerna som finns länkat nedan.

Antagning och finansiering

Anställning som doktorand kan innehas enbart av den som antagits till utbildning på forskarnivå. Beslut att anta en studerande till forskarutbildning vid Tekniska fakulteten fattas normalt av prefekten på institutionen på delegation av fakultetsstyrelsen. Vid Tekniska fakulteten är anställning som doktorand det normala sättet att finansiera forskarstudierna.

Institutionsspecifik information hittar du här (Liunet - inloggning krävs)

Studiehandbok och studieplaner

Studiehandboken för utbildning på forskarnivå beskriver utbildningens mål och syfte; regler om behörighet och antagning; studiefinansiering, ger riktlinjer för handledning, examination, obligatoriska prov i utbildningen, tillgodoräknande av kurser, individuella studieplaner. En individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen, ska utarbetas av forskarstuderande, huvudhandledare och bihandledare och fastställas av prefekten. Särskild behörighet för att kunna antas till respektive forskarutbildningsämne anges i de allmänna studieplanerna som hittas nedan.

Studiehandboken (pdf)

 

Allmänna studieplaner

Blanketter

Forskarstudierektorer

Forskarutbildning