Hållbara system kännetecknas av ett samspel mellan ämnena Energisystem och Miljömanagement och miljöteknik. Med ett systemperspektiv på hållbar utveckling analyseras frågeställningar utifrån en energi- och/eller miljödimension.

Louise Ödlund, professor i Energisystem

Forskarutbildningen innehåller flera valmöjligheter inom ramen för någon av följande inriktningar:

  • Energisystem
  • Miljömanagement och miljöteknik

Forskarutbildningen ska utveckla kunskaper och färdigheter i hur man vetenskapligt formulerar och löser problem samt redovisar resultat. Målet är att på en internationellt konkurrenskraftig nivå utbilda licentiater och doktorer med goda kunskaper inom ett brett tillämpningsområde, skolade i vetenskaplig forskningsmetodik och med en hög specialistkompetens inom området för det egna forskningsarbetet.

Hållbara system har sin utgångspunkt i det teknikvetenskapliga perspektivet. Ämnet omfattar studier inom områden som ökad resurseffektivitet, övergång till förnybara energikällor, effektivisering av nya och befintliga energisystem, strategiskt miljöarbete såsom organisationsutveckling, innovation och entreprenörskap, framtagande och spridning av nya miljötekniska lösningar samt verktyg och arbetssätt för energi- och miljösystemanalyser.

Forskningen inom Hållbara system präglas av en bred systemsyn där processer kring resurs-, energi- och miljöfrågor analyseras långsiktigt och med ett kritiskt förhållningssätt. I forskningen kombineras empiriska studier med systemanalytiska, matematiska, kvalitativa, kvantitativa och numeriska metoder.

Forskningen är internationellt erkänd och bedrivs i nära samverkan med andra universitet och forskningsinstitut samt i samarbete med företag, myndigheter och organisationer. Enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ, håller forskarutbildningen en hög kvalitet. Ämnets starka nationella och internationella nätverk ger de forskarstuderande goda möjligheter att bli en del av ett internationellt forskarsamhälle och bedriva sin utbildning nära forskningsfronten.

Inom ramen för forskarutbildningen sker en del institutionstjänstgöring såsom deltagande i grundutbildning. Detta förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv inom akademien. Den nära samverkan med andra aktörer utanför akademien inom ramen för forskarutbildningen förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv även utanför akademien och stärker redan under forskarutbildningen doktorandens externa nätverk.

Utbildningen bedrivs vid två avdelningar, Energisystem samt Miljömanagement och miljöteknik, båda vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Här möter du studenter från många olika bakgrunder och får möjlighet till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. Doktoranden deltar aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser. 

Studieplaner

Kontaktpersoner

Möt våra doktorander

Nya doktorer

Infografik cirkulär ekonomi.

Kostnadsanalys gör företagen cirkulära

Livscykelkostnadsanalyser är ett kraftfullt verktyg för att få företag att anamma cirkulära affärsmodeller. Men samtidigt finns flera faktorer som bromsar användningen. ”Money talks”, säger forskaren Marianna Lena Kambanou.

Biogasbuss i stadstrafik

"Bredden i biogas överraskade mig"

En ny avhandling från LiU försöker förklara fördelar och nackdelar med biogasanvändning och hur beslutsstöd kan användas för att ge beslutsfattare en mer komplett bild av biogasens mångsidighet.

Visbys historiska stadskärna.

Så energirenoveras äldre bostadshus bäst

En ny strategi för energirenoveringar av äldre bostadshus skulle spara energi och pengar och minska klimatpåverkan. Nuvarande riktlinjer är trubbiga och tar inte tillräcklig hänsyn till olika typer av hus. Det visar en ny avhandling.

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet