Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna

Moa Martinson och Tage Danielsson-professurerna vid Linköpings universitet vänder sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap eller verksamma inom en konstart.

Professorsprogrammet värnar om värden som bildning, humanism och samhällsengagemang. Värden som de folkkära författarna och konstnärerna Moa Martinson och Tage Danielsson är starka och goda symboler för.

Kollage med två svartvita bilder. Till vänster Tage Danielsson i smoking leendes mot kameran. Till höger Moa Martinson vid sitt skrivbord med en penna i handen. Foto Arkivbild av Per-Arne Nyhlén samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Med start 2021 utser Linköpings universitet tidsbegränsade professurer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn. Gästprofessurerna är en del av universitetets satsningar på humaniora och har sin placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). 

Professorsprogrammet vänder sig till framstående forskare inom eller utanför Sverige som är verksamma inom humaniora, samhällsvetenskap och de humanistiska och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningsvetenskap liksom även till författare, folkbildare, lärare, journalister, pedagoger, skribenter, konstnärer, filmare, fotografer, eller verksamma inom andra konstarter.

Innehavare av Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna får möjlighet att under en period om ett till tre år utveckla sin vetenskapliga, intellektuella, konstnärliga eller pedagogiska verksamhet vid IKOS. Det sker på ett sätt som berikar institutionens miljöer för kritisk och samhällsrelevant utbildning och forskning.

Innehavare av professurerna Visa/dölj innehåll

Porträttbild på Susanna Alakoski mot mörk bakgrund.
   Sara Mac Key

Susanna Alakoski

Innehavare av Moa Martinson-professuren 2021-2023

Skrivande och sociala frågor blir fokus för Susanna Alakoski som gästprofessor vid Institutionen för kultur och samhälle. Hon kommer att ägna sig åt att stimulera och utveckla skrivandet inom forskning och undervisning.

Författaren Susanna Alakoski har skrivit flera romaner, barnböcker och dagboksessäer. Hon debuterade med boken Svinalängorna 2006, som belönades med Augustpriset och blev både film och pjäs. I sina verk skildrar hon kvinnohistoria, social utsatthet och fattigdom men också överlevnad, glädje och kärlek.

Alakoski är utbildad socionom, och har innan sin författardebut varit verksam som socialarbetare. Hon har ett starkt engagemang för både samhälleliga och socialpolitiska frågor. 

Läs mer i en intervju med Susanna Alakoski.

Porträttbild av Per Holmberg mot en vit bakgrund.
  Jessica Oscarsson

Per Holmberg

Innehavare av Tage Danielsson-professuren 2021-2022

Varför reste vikingarna runstenar? Hur kan vi förstå Rökstenen? Vilka grammatiska modeller kan vara till hjälp för både lärare och elever? De frågorna står i fokus för Per Holmberg som gästprofessor.

Per Holmberg är professor i svenska språket vid Göteborgs universitet med ett stort intresse för hur språk används i olika situationer. Hans forskning har ett fokus på hur samtal och text fungerar i olika sociala sammanhang och har rört sig mellan många områden – från ungdomssamtal och matlagningsprogram i tv till elevtexter, platsannonser och runstenar. Holmberg har en bakgrund som högstadie- och gymnasielärare i svenska och religion - och det är från läraryrket han tar med sig inriktningen mot och intresset för språkbruk.

Läs mer i en intervju med Per Holmberg.

NyheterVisa/dölj innehåll

Professorsprogrammets bakgrund och idéVisa/dölj innehåll

Genom professurerna vill Linköpings universitet bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap, ett breddat nyttiggörande av akademins kunskapstillgångar, ett samhälle präglat av trovärdighet, trygghet och tillit samt förmedlandet av dessa värden till uppväxande generationer. 

Utgångspunkten för programmet är att humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap bidrar till en fördjupad förståelse för samhällets föränderlighet och mångfald. En sådan förståelse utgör ett oundgängligt samhälleligt värde. Den ger uppväxande generationer en djupare och mer mångsidig förståelse av sig själva och sina medmänniskor, av sin plats i historien och samhället.

Det demokratiska samhällets fundament

Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv skapar en fördjupad förståelse för människan som social, historisk och politisk varelse. Språket, litteraturen och konsten kan under hela livet vara en väg till såväl självförståelse som till samhällelig förståelse och medmänsklighet. Humanistisk kunskap och konstnärliga perspektiv bidrar därför till det slags bildning och historiska medvetenhet som är nödvändig för att fatta kloka beslut. Historisk fördjupning och jämförande perspektiv skapar förståelse för vår historia och samtid, vilket krävs för att bygga ett samhälle präglat av hållbarhet, demokrati, medmänsklighet och social rättvisa.

Professorsprogrammets vilar därför på idén om humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig utbildning och forskning som en del av det demokratiska samhällets fundament.

Samtidig ingår akademin och dess utbildnings- och forskningsmiljöer i ett större sammanhang av kunskapsaktörer som tillsammans bidrar till ett demokratiskt och kunskapsorienterat samhälle. Skolan är, likt andra välfärdsinstitutioner, en viktig arena för lärande, precis som kulturens, civilsamhällets och arbetslivets organisationer. Inom flera av dessa organisationer är den forskningsbaserade kunskapen ett självklart inslag. I många fall har denna kunskap vuxit fram i nära interaktion mellan forskning och praktik. Professorsprogrammet förväntas bidra till att forskningsbaserad kunskap når ut i ett brett grenverk av kunskapsaktörer, når en bred publik och gör avtryck i kultur-, skol- och övrig samhällsdebatt.

Moa Martinson och Tage Danielsson

Professurerna lånar namn från två starka företrädare för de värden som professurerna önskar värna och främja. I Moa Martinsons och Tage Danielssons respektive verk finns ett besjälat försvar för varje barns och ungdoms rätt till sitt språk och sin historia så som de bör förmedlas i den goda skolan, varje medborgares behov av lärande och bildning så som de bör förmedlas av universitetet, liksom varje konstnärs och författares plikt att ifrågasätta orättvisor och vedertagna sanningar.

Moa Martinson, med sin koppling till Norrköping, sitt folkbildande samhällsengagemang och sin förmåga att litterärt skildra dittills osedda sidor av samhället, är en stark och god symbol för de värden som genomsyrar professorsprogrammet. Tage Danielsson, med koppling till Linköping, är likaledes en stark symbol för dessa värden genom sin mångsidiga verksamhet som konstnär, folkbildare, komiker och civilisationskritiker. 

Martinsons och Danielssons efterlevande har samtyckt till inrättande av de bägge professurerna.  Att professurerna är namngivna efter Martinson och Danielsson innebär emellertid inte att LiU vare sig efterlyser eller prioriterar sökande vars verksamhet har direkta samband med eller efterliknar Martinsons eller Danielssons verk. 

Nominering, tillsättning och bedömningVisa/dölj innehåll

Tillsättningen av professurerna sker genom ett nomineringsförfarande där i första hand forskningsmiljöer inom IKOS kan föreslå kandidater till professurerna.

Målet är att professorsprogrammet över tid ska uppfattas som en tillgång för samtliga forsknings- och utbildningsmiljöer vid IKOS. Programmet ska berika institutionens miljöer för kritisk och samhällsrelevant utbildning och forskning.

I urvalet av de nominerade tillämpas tydliga bedömningskriterier.

Vikt läggs främst vid de nominerades meriter, men också vid insatser i kunskapsförmedling och samhällsdebatt, förutsättningar att främja verksamheter vid IKOS och tydlig relevans för skolans, bildningens, folkbildningens eller kunskapsförmedlingens praktik och teori samt att att länka samman verksamheten vid IKOS med det omgivande samhället.

Läs mer om Institutionen för kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll