Gästprofessorprogrammet i humaniora och samhällsvetenskap

Moa Martinson och Tage Danielsson-professurerna vid Institutionen för kultur och samhälle vänder sig till dig som är forskare inom humaniora och samhällsvetenskap eller verksam inom en konstart.

Professorsprogrammet värnar om värden som bildning, humanism och samhällsengagemang. Värden som de folkkära författarna och konstnärerna Moa Martinson och Tage Danielsson är starka och goda symboler för.

Professorsprogrammet vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) innefattar två professurer i Moa Martinson och Tage Danielssons namn. Professurerna inrättades i juni 2020 och utlyses en första gång under hösten 2020. 

Genom programmet får framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningsvetenskap, men också konstnärer, författare, lärare och pedagoger, journalister, filmare, fotografer, folkbildare eller verksamma inom andra konstarter möjlighet att vistas vid IKOS under en längre tid.

Professurernas utformning

Moa Martinson-professuren har sin placering vid IKOS på Campus Norrköping. Tage Danielsson-professuren har sin placering vid IKOS på Campus Valla. Innehavare av professurerna utses för en period om 1–3 år. Innehavaren formulerar ett uppdrag, som ska utföras jämte sin ordinarie verksamhet, i samband med att denne utses. 

Uppdraget kan vara att bidra till en bestämd forsknings- eller utbildningsmiljö, bidra i en specifik forskningsinsats, utveckla en utbildningsmiljö eller att på annat sätt utveckla IKOS som akademisk och intellektuell miljö. Samverkan och samhällsansvar ska vara en del av uppdraget.

En demokratisk grundsyn och allas lika rätt till lärande

Professorsprogrammet vilar på idén om humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig utbildning och forskning som en del av det demokratiska samhällets fundament. Programmet tar också avstamp i universitetets samhälleliga ansvar; det ska bidra till att lärosätets kunskapstillgångar kommer samhället till del, och till ett fördjupat samarbete med skola, kulturliv och andra aktörer som tillsammans bidrar till ett demokratiskt och kunskapsorienterat samhälle.

I Moa Martinsons och Tage Danielssons verk finns ett besjälat försvar för varje barns och ungdoms rätt till sitt språk och sin historia, varje medborgares behov av lärande och bildning, liksom varje konstnärs och författares plikt att ifrågasätta orättvisor och vedertagna sanningar. Det är dessa värden som professorsprogrammet värnar om. Det understryker betydelsen av en demokratisk grundsyn, det värnar kunskap och allas lika rätt till lärande. 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Läs mer om Institutionen för kultur och samhälle
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll