Utbildning vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik for vård- och medicinutbildningar. 

Den snabba kunskaps­utvecklingen i samhället leder till att den kunskap man skaffar sig under sin utbildningstid riskerar att bli föråldrad, samtidigt som den totala kunskapsmassan hela tiden växer. 

Vi tillämpar därför problembaserat lärande för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Dessutom har Medicinska fakulteten tidig träning i patientkommunikation och kontinuerlig träning i samarbetsförmåga.

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet är i den internationella frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård- och medicinutbildningar. Vi har:

  • Kontinuerlig träning i samarbetsförmåga vid våra utbildningsavdelningar
  • Tidig träning i patientkommunikation inklusive feedback genom videoupptagning
  • Studentledda kliniska undervisningsavdelningar. Vi var först i världen med en sådan avdelning som har fått efterföljare nationellt och internationellt. Vi har nu skapat fyra sådana avdelningar.
  • Fokus på handledningen i den verksamhetsförlagda utbildningen
  • Inlärningsplaner, där studenten planerar och beskriver sina inlärningsmål inför verksamhetsförlagda kliniska placeringar
  • Utbildningarna bygger på problembaserat lärande, som är som ett motiverande och utvecklande hjälpmedel för studierna vid alla våra program.

Pedagogisk profil

Medicinska fakultetens mål är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning. Vår utbildningsprofil bygger på problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, ämnesintegration och integration mellan teori och praktik, samt fokus på ett hälsofrämjande förhållningssätt.

På alla utbildningar betonas studenternas personliga och professionella utveckling genom återkommande moment med träning och reflektion kring kommunikation och etiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs också vid verklighetsanknytning, vilket innebär att studenterna möter patienter redan första terminen och därmed tidigt kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.

Fokus på hälsa


Folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och hälsofrämjande arbete är centrala begrepp i Medicinska fakulteten profil. Denna betoning på hälsa finns med i alla utbildningarnas målbeskrivningar vilket bland annat avspeglar sig i studenternas problembearbetningar och inlärningsmål.

Läs mer

Nedan kan du ta del av våra utbildningar och läsa mer om vår pedagogiska profil.

Utbildning på grundnivå

Utbildning på avancerad nivå

Pedagogisk profil

Relaterade länkar