20 oktober 2023

Peter Andersson och Sibel Korkmaz, lektorer på Stockholms universitet genomför en studie som undersöker SiS-placerade ungdomars erfarenheter av våldsutsatthet i en egen nära relation. Andersson och Korkmaz är två av föreläsarna på Barnafridskonferensen 2024. 

Utifrån omkring 20 intervjuer med placerade ungdomar som blivit utsatta för våld ligger fokus på dynamiken som uppstår mellan egna beteendeproblem och att bli utsatt för våld.

- Vi vill undersöka hur våldsutsatthet kan förstås och tolkas i relation till annan social problematik som i ungdomarnas fall föranlett en SiS-placering. I dag saknas nämligen studier i Sverige gällande denna målgrupp och den specifika kontext som ungdomarna befinner sig i, säger Sibel Korkmaz.

Forskningen riktar också frågan ”hur får vi unga att berätta om våld?” Ungdomarna som har intervjuats har nästan uteslutande inte berättat om våldet för vare sig socialtjänsten eller personal på SiS.

- De verkar i stor utsträckning ha svarat nej om frågan kommit för att inte addera problematik som möjligen skulle kunna förlänga vistelsen på SiS, säger Sibel Korkmaz.

Preliminära resultat i studien pekar på att våldet som placerade ungdomar blir utsatta för innan institutionsplacering är grovt, sker i närhet av vuxna så som föräldrar eller personal på HVB-hem och till synes har gått under radarn för professionella i den unges sociala nätverk.

- Sedan tidigare visste vi att gruppen placerade ungdomar, särskilt flickor, är socialt och psykiskt belastade. Internationell forskning pekar också på att institutionsplacerade tjejer är mer utsatta för våld i en nära relation jämfört med normalpopulationen. Vi blev ändå aningen överraskade över det oerhört grova våld som ungdomarna vi intervjuat berättar att de blivit utsatta för, ofta i närhet av andra vuxna utan att någon i närmiljön reagerar, säger Peter Andersson.

Sibel och Peter menar att socialtjänsten som arbetar med institutionsplaceringar behöver uppmärksamma denna problematik i sina utredningar. Behandlingspersonalen på de särskilda ungdomshemmen behöver också kunskap om våld i ungas relationer och hur de ska bemöta och arbeta med detta under ungdomens institutionsvistelse.

- Kunskapen behövs för att kunna erbjuda ungdomarna adekvat stöd också i förhållande till tidigare våldsutsatthet. Vi tänker också att det kan leda till bättre utredningar hos socialtjänsten, kanske är institutionsplacering inte en adekvat åtgärd i ljuset av denna kunskap, säger Peter Andersson.

Därtill tycker forskarna att det behövs ytterligare forskning kring behandlingsinsatser med fokus på våld i nära relationer för unga, både för öppenvården och för institutionsvården.

- Vi hoppas naturligtvis på att kunskapen ska komma både socialtjänsten och SiS tillhanda eftersom de tentativa resultaten pekar på att våld i ungas nära relationer behöver uppmärksammas i större utsträckning, säger Sibel Korkmaz.

Sibel och Peter föreläser om deras forskning på Barnafridskonferensen 2024. Ta del av konferensens program och anmäl dig på barnafridskonferensen.se


Kontakt

Barnafridskonferensen 2024

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.