16 september 2020

Sveriges kommuner står inför krävande utmaningar. Redan innan coronapandemin drabbade vårt samhälle diskuterades hur mycket resurser staten bör skjuta till för att kommunerna ska klara ett välfärdsuppdrag med hög kvalitet och på ett likvärdigt sätt. Den senaste tidens dramatiska händelser har ställt många av dessa frågor på sin spets.

En tegelbyggnad på Campus Norrköping.
Thor Balkhed

Hur kan kommunerna skapa strategier för att hantera akuta krissituationer? Hur kan kommunerna lägga grund för samhällsstrukturer till stöd för långsiktig ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling? Det är komplexa frågor som handlar om demokrati, organisation och samverkan.

Linköpings universitet har i över 20 år nära samarbetat med Östergötlands kommuner för att utveckla kommunstrategisk forskning. I samverkan med kommuner och andra kommunrelaterade organisationer har universitetet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) byggt upp en forskningsbas, som i stora delar skapats genom att forskning bedrivits tillsammans med företrädare för kommunala verksamheter och den kommunala politiken. CKS har utvecklats till ett nationellt centrum inom sitt forskningsfält.

Men det finns mer att göra; fler forskare och forskningsmiljöer behövs till stöd för kommunsektorns kapacitet att möta sina långsiktiga utmaningar. Forskning skapar kunskap som stöd för strategiska vägval. Kunskap och kompetens att organisera en kommunsektor med förutsättningar att genomföra sina uppdrag är avgörande för att möta de utmaningar kommunerna står inför. Det handlar om kompetens till nytänkande och nya modeller för verksamheten. För detta är relevant forskningsstöd av kritisk betydelse.

CKS kontinuerliga och långsiktiga samarbete mellan kommunsektorn och akademin utgör ett sådant stöd. Vår interaktiva forskningsmodell säkerställer ett ömsesidigt lärande och gör forskningen relevant och nyttig i kommunernas arbete. CKS forskning bedrivs huvudsakligen inom områdena lokal politik och demokrati; lokal styrning, organisering och välfärd samt lokal utveckling och samhällsplanering.

CKS forskningsmiljö stimulerar till starka nätverk mellan kommunerna och olika nationella organ. Vi vill stärka kommunforskningen i Sverige genom att

  • Utveckla en nationell forskningsstruktur för kommunstrategisk forskning. Här kan CKS spela en viktig roll genom lång erfarenhet av kommunforskning och samverkan.
  • Stärka genomslaget för kommunstrategisk forskning genom ett systematiskt arbete med att utveckla verktyg för kunskapsutbyte mellan universitet, kommuner och regioner. Inom akademin premieras samverkansuppdraget fortfarande relativt lågt, samtidigt som många kommunala verksamheter har begränsade resurser för kunskapsutveckling.
  • Skapa nya mötesplatser och utveckla befintliga arenor för möten mellan forskare, politiker, tjänstemän och andra, för att utforska kommunstrategiskt relevanta frågor. Då ges utrymme för ömsesidigt reflekterande, erfarenhetsutbyte och nya idéer till forskningsprojekt och verksamhetsutveckling.

Anders Hedeborg, kommunalråd i Vadstena kommun, ordförande CKS styrelse
Martin Klinthäll, docent i ekonomisk historia, tidigare föreståndare CKS
Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, vetenskaplig ledare, CKS

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.