Ny kunskapsöversikt om försummelse

Vi har tagit fram en kunskapsöversikt om försummelse som ger dig en bild av forskningsläget, men också konkreta tips. Du hittar den i vår kunskapsbank.

Försummelserapporten kunskapsöversikt.

Försummelse är en vanligare form av våld mot barn än många tror – med stor andel sjuklighet och dödlighet i världen. Sommaren är en tid då barn lämnar sin vardag i skola och förskola där de har strukturerade dagar med trygga vuxna omkring sig. Som yrkesverksam inom verksamheter där barn finns är det viktigt att kunna upptäcka de försummade barnen. Lagom till sommarlovet släpper vi därför en kunskapsöversikt om försummelse, sammanställd av forskarna Björn Tingberg och Doris Nilsson.
I översikten hittar du viktig kunskap om bland annat förekomst, konsekvenser och riskfaktorer:
Kunskapsöversikt om försummelse
(Barnafrids kunskapsbank)

Ett globalt problem

Sammanfattningsvis visar översikten att försummelse är ett globalt problem som medför stora kostnader för samhället, men främst stort lidande för den enskilde individen. Forskningen visar att försummelse tycks starkt förknippad med bland annat depression - en av våra vanligaste folksjukdomar.

Enligt de studier som ingår i översikten ligger prevalensen i normalpopulation på mellan sexton och tjugosex procent, medan prevalensen i kliniska grupper är betydligt högre. En stor riskfaktor är att vara ett litet barn, och faktorer som involverar relationen mellan föräldrar och barn är också en av de största riskfaktorerna.

Fakta om försummelse

  • Begreppet kan innehålla många olika saker. Här är några:
  • Bristande omhändertagande och/eller dålig kvalitet på omhändertagandet.
  • Bristande tillsyn.
  • Näringsbrist och dålig tillgång på mat.
  • Hög skolfrånvaro samt otillräcklig stimulans för lärande.
  • Avsaknad av medicinsk hjälp och vård.

Definition, enligt WHO

"Försummelse är att inte tillgodose barnets utveckling på alla områden: hälsa, utbildning, känslomässig utveckling, näring, bostad och trygga levnadsvillkor, inom ramen för familjens eller vårdnadshavarnas resurser och därigenom skada eller löpa stor risk att skada barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Detta omfattar otillräcklig tillsyn och att inte skydda barn från skada i största möjliga mån. Att överge ett barn är också försummelse” (Världshälsoorganisationen, WHO, 1999).
 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU