13 juni 2022

Den 19 maj anordnade Barnafrid den första nätverksträffen inom det nystartade programområdet för socialtjänsten. Denna gång med fokus på socialsekreterare inom myndighetsutövning. 

Mia Johansson sitter med en dator i knät och tittar in i kameran.
Mia Johansson är ansvarig för programområde socialtjänsten.
Barnafrids verksamhet är indelad i ett antal programområden där socialtjänsten är ett av dessa. Målet med socialtjänstprogrammet är, i enlighet med Barnafrids övergripande uppdrag, att sammanställa och sprida kunskap om våld, samt att vara en länk mellan forskning och praktik. Syftet med våra nätverksträffar är att ge deltagarna inte bara möjlighet att inhämta kunskap, utan också att få möjlighet att träffas för att dela erfarenheter. 

Insatser på lika villkor och nytt bedömningsstöd

Nätverksträffen inleddes med en presentation av socialtjänstprogrammets vision samt en inblick i vad som är på gång gällande Barnafrids verksamhet med fokus på socialtjänstområdet.  Deltagarna fick information om en ny studie på Barnafrid gällande hälsoundersökningar, projektet AVEC som handlar om barns rättigheter på skyddat boende, ett pågående Barnahusprojekt samt om vidareutvecklingen av Barnafrids basprogram. 

Den första föreläsningen handlade om SAVE (Support and Protection against Violence on Equal Terms for All Children) som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att öka kunskapen om barnavårdsutredningar vid anmälan om misstänkt våldsutsatthet. I SAVE undersöks i vilken utsträckning olika typer av våldsproblematik framkommer i barnavårdsutredningar, hur risken för fortsatt våld bedöms och i vilken utsträckning det beslutas om insatser. Dessutom tittar projektet på om flickor och pojkar oavsett ålder, ursprung och funktionsnedsättning beviljas insatser på lika villkor över tid. Forskningen presenterades av Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete, och av ansvarig forskare Leigh Ann Loebs, doktorand i socialt arbete, båda från Karlstads Universitet. Föreläsarna bjöd in deltagarna till att fundera över hur resultaten skulle kunna påverka arbetet i deras egen verksamhet. Forskningsprojektet har hittills genomförts på regional nivå, men ska nu spridas nationellt vilket ska bli spännande och intressant att följa. 

Den andra föreläsningen gavs av Hanne Martinek som är forskare på Socialstyrelsen, och handlade om myndighetens pågående arbete med att utveckla ett nytt bedömningsstöd för yrkesverksamma som möter barn utsatta för hedersrelaterat våld. Bedömningsstödet består av en manual och ett frågeformulär. Hittills har det inte funnits ett bedömningsstöd på nationell nivå för att upptäcka hedersvåld, och bedöma risk för framtida våld. Efterfrågan hos personal inom socialtjänsten är stor och avsikten med Socialstyrelsens nya stöd är att fylla denna lucka. Stödet har testats i liten skala i ett antal kommuner och visat lovande resultat när det gäller praktisk användbarhet. Nu ska stödet testas bredare och fler verksamheter får möjlighet att använda stödet under en längre tid.  Socialstyrelsen kommer att följa arbetet nära och utveckla stödet utifrån resultaten från testverksamheten. Därefter blir stödet fritt att använda inom socialtjänsten. Detta är något som många ser fram emot. 

Många konkreta förslag

Efter lunch fick nätverkets deltagare möjlighet att träffa varandra för att bland annat kunna dela erfarenheter och tankar. Vi ville också få en inblick i vilka kunskapsbehov yrkesverksamma inom socialtjänsten ser, och hur Barnafrid skulle kunna bidra till att fylla behoven. Det kom fram många konkreta förslag där en del av dem sammanfattades i en paneldiskussion av medarbetare på Barnafrid. 

Sexuella övergrepp mellan syskon

Sista föreläsningen för dagen handlade om sexuella övergrepp mellan syskon. Cecilia Kjellgren socionom/docent vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet berättade om både sin egen, och om andras forskning. Vi fick bland annat lära oss mer om hur vanligt förekommande det är, vad som är specifikt, barns egna röster, hur det börjar, hur ett avslöjande kan gå till, om konsekvenser för syskon som lever med ett syskon som varit utsatt, samt om komplexiteten i att det rör många olika perspektiv. Avslutningsvis berättade Cecilia om hur det kan påverka den yrkesverksamme att arbeta med dessa frågor, och hur viktigt det är att ha handledning och stöd i sitt arbete. 

Vill du vara med i nätverket?

Vi hoppas att deltagarna efter denna dag får möjlighet att reflektera över hur kunskapen som förmedlades kan omsättas till praktik i den egna verksamheten. Ett viktigt mål med dagen var också att deltagarna i nätverket skulle få möjlighet att träffa kollegor och känna gemenskap i de många utmaningar och frågor som man ställs inför i vardagen. Du som arbetar inom socialtjänsten och gärna vill få information om kommande nätverksträffar, utbildningar och webbinarier kan kontakta programansvariga Maria Johansson. Håll gärna utkik i våra sociala medier också för att få veta vad som är på gång. Aktiviteterna framöver kommer bland annat att bygga på de inspel vi fick ta del av i samband med denna första nätverksträff. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.