17 juni 2021

Forskare och lärare – men också expert, utredare, samhällskritiker och opinionsbildare. Historikerns roller i samhället har förändrats med tiden. Men hur? Och vilken funktion har historikern idag?

Äldre bilder
  fstop123

Det undersöker flera författare i boken Historikern i samhället – roller och förändringsmönster. Många har ofta en förenklad bild av vad historiker gör menar David Ludvigsson, biträdande professor i historia vid Linköpings universitet. Tillsammans med Martin Åberg vid Karlstads universitet är han redaktör för boken.

– Historikerns roller behöver problematiseras. Förutom att vara forskare och universitetslärare har historiker relationer till flera andra yrkesgrupper i samhället, och har kompetenser som efterfrågas på olika håll i samhället. Men olika aktörer kan ha olika förväntningar på historiker, och det här måste historiker förhålla sig till och diskutera med varandra. I slutändan står historikernas professionalitet på spel.

Förr uppfattades historiker som obestridda auktoriteter på det förflutna. Men det har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Samhället har sett förändringar så som demokratisering, globalisering och digitalisering. Och när samhället förändras så förändras medborgarnas frågor och därmed också förväntningarna på historiker.

– Kunskap cirkulerar och befinner sig i någon mening alltid i rörelse. Det betyder att kunskapen kontinuerligt kan förändras och omtolkas, inte bara av historiker. Samtidigt har historiker en unik träning att värdera kunskaper i ett sammanhang och kan ta ställning till vad som är rimliga tolkningar, säger David Ludvigsson.

Boken Historikern i samhället – roller och förändringsmönster är den första att ta ett helhetsgrepp kring historikerns olika roller och funktioner. Bokens författare analyserar och diskuterar bland annat vem som är historiker, vilka roller och vilket ansvar historikern haft över tid, hur det kan komma att se ut i framtiden samt historikerns relation med och ansvar gentemot det omgivande samhället.

Författarna berör också jämställdhet inom historikeryrket, samt hur globalisering, teknisk utveckling – så som internet, sociala medier och digitalisering – och krav på internationell publicering har ändrat förutsättningarna för historiker som forskare

Boken utgår både från historikerns roller utanför och inom universitetsvärlden.Ett svart bokomslag med mindre rektangulära bilder på gamla kartor och skrifter.Omslag till boken Historikern i samhället - roller och förändringsmönster.

– Vi som arbetar som historiker måste fråga oss själva vilka roller vi är redo att fylla, vilka relationer vi måste värna och utveckla och vad som egentligen är vårt ansvar i relation till samhället. Det finns ett stort behov av kritisk självreflektion, för att säkerställa att professionen fortsätter stå i dialog med olika delar av samhället, säger David Ludvigsson.

Boken

Historikern i samhället - roller och förändringsmönster. David Ludvigsson och Martin Åberg (red.). 2021. Gidlunds förlag.

Seminarium

Boken presenteras och diskuteras vid ett seminarium den 21 september kl. 18:30. Seminariet hålls via Zoom och riktar sig framför allt till historiker, men är öppet för alla. För frågor och anmälan, kontakta David Ludvigsson.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.