39 miljoner till forskarskola om rättvis klimatomställning

Forskarskolan Just Transitions med fokus på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning beviljas 39 miljoner kronor under fem år av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. 

Avskogning i formen av ett fingeravtryck Eoneren

Den nya forskarskolan etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter och leds av Stefan Holmlid vid Linköpings universitet (LiU). Utöver LiU ingår Göteborgs stad, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet; tillsammans med samverkansarenan Urban Futures.

- Det är otroligt glädjande att vi fått finansiering för den här forskarskolan, med allt vad det leder till, från nätverksbyggande, till utbildning av nya spjutspetsforskare, till direkt deltagande och bidrag till omställningen, säger Stefan Holmlid.

Forskarskolans utgångspunkt är att det saknas mycket kunskap och kompetens kring vad en rättvis klimatomställning innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken. Det behövs exempelvis kunskap om hur de offentliga organisationerna kan bygga förmåga att leda och organisera för de förändringar som behöver genomföras.

- En rättvis klimatomställning kräver nya sätt att arbeta och samverka i offentlig sektor. Att driva sådan utveckling är utmanande, och ett pågående lärande. Här är det viktigt att bygga kunskap och lösningar och reflektera i nära samverkan mellan forskning och praktik. Med en doktorand tätt knuten till vår verksamhet finns möjlighet att få bättre höjd i vår interna utveckling. Jag hoppas också att vi genom forskarskolan kommer bidra till det nationella lärandet om hur rättvisa klimatomställningar kan organiseras och drivas i offentlig sektor, säger Marcus Jahnke, avdelningschef Stadsmiljö på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Komplexiteten i utmaningarna är stor, och berör många olika samhällsaktörer, beslutsfattande nivåer, discipliner och sektorer, och sträcker sig över geografiska, tidsmässiga och organisatoriska gränser. I korthet innebär omställningen till en både rättvis och klimatneutral framtid nya typer styrning, ledning och samarbeten. Den innebär också ett utforskande av alternativa vägval.

Sju doktorandprojekt

I forskarskolan ska kunskap och kompetens byggas dels genom sju doktorandprojekt som är integrerade i de offentliga parternas verksamheter, dels genom etableringen av en svensk plattform för kunskapsutbyte kring rättvisa klimatomställningar.

Linköpings universitet kommer att rekrytera tre doktorander i olika ämnesområden, som skall jobba tillsammans med Linköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland.

- Med forskarskolan har vi en unik möjlighet att bygga vidare på kunskap från tidigare projekt kring transformativa processer, säger Harald Rohracher från Tema Teknik och social förändring.

I Göteborgs Stad tar doktorandprojektet i samarbete med Chalmers tekniska högskola sin utgångspunkt i stadens arbete med ”Ett jämlikt Göteborg” och ”En ekologiskt hållbar stad”. I Västra Götalandsregionens projekt samarbetar en doktorand från Göteborgs universitet med regionen i dess arbete att driva omställningen mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Flera av doktorandprojekten går att söka redan nu och resterande tjänster kommer att utlysas under våren. 

Plattform för kunskapsutbyte

Den nationella plattformen för rättvisa klimatomställningar ska drivas av Urban Futures.

- Med plattformen vill vi bygga en transdisciplinär lärandemiljö kring forskarskolans frågeställningar som engagerar både forskning och praktik. Det är en fantastiskt fin möjlighet att utveckla och pröva former för gemensamt lärande kring en av vår tids största utmaningar, helt i linje med Urban Futures verksamhet, säger Kerstin Hemström, projektledare på Urban Futures.

 

Läs mer om Formas och forskarskolor inom området hållbart samhällsbyggande på Så vill forskarskolor göra skillnad

 

Mer om forskarskolan och doktorandtjänsterna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU