01 juni 2023

Upptäck hur logistikaktörer tar ledande steg mot en miljövänlig framtid! Ta del av ny forskning som avslöjar viktiga framgångsfaktorer för implementering av fossilfria drivmedel. Läs mer om skillnaderna mellan regionala och nationella nätverk och upptäck hur upplevt stöd spelar en avgörande roll i övergången till hållbar logistik.

Mary Catherine Osman.

I takt med att klimatfrågor får allt större fokus har fler logistikaktörer, såsom logistikföretag, åkerier och transportköpare, börjat intressera sig för miljövänliga åtgärder, även kända som Green Logistics Practices (GLP) på engelska.

Ett av de mest framåtsträvande initiativen är användningen av fossilfria drivmedel, som exempelvis biogas. Trots att användningen av fossilfria drivmedel effektivt minskar koldioxidutsläppen och spelar en viktig roll för att nå klimatmålen, står företag inför utmaningar när de ska implementera dessa alternativa bränslen. För närvarande arbetar både företag och myndigheter med att hitta lösningar som underlättar användningen av fossilfria drivmedel.

Biogas i godstransporter

En nyligen genomförd licentiatavhandling har fokuserat på användningen av biogas i godstransporter i Sverige inom två olika nätverk - ett regionalt och ett nationellt. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om värdeskapande och implementering av biogas i godstransporter utifrån logistikaktörernas perspektiv. För att uppnå detta användes fallstudier som huvudsaklig metod, där två nätverk, ett regionalt och ett nationellt, undersöktes.

Avhandlingen bygger på tre artiklar som fokuserar på användningen av biogas som en av flera miljövänliga åtgärder, de drivkrafter och hinder som logistikaktörer stöter på vid införandet av biogas, samt värdeskapandet i samband med implementeringen av biogas. Avhandlingen identifierar fyra faktorer som är avgörande för värdeskapandet: kommunikation, innovation, beslutsamhet att lyckas och uppfattning av stöd.

Ett återkommande mönster i forskningen var betydelsen av kommunikation. 

Aktörer som hade god kommunikation hade stabila relationer och skapade därmed värde tillsammans. 

Inom enskilda relationer var den aktör som drev kommunikationen också den som drog mest nytta av värdeskapandet, säger doktoranden Mary Catherine Osman som genomfört fallstudier.

Skillnader mellan regionala och nationella nätverk

Licentiatavhandlingen presenterar tre huvudsakliga resultat som kan användas vidare i framtida forskning. För det första visar studien att det regionala nätverket och det nationella nätverket agerar på olika sätt. Logistikaktörerna i det regionala nätverket var mer engagerade i användningen av biogas än aktörerna i det nationella nätverket.

— En möjlig förklaring till detta kan vara tydligare krav från kunder och samhället i det regionala nätverket, säger Mary Catherine Osman, doktoranden på avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling. Mary Catherine Osman.

För det andra visar studien att det inte alltid är den största aktören som är den viktigaste aktören. Till exempel identifierades ett åkeri som nyckelaktör i det regionala nätverket eftersom de investerade i biogasdrivna lastbilar och genomförde själva transporterna. 

Slutligen var upplevt stöd för införandet av fossilfria bränslen ett av de mest framträdande värdeerbjudandena.

Om organisationerna vet eller åtminstone uppfattar att de har stöd från marknaden eller politiker är de mer benägna att ta risken och investera i den kompetens som krävs för att transportera gods med fossilfria bränslen

.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.