14 oktober 2021

Den 3 september genomfördes konferensen ”Säker digitalisering för lantbruket” som också är rubriken på den rapport som lanserades. Konferensen arrangerades i samarbete mellan Linköping Science Park och Linköpings universitet inom ramen för innovationsplattformen Agtech 2030.

Två personer ler mot kameran
Per Frankelius, Linköpings universitet och Sofia Lundqvist, Linköping Science Park

Samhällskritisk verksamhet

Lantbruket bedriver, till skillnad från många andra sektorer, samhällskritisk verksamhet – inte bara för att den producerar mat utan också för att den producerar energi såsom biodiesel och etanol. Digitaltekniken finns idag överallt inom lantbruket. Den styr redan idag mjölkningsrobotar, traktorer, fältmaskiner, fodersystem och ventilationsanläggningar m. Det är viktigt för Sverige att säkerställa robustheten i dessa system. Det innebär bland annat att branschen redan nu måste inventera, identifiera och förbereda sig för olika typer av plan B i händelse av cyberattacker eller andra störningar. Vad händer om foderdatorn kapas? Vad ska man göra om mjölkningsrobotens dator utsätts för virusattack? Cyberattacken på Coop nyligen är ett exempel på vad som kan hända.

Inledning konferensen

Sofia Lundqvist, Linköping Science Park, och Per Frankelius, Linköpings universitet, inledde med en föredragning under rubriken ”Säker digitalisering: Vad innebär det? Varför berör det alla?”. En exposé över digitalteknikens utveckling i lantbruket med budskapet att lantbruket på många sätt legat i frontlinjen av digitalisering. Den nya rapporten ”Säker digitalisering för lantbruket” (av Estelle Lohm och Niklas Andersson) presenterades av Niklas omfattar ett 15-tal intervjuer med lantbrukare. Några av slutsatserna; digitaliseringsnivån på det svenska jordbruket upplevs variera idag från gård till gård och det är generellt låg medvetenhet om riskerna som den nya tekniken för med sig.
En bok

Försvarsmaktens medskick

Försvarsmaktens Micael Bydén, Överbefälhavare, hade tyvärr inte möjlighet att medverka på konferensen, men gjorde ett medskick: ”Kvalificerade statliga aktörer söker sårbarheter i vårt öppna och digitaliserade samhälle. De gör ingen skillnad mellan civilt och militärt och utnyttjar luckor i vårt samhälles organisation och lagstiftning. Den snabba teknikutvecklingen och teknikberoendet i kombination med en allt mer komplex hotbild har skapat sårbarheter som kräver medvetenhet och ett samordnat agerande inom cyberområdet både i det offentliga och privata.”En man Foto Lasse Hejdenberg

En specialinbjuden panel

En grand finale var paneldebatten. Johan Wågstam, Lantmännen, talade om betydelsen av att hantera data på ett bra sätt i de sammanhang då data skickas eller delas mellan olika aktörer.  Mikael Salander, Väderstad, diskuterade att olika länder har olika typer av digital infrastruktur liksom lagar och regler som de måste förhålla sig till. Jeanette Blackert, Blackert Lantbruk, slog fast att energiförsörjningen och då särskilt för foderhanteringen var det viktigaste på deras gård med flera tusen grisar. Foderdatorn var hjärtat i detta system och det skulle bli katastrof om den slutar att fungera. Samtidigt finns många andra digitala system som är viktiga men inte kritiska, ett exempel på detta var N-sensorn. I diskussionen drogs en parallell till JAS Gripen där vissa system är flygkritiska medan andra inte är det. Lasse Larsson, Sectra, menade att säkerhet inte bör hanteras som en egen fråga i företag utan snarare vävas in som en naturlig del i allt företag gör. Marianne Rilde Björkman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), pekade på gapet mellan medvetenhet om hot på säkerhetsområdet. Hon påpekade att bolagen bör gå igenom sin verksamhet och definiera svaga länkar liksom ”worst case”. Simon Binder, Cygate (Telia), pekade på betydelsen av samarbete mellan företag och branscher för att hantera det ökande problemet mot säkerheten. 

 ”Samarbete branscher emellan och delad kunskap ser vi är en god start, säger Sofia Lundqvist som har erfarenhet från liknade genomlysningar i andra branscher.”

Panelens medskick

Avslutningsvis gjorde panelen följande medskick:
- Samarbeta över gränserna, enskilda individen måste vara medveten 
- Vi måste vilja veta mer, våga ta dialoger och förstå
- Hjälp lantbrukare att förstå
- Sprid kunskaper via seminarier
- Börja inventera, vilka risker utsätter jag mig för och mina anställda
- Tänk tillgänglighet och robusthet, vilka system måste fungera
- Tänk efter vem du delar din data med
- Samverka och dela erfarenheter/kunskap

Intresset för rapportsläppet var stort och cirka 100 personer deltog på konferensen, antingen digitalt eller på plats på Vreta Kluster. Ett stort tack till alla som bidrog till en intressant och lyckad dag.

Avslutande ord från Per Frankelius:
”Utmaningen med säker digitalisering är gemensam och det är väldigt positivt att vi tillsammans är proaktiva. Jag är också glad att vi mobiliserar krafterna i tid.”

Specialinbjudna paneldeltagare

Video från konferensen

Rapportsläpp Säker digitalisering för lantbruket

Inspelad konferens om Säker digitalisering för lantbruket som hölls den 3 september 2021.

Organisation

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.