17 mars 2023

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar innebär ett stort lidande för den som utsätts. Barn kan utsättas för övergrepp av vuxna men också av andra barn och unga. Senare i år lanserar Barnafrid en digital utbildning om barn och unga med sexuella beteendeproblem. 

Porträtt Poa Samuelberg
Poa Samuelberg vid digital utbildningsdag om barn och unga med sexuella beteendeproblem. Foto: Sofia Lindgren.
Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar innebär ett stort lidande för den som utsätts. Risken att utveckla psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar och även den närmaste omgivningen, familjen och vänner påverkas. Barn kan utsättas för övergrepp av vuxna men också av andra barn och unga.

- Alla övergrepp bör tas på allvar, oavsett gärningspersons ålder. Barn och ungdomar som blir utsatta för sexuella övergrepp av en person under 18 år riskerar att fara lika illa som om de utsätts av en vuxen, säger Poa Samuelberg, utredare på Barnafrid.

Heterogen grupp med stor åldersspridning

Barn och ungdomar med sexuellt skadligt eller problematiskt beteende är en heterogen grupp med stor åldersspridning och varierad utvecklingsnivå. Det som är gemensamt är ett skadligt och eller ett problematiskt sexuellt beteende som är destruktivt för dem själva och eller skadar andra. Forskning visar att 35-65 procent av alla sexuella övergrepp begås av personer under 18 år. 

I en studie i USA med 13 000 medverkande svarade ca 75 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna i åldern 0-17 år (föräldrar svarade för barn under 9 år) av de som angett att de blivit utsatta, att de varit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp av en annan ung person. 

Få unga kommer till myndigheternas kännedom

I statistik och forskning i Sverige rapporteras endast de polisanmälda brott som är begångna av personer 15 år och äldre, vilket gör att det saknas kunskap om hur många sexuella övergrepp som begås av ungdomar innan straffmyndig ålder.

I en nordisk studie ställdes frågor till 18 åringar, 5 procent av pojkarna och 1 procent av flickorna rapporterade att de tvingat någon till penetrerande sex eller onani. Detta kan jämföras med en svensk studie 2002 där socialtjänsten rapporterade att 0,06 procent av pojkarna i Sverige i åldern 12-17 år blivit anmälda för sexuella övergrepp och föremål för utredning inom socialtjänsten. Det är få unga med sexuella beteendeproblem som kommer till myndigheters kännedom.

En svensk enkätstudie med närmare 3300 gymnasieelever om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp visar att var fjärde elev någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Senast undersökningen genomfördes 2014 var det en av fem. I den uppföljande enkäten svarade de som blivit utsatta för övergrepp att den som varit ansvarig för det första övergreppet var 35 procent en jämnårig de kände och 19 procent en pojkvän/flickvän.

Förknippat med skam och skuld

Utagerande sexuellt beteende hos barn och unga riskerar att bli en fråga som professionella och myndigheter bollar mellan varandra i brist på kunskap och vägledning. Mindre allvarliga sexuella beteendeproblem tenderar att förminskas av både den som agerat, den som blivit utsatt och av omgivningen eftersom sexuella övergrepp är förknippat med starka känslor som skam och skuld.

- När övergrepp avslöjas inom en familj och i syskonrelationer uppstår ofta svåra processer med lojalitetskonflikter och svårigheter att kommunicera. Risken att förbise behov av skydd och stöd är stor hos både den som blivit utsatt och den som begått övergrepp, säger Anette Birgersson, projektmedarbetare och utredare vid Barnafrid.

Hennes erfarenhet av utbildning och handledning med professionella inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin kring målgruppen vittnar om stora kunskapsluckor men också bristande organisatoriskt stöd. Alla typer av sexuella handlingar, även på internet, med barn under 15 år, är ett brott, oavsett barnets egen vilja och eventuella inviter. Genom ett strukturerat arbetssätt och kunskap kan vi hjälpa till att bryta en negativ utveckling hos barn och unga som agerar sexuellt.

Digital utbildning för yrkesverksamma

Senare i år lanseras en webbaserad utbildning om barn och unga med sexuella beteendeproblem för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, Polisen och andra aktörer inom rättsväsendet. Utbildningen som kommer att vara tillgänglig och kostnadsfri på Barnafrids kunskapsportal, syftar till att ge kunskap, färdigheter och processtöd för att förstå och agera vid sexuella beteendeproblem hos barn och ungdomar. 

Kursen beskriver evidensbaserade metoder och rekommenderade arbetssätt för att handlägga och samverka inom och mellan myndigheter för att minska risk för nya händelser och att stärka skydd. Utbildningen ger också kunskap om att identifiera och utreda sexuella beteendeproblem hos barn och ungdomar samt anpassade stöd och behandlingsinsatser. Kursen lär ut principer och färdigheter för att bemöta och stödja barn, ungdomar och deras omsorgspersoner efter att sexuella beteendeproblem avslöjats, hur processen runt orosanmälan och polisanmälan går till, samt hur socialtjänsten och Polisen utreder brottsliga handlingar. Kursen ger också kunskap om hur skolan och elevhälsan kan agera för att hantera skydd och säkerhet för alla elever.

- Professionella som möter barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem är i behov av utbildning och kunskap för att kunna göra individanpassade bedömningar och matcha insatser som syftar till att förebygga framtida sexuella övergrepp, säger Poa Samuelberg.

Stort intresse för utbildningen

Intresset för den kommande webbutbildningen är stort och tyder på behov av bred kunskap inom området. Till utbildningsdagen i februari på samma tema deltog runt 1000 personer. 

Barnafrid har tidigare inom ramen för regeringsuppdrag om kompetenshöjande insatser till yrkesverksamma utvecklat andra kostnadsfria webbutbildningar; Basprogram om våld mot barn och Barnpsykiatrisk traumavård.

- Med kommande utbildning är förhoppningen att ytterligare öka tillgång till likvärdig och förbättrad kunskap hos alla yrkesverksamma som möter våldsutsatta barn och unga. Digitala utbildningar har ökat möjligheten att skala upp kunskapshöjande insatser till en lägre kostnad. En myndighetsgemensam kunskapsbas för multiprofessionella team kan förhoppningsvis förbättra kommunikation och samverkan över myndighetsgränser. Tillsammans kan vi arbeta för att öka skydd och stöd för barn och ungdomar som blivit utsatta för våld, och långsiktigt förebygga ny utsatthet avslutar Poa Samuelberg.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.