Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management, 300 hp

Programmet Energi-Miljö-Management är unikt för Linköping och ger kunskaper som bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Utbildningen är specialiserad inom modernt miljötänkande och management.

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

En hållbar utveckling skapar ett ständigt ökande behov av kunskaper om miljö och hur vi använder energi mer effektivt. Större energieffektivitet kräver bättre teknik, liksom ökade insikter om samhällets användning och produktion av energi. De förbättrade tekniska kunskaperna kommer bäst till nytta när de kombineras med kunskaper om ledning av verksamhet och affärsnytta.

Därför innehåller programmet en stor del management – vad som på svenska kan kallas verksamhetsstyrning. Kombinationen energi, miljö och management ger kunskaper om sammanhang, och om var gränserna går för en hållbar energianvändning. Med dessa insikter kan du skapa strategier, sälja in, förhandla och kvalitetssäkra produkter och system på en internationell marknad.

Att se kopplingen mellan viktiga områden

Utbildningen fyller ett tomrum i gränslandet mellan de tre områdena energi, miljö och management. Där finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan både teknologi och den omgivning där den ska användas. Det kan till exempel handla om hur energiteknik bidrar till hållbara lösningar och hur dessa passar ihop med lagar och regler.  

Du som väljer programmet kommer förmodligen att arbeta i en befattning där frågor om energi, miljö och verksamhetsstyrning överlappar varandra. Utbildningen ger bredd och djup, både inom de traditionellt tekniska civilingenjörsämnena, liksom inom övriga ämnen.

Miljö, energi och hållbar teknik

Den första terminen läser du miljöteknik och energisystem parallellt med matematikkurser. Termin två innehåller bland annat kemi och management. Under år tre fördjupar du också dina kunskaper i energisystem, miljöledning, energi- och miljöteknik samt management i ett större projekt som sträcker sig över en hel termin. Till årskurs fyra väljer du en av följande tre masterprofiler:

 • Hållbart företagande
  Ger en stabil grund och en fördjupning inom strategisk företagsledning. Du får kunskaper och färdigheter i hur miljö- och energifrågor kan drivas på ledningsnivå inom olika företag, och hur företag som har sin grundidé i miljö- och energiförbättringar kan skapas och ledas.
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
  Fördjupar kunskaperna kring olika slags metoder och verktyg för att analysera system, med särskilt fokus på energi- och miljöfrågor. Du bygger din kompetens genom att arbeta med olika metoder och verktyg utifrån verkliga utmaningar direkt från näringslivet och offentliga organisationer.
 • Teknik för hållbar utveckling
  Ger en fördjupad teknisk kunskap inom material- respektive energiteknik, med särskilt fokus på miljö- och energifrågor kopplade till dessa teknikområden. Ledningsperspektivet får du exempelvis genom en kurs i produktutveckling.

 

Affärsutveckling med miljöfokus

Utbildningen ger också fördjupade kunskaper inom området miljödriven affärsutveckling som är i stark tillväxt. Miljödriven affärsutveckling bygger på att miljötänkande är hela, eller en viktig del, av ett företags verksamhet. Det kan handla om att tillverka produkter av återvunnet material eller komponenter. Det kan också innebära att skapa nya produkter och erbjudanden utifrån avfall. Eller om att hitta smarta lösningar som tar tillvara energi och material som annars hade gått till spillo.

Du möter forskning i olika projekt och får ta dig an forskningsinriktade uppgifter. Dina lärare är forskare, som befinner sig vid den vetenskapliga frontlinjen i sina respektive ämnen.

Som färdig civilingenjör i Energi - miljö - management är dina kunskaper hett efterfrågade. Du kan till exempel få en central roll i jakten på framtidens hållbara samhälle, inom eller utom Sveriges gränser. Energiexpert, energi- och miljökonsult, projektledare eller affärsanalytiker är exempel på yrken som väntar dig.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i energi - miljö - management kommer du att kunna jobba med miljöaspekter inom områden som produktion, produktdesign, systemanalys eller samhällsutveckling. Likt andra civilingenjörer kommer du att jobba inom projekt tillsammans med andra yrkesgrupper, till exempel miljövetare, biologer, kemister, advokater, ekonomer och logistiker.

Som miljöingenjör kommer du att jobba med olika processer där du till exempel:

 • Utvecklar ny miljöeffektiv teknik och nya miljövänliga produkter.
 • Granskar tillverkningsprocesser för att minska deras miljöpåverkan.
 • Analyserar produkters livscykel och deras påverkan på miljön.
 • Startar, utvecklar och övervakar miljöförbättringsprogram, till exempel inom effektiviserad energianvändning.
 • Styr och dokumenterar företags miljö- och kvalitetsarbete.
 • Ger råd och stöd till företagsledningar i miljöfrågor.
 • Analyserar komplexa system för att hitta och avhjälpa miljöproblem, till exempel genom att analysera vattenanvändning inom tillverkningsindustrin.

Väljer du att under dina avslutande studier inrikta dig mot kurser inom industriell ekonomi kan du jobba med management inom miljötekniska företag eller på energi- och miljöavdelningar inom större koncerner.

Du kan även välja att jobba som till exempel:

 • Miljörättsexpert, där du ger företag eller organisationer råd vad gäller miljö och lagar.
 • Forskare eller universitetslärare inom miljöteknik.

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Civilingenjörsprogram vid Tekniska högskolan vid LiU
Visa/dölj innehåll