Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management, 300 hp

Detta program ger kunskaper som bidrar till en bättre och mer hållbar värld och är unikt för Linköping. Utbildningen är specialiserad inom modernt miljötänkande, energisystem och management.

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2020, Helfart, Linköping

Civilingenjör i energi - miljö - management

HT 2021, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

En hållbar utveckling skapar ett ständigt ökande behov av kunskaper om miljö och hur vi använder energi mer effektivt. Större energieffektivitet kräver bättre teknik, liksom ökade insikter om samhällets användning och produktion av energi. De förbättrade tekniska kunskaperna kommer bäst till nytta när de kombineras med kunskaper om ledning av verksamhet och affärsnytta.

Därför innehåller programmet en stor del management – vad som på svenska kan kallas verksamhetsstyrning. Kombinationen energi, miljö och management ger kunskaper om sammanhang, och om var gränserna går för en hållbar energianvändning. Med dessa insikter kan du skapa strategier, sälja in, förhandla och kvalitetssäkra produkter och system på en internationell marknad.

Se kopplingen mellan viktiga områden

Utbildningen fyller olika behov i gränslandet mellan de tre områdena energi, miljö och management. Där finns ett stort utrymme för yrkeskunniga ingenjörer som förstår både teknik och den omgivning där den ska användas. Det kan till exempel handla om hur energiteknik bidrar till hållbara lösningar och hur dessa passar ihop med lagar och regler.  

Du som väljer programmet kommer förmodligen att arbeta i en befattning där frågor om energi, miljö och verksamhetsstyrning överlappar varandra. Utbildningen ger bredd och djup, både inom de traditionellt tekniska civilingenjörsämnena och inom programmets fördjupningsämnen.

Miljö, energi och hållbar teknik

Den första terminen läser du miljöteknik och energisystem parallellt med matematikkurser. Termin två innehåller bland annat kemi och management. Under år två och tre fördjupar du också dina kunskaper i energisystem, miljöledning, energi- och miljöteknik samt management. I slutet av år tre genomför du ett större projekt som sträcker sig över en hel termin, där du får använda dina kunskaper för att lösa praktiska problem.

Till årskurs fyra väljer du en av följande tre masterprofiler:

 • Hållbart företagande
  Ger en stabil grund och en fördjupning inom strategisk företagsledning. Du får kunskaper och färdigheter i hur miljö- och energifrågor kan drivas på ledningsnivå inom olika företag, och hur företag som har sin grundidé i miljö- och energiförbättringar kan skapas och ledas.
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
  Fördjupar kunskaperna kring olika slags metoder och verktyg för att analysera system, med särskilt fokus på energi- och miljöfrågor. Du bygger din kompetens genom att arbeta med olika metoder och verktyg utifrån verkliga utmaningar direkt från näringslivet och offentliga organisationer.
 • Teknik för hållbar utveckling
  Ger en fördjupad teknisk kunskap inom material- respektive energiteknik, med särskilt fokus på miljö- och energifrågor kopplade till dessa teknikområden. Ledningsperspektivet får du exempelvis genom en kurs i produktutveckling.

Affärsutveckling för hållbar utveckling

Utbildningen ger också fördjupade kunskaper inom området miljödriven affärsutveckling som är i stark tillväxt. Miljödriven affärsutveckling bygger på att miljötänkande är hela, eller en viktig del, av ett företags verksamhet. Det kan handla om att tillverka produkter av återvunnet material eller komponenter. Det kan också innebära att skapa nya produkter och erbjudanden utifrån avfall. Eller om att hitta smarta lösningar som tar tillvara energi och material som annars hade gått till spillo.

Utbildningen innehåller också internationella utblickar. Genom att studera internationella energimarknader få du en ökad förståelse för de globala förutsättningarna för hållbar utveckling, såväl energimässigt som marknadsmässigt. Bland EMM-studenter är utlandsstudier vanligt, vilket ytterligare bidrar till det globala perspektivet.

Nära till framstående forskning

Du möter forskning i olika projekt och får ta dig an forskningsinriktade uppgifter. Dina lärare är forskare, som befinner sig vid den vetenskapliga frontlinjen i sina respektive ämnen.

Som färdig civilingenjör i Energi - miljö - management är dina kunskaper hett efterfrågade. Du kan till exempel få en central roll i jakten på framtidens hållbara samhälle, inom eller utom Sveriges gränser. Energiexpert, energi- och miljökonsult, projektledare eller affärsanalytiker är exempel på yrken som väntar dig.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Som civilingenjör i energi - miljö - management kommer du att kunna jobba med miljöaspekter inom områden som produktion, produktdesign, systemanalys eller samhällsutveckling. Likt andra civilingenjörer kommer du att jobba inom projekt tillsammans med andra yrkesgrupper, till exempel miljövetare, biologer, kemister, advokater, ekonomer och logistiker.

Som miljöingenjör kommer du att jobba med olika processer där du till exempel:

 • Utvecklar ny miljöeffektiv teknik och nya miljövänliga produkter.
 • Granskar tillverkningsprocesser för att minska deras miljöpåverkan.
 • Analyserar produkters livscykel och deras påverkan på miljön.
 • Startar, utvecklar och övervakar miljöförbättringsprogram, till exempel inom effektiviserad energianvändning.
 • Styr och dokumenterar företags miljö- och kvalitetsarbete.
 • Ger råd och stöd till företagsledningar i miljöfrågor.
 • Analyserar komplexa system för att hitta och avhjälpa miljöproblem, till exempel genom att analysera vattenanvändning inom tillverkningsindustrin.

Väljer du att under dina avslutande studier inrikta dig mot kurser inom industriell ekonomi kan du jobba med management inom miljötekniska företag eller på energi- och miljöavdelningar inom större koncerner.

Du kan även välja att jobba som till exempel:

 • Miljörättsexpert, där du ger företag eller organisationer råd vad gäller miljö och lagar.
 • Forskare eller universitetslärare inom miljöteknik.

ArtiklarVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll