Vetenskapsrådet har fattat ett flertal bidragsbeslut. För Medicinska fakultetens del innebar det elva beviljade bidrag fördelat på tio forskare. Totalt rör det sig om 44,2 miljoner kronor.

Pipett som droppar ner i provrör

Vetenskapsrådet har fattat bidragsbeslut inom Medicin och hälsa – kring bland annat projektbidrag, etableringsbidrag och projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök. Även beslut inom Naturvetenskap och teknik samt Utbildningsvetenskap har fattats. Medfak fanns representerade inom de områdena också.

Sara Liin, biträdande universitetslektor (IKE), var tillsammans med Marie Larsson, professor i molekylär virologi (IKE) och Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik (IMH), de som fick störst bidrag. 

Genetiska förändringar i hjärtprotein

Sara Liin får 6 000 000 kronor i etableringsbidrag – för projektet – "Molekylära strategier för utveckling av skräddarsydda behandlingar för ärftliga hjärtarytmier".

– Projektet handlar om att dyka ner på molekylär nivå för att förstå hur ärftliga genetiska förändringar i hjärtats proteiner orsakar sjukdom och hur vi kan hjälpa defekta proteiner att fungera bättre med hjälp av nya läkemedelssubstanser, säger Sara Liin och fortsätter: 

– I dag används gemensamma behandlingsstrategier för många ärftliga hjärtsjukdomar, oberoende dess orsak. Vi är i stället övertygade om att en stor grupp patienter skulle vara bättre hjälpta av skräddarsydda behandlingar, där läkemedelsbehandling väljs baserat på vilken typ av ärftlig förändring som orsakat hjärtsjukdom. Vår ambition är att identifiera och förfina just sådana lyckade kombinationer.

HIV-forskning

Marie Larsson får 6 280 000 kronor till projektet "Komplementreglering av initieringen av adaptiva och nedärvda immunförsvaret emot HIV – en strategi för initiering av HIV-infektion i slemhinna och immunceller?"

– I projektet vill vi undersöka primär HIV-infektion av slemhinnor och immuncellerna så som dendritiska celler och T-celler. Till detta använder vi virus som är klädda med kroppsegna substanser så som komplement proteiner, det vill säga opsoniserade virus. Dessutom ska vi undersöka orsaken till HIV:s negativa påverkan på T-celler och dendritiska celler och hur de negativa effekterna kan blockeras så immuncellernas funktion återställs, säger Marie Larsson. 

Kunskapen som erhålls från hennes forskningsprojekt kan leda till utveckling av läkemedel och/eller behandlingar som kan hindra HIV-infektion och/eller återställa immuncellernas funktion i redan infekterade individer så att personens immunförsvar kan kontrollera infektionen. 

– Dessutom ger denna forskning ny kunskap om dendritiska cellers och T-cellers biologi och funktion som kan användas i andra forskningsfält.

Fler ämnesområden

Det var dock inte bara inom Medicin och hälsa som Medfak-forskare fick bidragsbeslut. Inom ämnet Naturvetenskap och teknik fick medfak-forskarna Petter Dyverfeldt och Stefan Thor projektbidrag på 3,8 respektive 2,4 miljoner kronor medan Madeleine Abrandt Dahlgren fick 5,9 miljoner kronor inom Utbildningsvetenskap.

 

Projekt vid LiU som fick bidrag

Allan Abbott

Projektbidrag – "Implementering av ett bäst praxis vårdprogram för ländryggbesvär i primärvården (BättreRygg). En stepped-wedge randomiserad kluster innan-och-efter studie" 3 450 000 kronor

Per Aspenberg

Projektbidrag – "Immunsystemets inverkan på ortopediska läkningsprocesser"
4 800 000 kronor

Johan Dabrosin Söderholm

Projektbidrag – "Tarmbarriärens roll i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom"
4 800 000 kronor

Marie Larsson

Projektbidrag – "Komplementreglering av initieringen av adaptiva och nedärvda immunförsvaret emot HIV - en strategi för initiering av HIV-infektion i slemhinna och immunceller?"
6 280 000 kronor

Sara Liin

Etableringsbidrag – "Molekylära strategier för utveckling av skräddarsydda behandlingar för ärftliga hjärtarytmier"
6 000 000 kronor

Tomas Lindahl

Projektbidrag – "En ny mekanism för reglering av trombocyternas aktivering - desentisering modererad av aktivatorers koncentrationsgradienter"
2 400 000 kronor

Tomas Lindahl

Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) – "Modellsystem för blodproppar med nya kvantifieringsmetoder för att ersätta trombosmodeller i djur" 2 400 000 kronor


Lennart Svensson 

Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) – "Ersättning av djurmodell med humana stamcells enteroider för human virusodling och karakterisering"
2 400 000 kronor

Petter Dyverfeldt

Projektbidrag – "Nyskapande kvantitativ bildtagning för kvantifiering av riskfaktorer i aterosklerotiska plack"
3 840 000 kronor

Stefan Thor

Projektbidrag – "Mekanismerna bakom cellantal i det utvecklande nervsystemet"
2 475 000 kronor

Madeleine Abrandt Dahlgren

Projektbidrag – "Interprofessionellt lärande i praktiken: Studenters samarbete och samverkan med patienter i olika arrangemang för klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård"
5 999 000 kronor

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.