Strategisk samverkan med Norrköpings kommun

Genom Samverkansgruppen utbyts kunskap och erfarenhet mellan kommunen och universitetet. Tillsammans vill vi utveckla forskningen och utbildningen vid Campus Norrköping och göra Norrköping ännu mer attraktiv som studentstad. 

Kväll vid Campus Norrköping, Motal ström och gångbron mellan Kåkenhus och KopparhammarenUniversitetet och staden staden har smält samman. Campus Norrköping och de gamla industribyggnaderna pulserar av kunskap, utbildning och forskning. Foto: Peter Karlsson

Linköpings universitet är en del av Norrköping och 2017 firade Campus Norrköping 20 år. Samarbetet mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun är väl utvecklat och Norrköpings kommun är en av LiU:s strategiska samverkanspartners. Samarbetet formaliseras genom avtal som sedan år 2002 tecknats mellan parterna. Nu gällande avtal undertecknades 2017 och gäller till och med december 2020. Samverkansarbetet innefattar utbyte av kunskap och erfarenheter på olika sätt.

Målsättning

  • Att bidra till utveckling av Norrköping och verksamheten i Norrköpings kommun samt utveckla av Linköpings universitets verksamhet inom utbildning och forskning.
  • Att öka antalet studerande vid Campus Norrköping.
  • Att stärka Campus Norrköpings position som plats för utbildning och forskning.

Organisation

Samverkansgruppen koordinerar och leder den samverkan som avtalet omfattar och utser samordnare för samverkansområdena. Samverkansgruppen består av representanter från Linköpings universitet, Norrköpings kommun och studentföreningarna vid Campus Norrköping.

Organisationsskiss över samverkansområden

 

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Kontakt samverkansgruppen
Visa/dölj innehåll

Studentrepresentanter

dummygubbe

Patrik Nilsson

Vice kårordförande

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF).

dummygubbe

Louise Abrahamsson

Vice kårordförande

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

dummygubbe

Sebastian Carlshamre

Vice kårordförande

LinTek - Linköpings teknologiska studentkår

Utvecklingsområden
Visa/dölj innehåll

1. Utöka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan kommunen och universitetet 

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan ske exempelvis genom möten och seminarier där kommunens förtroendevalda, anställda och lärare träffar universitetets forskare och utbyter erfarenheter, kunskap och forskningsresultat kring ett specifikt ämne eller kunskapsområde.

2. Fortsätta utveckla studentstaden Norrköping

Studenterna och studentorganisationerna är viktiga parter i arbetet med att utveckla och förbättra Norrköping som studentstad och dialogen med studentorganisationerna är avgörande. Representanter från studentorganisationerna StuFF, Consensus och LinTek förankrar studentperspektivet i samverkansarbetet. Studentrepresentanterna deltar också i andra aktiviteter med syfte att utveckla och marknadsföra studentstaden, så som arbete med studentrabatter och studentstrategi.

Student läser i gröngräset vid Strömmen i NorrköpingStudenterna och studentorganisationerna är viktiga parter i arbetet med att utveckla och förbättra Norrköping som studentstad och dialogen med studentorganisationerna är avgörande. Foto: Thor Balkhed

3. Få fler Norrköpingsungdomar att påbörja högskoleutbildning efter gymnasiet 

Det är viktigt att fler ungdomar i Norrköping och länet genomgår eftergymnasiala studier och högskoleutbildning. Samverkansorganisationen ska därför agera och aktivt verka för att grundskole- och gymnasieelever inspireras och informeras om högskole- och universitetsstudier. Detta arbete kan innebära samverkan mellan LiU, arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, utbildningskontoret och andra parter för att ta fram en strategi avseende vad som bör göras kopplat till arbetslöshet, utbildningsnivå och breddad rekrytering. Forskningsinsatser på området kan också etableras.

4. Etablera ett strukturerat arbete i de tre samverkansområdena Bildning, Hållbar tillväxt och Välfärd

Bildning. Parterna ska verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom exempelvis kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang.

Hållbar tillväxt.  Parterna ska verka för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling. I detta arbete ingår innovations- och entreprenörskapsarbete och näringslivsfrämjande åtgärder.

Välfärd. Parterna ska verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, så som hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, migration och integration. Även frågor om demokrati och det aktiva samhällsengagemanget omfattas.

Kontaktpersoner samverkansområden
Visa/dölj innehåll

Konkreta resultat
Visa/dölj innehåll

Tidigare arrangemang
Visa/dölj innehåll

Fler kontaktytor
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Samverkansgruppen i Norrköping 2017.
Samverkansgruppen i juni 2017 vid det första mötet inom den nuvarande avtalsperioden. Från vänster: Terese Eriksson, LinTek; Markus Norberg, Consensus; Linn Davidsson, vice kårordförande StuFF; Anna Valentinsson, kommunikatör Linköpings universitet; Per Bäckström, administrativ chef, Norrköpings kommun; Åsa Henlöv (StuFF); Jörgen Jonsson, koordinator Norrköpings kommun; Mattias Severin, campusråd Linköpings universitet; Kerstin Johansson, koordinator Linköpings universitet; Alexander Jakobsson, kommunikatör Norrköpings kommun; Amanda Granqvist, vice kårordförande LinTek. Thor Balkhed

Första mötet 2017

Samverkansgruppen i juni 2017 vid det första mötet inom den nuvarande avtalsperioden. Från vänster: Terese Eriksson, LinTek; Markus Norberg, Consensus; Linn Davidsson, vice kårordförande StuFF; Anna Valentinsson, kommunikatör Linköpings universitet; Per Bäckström, administrativ chef, Norrköpings kommun; Åsa Henlöv (StuFF); Jörgen Jonsson, koordinator Norrköpings kommun; Mattias Severin, campusråd Linköpings universitet; Kerstin Johansson, koordinator Linköpings universitet; Alexander Jakobsson, kommunikatör Norrköpings kommun; Amanda Granqvist, vice kårordförande LinTek.