Om forskning

Tvärvetenskaplig forskning inom hälsa, medicin och samhälle

Vi arbetar för att utveckla nya forskningssamarbeten och för att etablera och stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt. Välkommen att delta i våra aktiviteter.

Vi delar ett intresse för analyser av hälsa, välbefinnande, kroppslighet, smärta, sjukdom, kroppslig eller funktionsmässig variation, medicinsk praktik, diagnostik, medicinsk teknik, sjukvårds- och socialpolitik och narrativ medicin, oftast från olika tvärvetenskapliga eller mer disciplinära humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Somliga av oss arbetar också med frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, klinisk praktik och biomedicinska perspektiv, och vi välkomnar tvärvetenskapliga ansatser som möjliggör dialog mellan dessa.

Somliga av oss undersöker erfarenheter och berättelser om hälsa, välmående, sjukdom eller kroppslig eller funktionell variation. Andra studerar hälso- och sjukvårdspraktiker, medicinska tekniker, diagnoser eller diagnostiska processer, eller hur sjukdom kan påverka självförståelse och vardagsliv. Ytterligare andra studerar framför allt frågor om etnicitet och genus i hälso- och sjukvården eller normer och föreställningar om kroppar och kroppslighet.

Somliga av oss undersöker begrepp i hälso- och sjukvården, medan andra undersöker kommunikation och social interaktion i vården. Ytterligare andra undersöker bioetiska frågor eller vad som sker när barn och unga eller äldre personer är föremål för medicinska eller preventiva hälsoinsatser. Dessa är bara några exempel på vad som pågår vid CMHB.

Hos oss finns många olika disciplinära och tvärvetenskapliga bakgrunder representerade, och kollegor vid CMHB arbetar med ett 40-tal forskningsprojekt. Beskrivningar av dessa projekt finns i centrets årsbok liksom på specifika projektsidor och/eller på medarbetarsidorna. I årsboken finns också en översikt över tolv teman som återkommer i flera av forskningsprojekten.

Vi välkomnar såväl nationella som internationella forskare att delta vid specifika arrangemang. Forskare är också välkomna att besöka oss, exempelvis för en vistelse som gästforskare. Vår förhoppning är att på så sätt skapa möjligheter för kreativa samtal, erfarenhetsutbyte och nya samarbeten.

Kollegor hos oss har sin hemvist vid en rad olika institutioner vid filosofiska fakulteten och medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Geografiskt är centret placerat vid Institutionen för Tema.

Hur vi arbetar för att stärka forskning på CMHB

Vår verksamhet innefattar forskningsseminarier och forskningsansökningsworkshops. Forskningsseminarier har olika former. De kan ha karaktären av arbetsseminarier eller innebära att en tillrest forskare presenterar sin forskning. De kan också ha karaktären av korta forskningspresentationer där vi tillsammans undersöker en specifik tematik från olika perspektiv.

Vid våra forskningsansökningsworkshops arbetar vi tillsammans och på ett systematiskt sätt med forskningsansökningar, individuella likväl som gemensamma. Vid dessa sammankomster diskuterar vi varandras forskningsansökningar. 

Urval av forskningsprojekt vid CMHB

En närbild på maskrosfön mot svart bakgrund.

Epistemologi och post-Covid

Pandemin har påverkat oss alla, men vissa mer än andra. För dem som lider av post-Covid är den kvardröjande effekten särskilt påtaglig. Tvärvetenskaplig forskning behövs för att förstå denna nya hälsoutmaning.

En bild av en mur eller vägg med en tydlig spricka igenom.

Bristningars betydelser

Vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar, deras implikationer, och förbättringsmöjligheter i vården.

Äldre kvinna sitter ensam i sitt kök, Hon tittar ut genom fönstret och håller en mobiltelefon i sin hand.

Covid19 och stödsamtal med äldre

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer i stödsamtal med volontärer hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av utbrottet av Covid19 i Sverige och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

Modell av en livmoder

The Bodies Hub

Bodies Hub består en grupp forskare som bedriver tvärvetenskaplig forskning och undervisning om kroppar, identitet, sexualitet, kön med mera.

Covid

Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv

Covid-19 drabbar olika personer olika hårt. Somliga får allvarliga symptom och behöver vårdas på sjukhus. Vissa behöver längre rehabilitering efter sjukhusvård för Covid-19. Mycket lite är känt om vad detta innebär för patienter och vårdpersonal.

Ung kvinna använder sin mobiltelefon.

Apps and downs: Psykisk hälsa och tonårstjejers förståelse av budskapet i sociala medier

Tonårstjejer följer ofta influencers som diskuterar sin psykiska hälsa. Men vilka normer om hälsa och välbefinnande förmedlas i sociala medier? I studien vill vi undersöka influencers inlägg om psykisk hälsa och hur inläggen tolkas av följarna.

Gästforska hos oss

Höstbild från Campus Valla och Studenthuset.

Ta del av vår unika forskningsmiljö

Forskare från andra universitet har möjlighet att förlägga en längre eller kortar vistelse vid CMHB. Som gästforskare är du varmt välkommen att delta i våra återkommande aktiviteter, så som seminarier, och andra arrangemang. Vi erbjuder en kontorsplats och grundläggande infrastruktur (IT, tillgång till bibliotekets tjänster) under vistelsen, men kan inte erbjuda gästforskaranslag.

Är du intresserad av att gästforska hos oss? Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig.

Till intresseformuläret

Läs mer om några av våra tidigare gäster