Om oss Visa/dölj innehåll

Vi arbetar i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap och medicin och fungerar som en mötesplats för forskare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer.

Vid CMHB vill vi låta olika ansatser och perspektiv på gemensamma intresseområden inom medicinsk humaniora och bioetik berika varandra. Vi förstår begreppen medicinsk humaniora och bioetik brett.

Medicinsk humaniora inkluderar tvärvetenskapliga liksom mer disciplinära humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av medicinsk praktik och omsorgspraktik, hälsa, välfärd, sjukdom och olika sorters kroppsliga och funktionsmässiga variationer. Det innefattar kunskapsteoretiska frågor som uppstår i mötet mellan biomedicin, klinisk praktik och humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, liksom frågor om hur perspektiv från biomedicin, klinik, humaniora och samhällsvetenskap kan gå i dialog med varandra och bidra till en rikare förståelse av det som studeras. Bioetik innefattar exempelvis etiska frågor i relation till hälso- och sjukvårdspraktik och medicinsk teknik, liksom omsorgspraktik och livsvetenskaperna i stort.

Vår verksamhet

  • Seminarier där forskare presenterar och diskuterar forskning.
  • Undervisning inom medicinsk humaniora och bioetik.
  • Vetenskapliga salonger och tematiska hel- eller halvdagar där forskare och samhällsaktörer av olika slag samtalar om frågor kring hälsa, sjukdom, medicinsk teknik och praktik, som några exempel.
  • Nationella och internationella symposium och konferenser.

Mål och organisation Visa/dölj innehåll

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) är ett LiU-centrum. Det betyder att vi arbetar över fakultetsgränser och att vårt uppdrag är fakultetsöverskridande. På CMHB vill vi samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom medicinsk humaniora och bioetik.

Mål

CMHB har som mål att vara ett lokalt, nationellt och internationellt ledande centrum inom medicinsk humaniora och bioetik.
Till CMHBs uppgifter hör:

  • att initiera och bedriva forskning och forskningsseminarium i medicinsk humaniora och bioetik, inklusive att initiera och bedriva forskning kring frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap och biomedicin.
  • att verka för nytänkande och öppenhet mellan ämnen och fakulteter och stärka samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom och av relevans för medicinsk humaniora och bioetik.
  • att stärka utbildning i medicinsk humaniora och bioetik.

Organisation

CMHB består av kollegor från alla fakulteter vid Linköpings universitet liksom från Region Östergötland. CMHBs föreståndare och koordinator har ansvar för den löpande verksamheten.

CMHBs styrelse bestående av ordförande Anette Wickström, biträdande professor vid Tema Barn, LiU, vice ordförande Peter Garvin, forskningsstrateg vid Forskningsstrategiska enheten, Region Östergötland, ledamöter Marit Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU samt överläkare i palliativ medicin vid Region Östergötland, Klaus Høyer, professor vid Köpenhamns universitet, Bjørn Hofmann, professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och Universitetet i Oslo och doktorandrepresentant Rebecka Tiefenbacher, Tema Barn, LiU. Prefekt Per Gyberg vid Institutionen för Tema, dekan Lena Jonasson vid Medicinska fakulteten och dekan Ulf Melin vid Filosofiska fakulteten är adjungerade med närvaro- och yttranderätt.

Värdinstitution är Institutionen för Tema.

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Kollegor vid CMHB

Nationella samarbeten Visa/dölj innehåll

Nationella samarbeten: Medicinsk humaniora vid andra lärosäten i Sverige

Internationella samarbeten