Historia

Forskningen inom historia vid LiU kännetecknas av både bredd och djup. Det är övervägande de senaste århundradenas historia som utforskas, ofta med ett tvärvetenskapligt anslag.

Forskningen i historia präglas av både bredd och djup. Här finns forskning om ämnen från medeltid till nutid, med så vitt skilda inriktningar som kulturhistoria, hälsohistoria, muntlig historia, historiedidaktik, barns historia, genushistoria, historisk demografi, kyrkohistoria, historiebruk och kulturarv. Historieforskningen vid Linköpings universitet har genom åren utmärkt sig med flera större projekt och tematiska forskningssatsningar.

Det första nationella historikermötet hölls i Linköping 1999. Därutöver har historieforskare vid universitetet tagit initiativ till ett stort antal internationella och nationella historievetenskapliga konferenser och workshops.

Historieforskningen vid Linköpings universitet bedrivs vid flera institutioner. Ett historiskt forskarseminarium och forskarutbildning i historia finns på avdelningen för historia vid ISAK.  Därutöver bedrivs historisk forskning i många tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, inte minst vid Tema Barn samt vid Centrum för lokalhistoria.

Varför läsa historia?

Historia är ett allmänbildande ämne och bidrar till en större förståelse för människans plats i historien och för de villkor som format hennes liv, relationer och arbete. En person som är välutbildad inom historieämnet kan självständigt analysera historiska processer och därigenom dra slutsatser om varför vårt samhälle av idag ser ut som det gör.

Historieämnet tränar viktiga analytiska förmågor och är mycket användbart i yrken som forskare och lärare, som kultur- och samhällsanalytiker, som journalist, förlagsredaktör, bibliotekarie, museipedagog, arkivarie, byggnadsvårdare eller antikvarie, men även inom vården.

Inom historieämnet tränas källkritiska förmågor, något som är viktigt för att kunna bedöma de spår som finns av vårt förflutna, framför allt de som finns i skrift, men även i viss mån bilder och föremål. De källkritiska förmågorna bidrar också till att kunna få syn på olika sorters historiebruk, dvs. när historia brukas eller används för olika syften och för att uppnå olika mål: politiska, ideologiska eller kommersiella, för att nämna några exempel.

Forskning inom ämnet historia

Gammal svartvit bild på en grupp människor.

Centrum för lokalhistoria

Centrum för lokalhistoria är en centrumbildning som är knuten till ämnet historia vid Linköpings universitet. Utgångspunkten för verksamheten är att renodla ett lokalhistoriskt syn- och arbetssätt.

Bild från en stad med människor som sitter vid ett bord.

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring bedriver forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Miljön erbjuder studier inom fältet och bidrar till en ökad kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv.

En äldre kompass mot en grå bakgrund.

KOMPASS – En forskningshubb om kunskapscirkulation

KOMPASS är en forskningshubb med ambitionen att skapa en hemvist för olika tvärvetenskapliga studier som fokuserar på kunskapens olika rörelser, hur skapandet och spridningen av kunskap möjliggörs – och omöjliggörs.

Examen i historia

Nyheter 

Porträttbild av Hans Sjögren.

04 oktober 2023

Hans pension på paus efter mejlet från familjen Bonnier

Det är inte alla som plötsligt får ett mejl från Carl-Johan Bonnier med en inbjudan till möte på Bonniers huvudkontor i Stockholm. Men så blev det för professor Hans Sjögren som nu kommer att göra en vetenskapligt grundad undersökning.

Josefina Syssner och Jan-Ingvar Jönsson

07 april 2022

Stor donation lyfter aktuell historieforskning

Att förstå vår historia är brännande aktuellt när kriget återigen rasar i Europa. Historieämnet på LiU får nu en rejäl injektion genom en satsning på två nya professurer i samtids- respektive lokalhistoria. "En historisk dag", sa Josefina Syssner.

En elev med hörlurar sitter framför en dator och skriver.

27 januari 2022

En miljon kronor till museers digitala lärande i skolan

Hur kan museers användning av digitala lärarresurser öka och möta de kunskapskrav som ställs i gymnasiet och grundskolan? Forskare från Linköpings universitet och Östergötlands museum får 1,1 miljoner kronor för att studera just det.

Närliggande forskningsområden