08 januari 2024

Forskarvärlden är fortfarande en mansdominerad arena, och framför allt inom naturvetenskap och teknik som är en av regeringens stora satsningar när det kommer till forskningsområden. Grunden för ett hållbart samhälle skapas dock i motsats till detta av jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser. Avancerade funktionella material, AFM, har därför tagit fram ett strategiskt initiativ för utmärkta kvinnliga forskare för att genom medfinansiering främja jämlikhet och lyfta kvinnor inom materialvetenskap. 

Porträttbild Nara Kim
Nara Kim Carina Stahre

Grunden för ett hållbart samhälle är enligt de globala målen en rättvis fördelning av resurser och inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle sägs bygga på principen om allas lika rättigheter oberoende av bakgrund eller tillhörighet som exempelvis kön. Det har bevisats att jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Trots detta så visar statistik stora klyftor i forskarvärlden som i de flesta fall är en mansdominerad arena med inte helt jämlika villkor.

Statistik kvinnor och forskning

Jämställdhetsmyndigheten understryker att det finns en positiv utveckling inom flera områden men att utvecklingen fortfarande går långsamt. Trots att högskolor och universitet har i uppdrag att jobba systematiskt med att nå regeringens uppdrag om nyrekryterade professorer så pekar de på att andelen kvinnor i snitt inte ens uppgår till 20 procent. Fortfarande går den största delen forskningsmedlen till män eftersom regeringen prioriterar forskningsområden så som naturvetenskap och teknik som fortfarande är mansdominerande. Detta leder förstås i sin tur att män därmed även ansöker om medel i större utsträckning än kvinnor. Enligt SCB resulterade detta att under 2019 tilldelades män i genomsnitt 25 procent mer forskningsmedel från EU än kvinnor.

Strategiskt initiativ för att främja jämlikhet

Som ett led av detta och med stöd från regeringen har man på AFM därför tagit fram ett strategiskt initiativ för utmärkta kvinnliga forskare för att främja jämlikhet och lyfta kvinnor i materialvetenskap. Genom initiativet medfinansieras framgångsrika kvinnliga forskare, med minst postdoktoral erfarenhet, vars ansökan syftar till att stödja deras rekrytering till de tre samverkande institutionerna för AFM. Det vill säga Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) eller Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Emma Björk, Foto Olov Planthaber Emma Björk, universitetslektor och docent på IFM samt Nara Kim, biträdande universitetslektor på ITN är båda utvalda för AFM:s strategiska initiativ för excellenta kvinnor. De säger båda att de känner igen sig i statistiken ju högre upp de kommit i sin karriär.
- Dels tror jag att det beror på att naturvetenskapliga områden som fysik och matematik redan i grundskolan ses som ”manliga” ämnen. Det saknas kvinnliga förebilder inom naturvetenskapen och bilden av vad en forskare är måste breddas. Dels tror jag att det är svårt att satsa på ett så osäkert jobb, som det är att vara forskare, när man vill bilda familj. Det är en osäkerhet med korta anställningar och när man är i familjebildande fas är man ofta i den tid i karriären då man ska vara mobil och göra postdok internationellt och liknande, säger Emma.

En forskare granskar tillverkning av ett ämne. Foto Olov Planthaber Nara känner igen sig i påståendet och säger att hon observerade att kvinnliga studenter valde andra ämnen i Korea. Hon tror att det beror på både biologiska och samhälleliga influenser och pekar även hon på problematiken med barn och familjeliv i symbios med en karriär inom forskning. De är båda enade om att det behövs fler kvinnor i forskningen för att få många perspektiv inom forskningen.
- I grund och botten tror jag att män och kvinnor är olika i olika aspekter. Vi är bra på olika saker, har olika intressen, olika uppfattningar etcetera. Eftersom naturen gynnas av mångfald skulle även forskningen göra det. Dessutom skulle en jämn könsfördelning minska eventuella fördomar mot kvinnliga forskare, säger Nara.

Vikten av kvinnliga förebilder inom forskning

På frågan om varför jämlikhet i forskarvärlden är så viktigt understryker Emma vikten av kvinnliga förebilder och stabilare anställningsvillkor. Och Nara håller med:
- Om vi talar om rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bedriva forskning bör det inte finnas någon diskriminering beroende på någon faktor vare sig det handlar om kön, etnicitet, ålder etcetera. Det är helt enkelt inte till hjälp för någon och strider även mot mänskliga rättigheter.
Hur man ska motivera fler kvinnor till en karriär som forskare är en utmaning. Nara tror att om fler framstående kvinnliga forskare skulle synliggöras i världen skulle även fler kvinnliga studenter som är intresserade av naturvetenskap motiveras att drömma om att bli forskare.
-Det praktiska vi kan göra är att tidigt hjälpa karriärorienterade kvinnliga forskare att övervinna karriärhinder och akademiska motgångar som kan uppstå genom familjebildande. På det här sättet får de möjlighet att visa upp sig på bästa möjliga sätt, säger Nara.

Att AFM stöttar det jag gör möjliggör att jag kan växa, skapa nya samarbeten i och med att jag får synas på deras plattform och inspireras av att träffa andra forskare vid LiU.

Emma Björk

De är båda tacksamma för stödet som både bidrar till deras personliga utveckling samt bekräftar att de är duktiga på det dom gör och att deras forskning är excellent. Nara avslutar med stor tacksamhet:
-Det här uppmuntrar mig verkligen, särskilt efter att jag själv haft en svår tid med pospartumdepression. Ibland är jag rädd att sådana förmåner för kvinnliga forskare skulle betraktas som diskriminering mot manliga forskare. Men vi behöver någon form av stöd för tidigt karriärorienterade kvinnliga forskare. Det är en ära för mig att få detta bidrag, och jag känner ansvaret att visa att detta stöd ges till en verklig utmärkt kvinnlig forskare i framtiden.

Globala målen
Jamstalldhetsmyndigheten
SCB

Carina Stahre

Statistik Linköping Universitet 

Könsfördelning LiU 2023

  Kvinnor/Män
Professorer  27/73
Biträdande professorer 40/60
Universitetslektorer 45/55
Biträdande universitetslektorer 53/47
Postdoktorer 36/64


Källa: LiU, Slutrapport för VP-uppdraget Jämställdhet, karriärvägar och meritering.


Könsfördelning Teknisk fakultet LiU 2023

Kvinnor/Män
Professorer 16/84
Biträdande professorer 23/77
Universitetslektorer 23/77
Biträdande universitetslektorer 34/66
Postdoktorer 21/79


Källa: LiU, Slutrapport för VP-uppdraget Jämställdhet, karriärvägar och meritering.


Läs mer om Avancerade funktionella material (AFM)

Läs mer om Nara Kim och Emma Björk

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.