12 oktober 2020

Utbildning och fortbildning är en viktig del av det politiska uppdraget för förtroendevalda i Sveriges kommuner. En unik kartläggning visar bland annat att ansvaret för utbildningarna inte skiljer sig så mycket mellan kommunerna men att det finns stora skillnader i synen på utbildningarnas syfte och hur det politiska uppdraget beskrivs.

Två stolar med bord vid några bokhyllor i ett bibliotek.

I rapporten ”Den lokala politikerns bildningsarenor” undersöks för första gången utbildningar för politiskt förtroendevalda i kommunerna. Syftet är bland annat att titta på vilka utbildningar som lokala politiker erbjuds, vem som är ansvarig för utbildningarna, hur de genomförs och varför. Undersökningen omfattar utbildningar organiserade av såväl de politiska partierna som studieförbunden och kommunerna själva.

– Ofta får enskilda tjänstepersoner i kommunen eller externa konsulter ansvaret för att planera innehållet i en utbildning. Trots att ansvaret är så pass decentraliserat finns det många likheter i de utbildningsprogram som kommunerna själva utvecklar. Däremot varierar innehållet i partiernas och studieförbundens utbildningar mellan kommunerna, säger Henrik Nordvall, biträdande professor och en av författarna till rapporten.

Partierna anordnar studiecirklar, kurser, seminarier, konferenser och digitala motsvarigheter. Men skillnaderna mellan partierna är betydande, både när det gälleromfattning och hur de organiserar utbildningsverksamheten. Det finns dock ändå en röd tråd – i alla partier handlar det om att utveckla partiet som organisation, om ideologisk skolning, om att stärka kompetensen hos enskilda företrädare samt om att skapa engagemang hos medlemmar och företrädare.

Skillnad i hur utbildningarna organiseras

Undersökningen visar även att studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet, som historiskt sett varit viktiga arenor för kommunpolitiker, fortfarande har stor betydelse. Skillnaden mellan kommuner och mellan partierna är dock påtaglig. Generellt deltar politiker från landsbygdskommuner i större utsträckning i studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet än sina kollegor i storstadskommunerna. Skillnaden mellan partierna är också stor – bland socialdemokrater och centerpartister deltar 57 procent av de folkvalda politikerna. Motsvarande siffra för Moderaterna är 13 procent och för Sverigedemokraterna 7 procent.

– Vi blev överraskade av att variationen mellan kommunerna när det gäller folkbildningens betydelse var så stor. En annat lite oväntat resultat var att partierna skiljer sig mycket åt i hur de organiserar sina utbildningar. Till exempel har Socialdemokraterna och Centerpartiet en tydlig nationell struktur i sina utbildningar, hos Moderaterna är det den regionala nivån som styr utbildningsutbudet och Sverigedemokraterna sticker ut genom att satsa på centralstyrda online-utbildningar inspirerade av företagsvärlden, säger Henrik Nordvall.

Rapporten ”Den lokala politikerns bildningsarenor” är skriven av Henrik Nordvall, Daniel Bladh och Louise Malmström, forskare vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL) på LiU. Undersökningen omfattar samtliga riksdagspartier och kommuner i Sverige och bygger bland annat på registerdata från SCB samt på intervjuer med utbildningsansvariga företrädare för partier, studieförbund och kommuner. Rapporten är en del i Centrum för kommunstrategiska studiers (CKS) rapportserie.

CKS-rapport 2020:3 "Den lokala politikerns bildningsarenor" i DiVA


Kontakt

Forskningsmiljöer

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.