Barns vardagsliv och fritid i utbildning

Ett barn sitter och målar med oljefärg
Peter Holgersson AB

Utgångspunkt för vår forskning är barns och elevers erfarenheter av olika former av utbildningsinstitutioner. Vi studerar yngre barns villkor för till exempel lärande och meningsfull fritid i barns institutionaliserade vardagsliv. 

I detta forskningsfält ligger utgångspunkten i barn och elevers erfarenheter av olika former av utbildningsinstitutioner. Forskningsinriktningen pedagogiskt arbete och barns institutionaliserade praktik samlar forskare som studerar yngre barns villkor i utbildningsinstitutioner och är exempelvis intresserade av spänningar mellan begrepp som lärande och meningsfull fritid i fritidshemmet. Fokus ligger också på forskning kring villkor och förutsättningar för barns institutionaliserade vardagsliv men också att studera frågor som också lyfts fram som betydelsefulla av barnen själva. Globalt perspektiv och jämförelse kring olika typer av frågor som delaktighets och inkluderingspraktiker.

Vi bedriver forskning om

  • aktionsforskning i fritidshemmet med elever som utvecklingsagenter
  • barncentrerad forskning
  • barns perspektiv på fritidshemmets undervisning
  • sociala relationer, inkludering och elevers delaktighet i fritidshemmet
  • populärkultur i fritidshemmet

Publikationer

Elvstrand, Helene, Söderman Lago, Lina (2022) Barn i fritidshem

Boström, Lena, Elvstrand, Helene, Orwehag, Monica (2022) Didactics in school-age educare centres – An unexplored field but with distinctive views

Kontakt

Forskare

Organisation