Barns vardagsliv och fritid i utbildning

Ett barn sitter och målar med oljefärg
Peter Holgersson AB

Utgångspunkt för vår forskning är barns och elevers erfarenheter av olika former av utbildningsinstitutioner. Vi studerar yngre barns villkor för till exempel lärande och meningsfull fritid i barns institutionaliserade vardagsliv. 

I detta forskningsfält ligger utgångspunkten i barn och elevers erfarenheter av olika former av utbildningsinstitutioner. Forskningsinriktningen pedagogiskt arbete och barns institutionaliserade praktik samlar forskare som studerar yngre barns villkor i utbildningsinstitutioner och är exempelvis intresserade av spänningar mellan begrepp som lärande och meningsfull fritid i fritidshemmet. Fokus ligger också på forskning kring villkor och förutsättningar för barns institutionaliserade vardagsliv men också att studera frågor som också lyfts fram som betydelsefulla av barnen själva. Globalt perspektiv och jämförelse kring olika typer av frågor som delaktighets och inkluderingspraktiker.

Vi bedriver forskning om

  • aktionsforskning i fritidshemmet med elever som utvecklingsagenter
  • barncentrerad forskning
  • barns perspektiv på fritidshemmets undervisning
  • sociala relationer, inkludering och elevers delaktighet i fritidshemmet
  • populärkultur i fritidshemmet

Publikationer

Forskningsprojekt

Barn skrattar och leker dragkamp.

Meningsskapande i frivillighet och styrning i fritidshem

Vi studerar hur barn gör vardagen meningsfull i det spänningsfält mellan frivillighet och styrning som präglar fritidshemmet. Bland annat studeras hur barn agerar och reagerar styrda respektive frivilliga aktiviteter.

Tvillingflickor i solglasögon som dansar i konfetti.

Mello i fritidshem

Vad betyder "mello" i fritidshemmet? Detta projekt undersöker melodifestivalens roll i fritidshemmet med fokus på såväl hur melodifestivalen tar plats i barns vardag som hur fritidshemslärare använder melodifestivalen i undervisning och aktiviteter.

Pojkar tittar på en ipad.

Att skapa populärkulturella möten i fritidshemmet

På fritidshemmet utvecklar barn sin identitet och lär sig olika sätt att vara. Populärkultur sätter skapande och språk i centrum och ger en möjlighet för elever och pedagoger att mötas. Vi undersöker hur kultur kommer till tals här.

Tecknad bild som föreställer en ung kvinna som läser en serietidning.

Trikåklädda hjältar i klassrummet

Serietidningen berör ämnen som etnicitet, genus och klass på provocerande och engagerande sätt. Detta projekt bidrar till förståelse för hur serier kan användas i skolan för att skapa normkritiska diskussioner genom bild och text.

Flickor studerar en insekt med ett förstoringsglas.

Social inkludering genom elevers delaktighet (SIPP)

Projektet fokuserar på social inkludering och bygger på elevers erfarenheter av delaktighet. I projektet som är finansierat av Erasmus plus arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla delaktighetspraktiker.

Barn leker utomhus.

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmets praktik.

Barn leker utomhus.

Att synliggöra det osynliga – nätverksbyggande för fritidshemmets didaktik

Ett internationellt forskarnätverk med syftet att bygga upp en samlad kunskapsbas och därmed stärka fritidspedagogisk forskning med fokus på didaktiska frågeställningar (School-age-educare).

Samverkan för måluppfyllelse - SÖM

Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem (SÖM)

Ett område som återkommande står i fokus i den politiska debatten är elevers måluppfyllelse. Detta projekt utgår från samverkan mellan grundskola, fritidshem och förskoleklass som ett sätt att bidra till ökad måluppfyllelse för skolans yngsta elever

Kontakt

Forskare

Organisation