Äldre och åldrande

Människors åldrande är en ständigt pågående process som är närvarande i alla människors liv. Vi studerar hur det är att vara äldre och åldrandet i sig vid Linköpings universitet. 

Linköpings universitet har forskare som studerar frågor om social ojämlikhet och utanförskap i ett samhälle med förändrade välfärdssystem, hur det är att åldras och leva med flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och de sociala, tekniska och rumsliga förändringar det innebär i livet som äldre.

Vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC) ägnar sig forskare åt att studera åldrandet i olika sammanhang. Det kan handla om hur kulturella, sociala, politiska, hälsomässiga och tekniska faktorer påverkar åldrandet i ett föränderligt samhälle.

Att leva med demenssjukdom är en annan inriktning som forskare vid Linköpings universitet studerar. Den forskningen finns vid Centrum för demensforskning.


Forskning

Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Äldre på promenad / Elderly people tale a walk

PiL - Delaktighet på äldre dagar

Forskningen handlar om vardagslivet och möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället för olika grupper av äldre personer. Frågor om åldrande, delaktighet, kvarboende och teknikanvändning är väsentliga delar av forskningen.

Nyheter

Anna Olaison, biträdande professor vid Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

Nytt forskningsprogram letar lösningar för demensvården

År 2050 kan antalet äldre med demensdiagnos ha fördubblats jämfört med idag. Att ge vård och omsorg till alla blir en stor utmaning. Under året drar ett nytt forskningsprogram igång vid LiU för att hitta lösningar för framtiden.

Äldre kvinna talar med läkare via dator

Risk för att överskatta digital teknik i vården

En avhandling visar att utvärderingar av digital teknik i vården kan förstärka digitala ojämlikheter. Vissa grupper ur den äldre befolkningen deltar i mindre utsträckning i utvärderingar av teknik, vilket gör att utvärderingarna blir missvisande.

Ensidig bild av äldre personer i sociala medier

Friska och aktiva. Så porträtteras ofta äldre personer i en svensk kommuns sociala medier. Ensidiga bilder kan leda till stereotyper, visar en doktorsavhandling av Wenqian Xu.

Närliggande forskning