Min vision – utbildning i världsklass

Den röda tråden under mina snart 30 år på LiU har varit att genomföra utbildningen så bra som möjligt och på olika sätt utveckla den till att bli ännu bättre.

I följande stycken presenteras min verksamhet i stora drag. Vill du ha mer detaljer kan du längst ner på sidan hitta en länk till mitt CV. 

Undervisning

I grunden ligger förstås själva undervisningen, mötet med studenterna, och planeringen för att göra denna undervisning så givande som möjligt. Ungefär hälften av min tid sedan jag anställdes 1993 har jag ägnat åt undervisning och examination i olika former. Jag har varit ansvarig examinator för ca 60 kursgenomföranden, fördelat på ett tiotal olika kurser. Därutöver har jag medverkat i ett stort antal andra kurser och handlett ca 100 examensarbeten och ca 65 större projektarbeten. De allra flesta av kurserna riktar sig till studenter som valt Logistik och Supply Chain Management som sin masterprofil, dvs sin specialisering i slutet av utbildningen. Detta gör studenterna extra motiverade, vilket är inspirerande för oss som lärare, men samtidigt förväntar de sig en utbildning i toppklass, vilket innebär att kraven på oss är höga. Att undervisa på ett universitet innebär ett stort ansvar. Studenterna investerar flera år av sina liv för att skaffa sig en bra utbildning. Som lärare har vi därför ett ansvar att ge studenterna en så bra resa som möjligt.

Utveckling av undervisningen

Jag har genom åren jobbat mycket med att utveckla undervisning, examination och kursupplägg, allt från små justeringar till mer genomgripande utredningar och projekt. Vissa förändringsarbeten har jag genomfört helt på eget initiativ, andra har varit initierade och stöttade av min egen avdelning eller andra organ på LiU. Dessutom har jag tagit fram en hel del undervisningsmaterial, från föreläsningsmaterial och lärarhandledningar till olika undervisnings-case (praktikfall) som används i våra kurser. Ett av dessa case har med tillhörande lärarmaterial även sålts till ett flertal andra lärosäten.

En ledstjärna för dessa case är att de ska vara såväl utmanande som verklighetstrogna, och locka fram ett engagemang hos studenterna. En viktig del i detta är att det finns många tänkbara lösningar, och att studenterna måste kunna argumentera för varför just deras lösning är vettig. En annan är att det gärna får saknas en del information (vilket tvingar fram rimliga antaganden) samtidigt som det finns en del oväsentlig information (så att de tvingas värdera den information de har).

Tillsammans med två kolleger har jag skrivit en lärobok i logistik. Den används såväl i våra egna kurser, som på andra lärosäten. 2021 gavs den femte upplagan ut, och boken har under många år varit den bäst säljande svenska läroboken i logistik.

Administration och ledning av undervisningen

Under mer än 15 hade jag förmånen att vara studierektor på avdelningen Logistik (numera Logistik- och Kvalitetsutveckling) vid IEI, och ansvarade därmed för den logistikutbildning vi ger. I detta ansvar innefattas såväl administration, som ledning och utveckling.

Administrativt handlar det bland annat om att bemanna utbildningsuppdragen på ett klokt sätt givet de ekonomiska ramarna, att kommunicera med utbildningsnämnder och andra organ mm. Ledningen av grundutbildningen handlar till stor del om att skapa utrymme för utvecklingsarbete och driva detta i en lämplig riktning, men minst lika viktigt är att skapa en bra gruppkänsla och en positiv atmosfär, så att man jobbar för och med varandra, samt att alla känner att de utvecklas.

Det finns ett stort engagemang för grundutbildningen på avdelningen. Bland annat har vi återkommande träffar för att diskutera innehållsmässiga och pedagogiska frågor, vilket lett till en god samsyn gällande vilka som är de viktigaste kunskaper och förmågor vi vill lära ut och vilka pedagogiska former som är lämpliga. Vi bedriver medvetet undervisningen på ett sätt som tvingar studenterna att tänka, ifrågasätta och ta ställning lite mer än de annars är vana vid.

Forskning

Jag insåg med åren att universitetslärare i allmänhet – jag själv inräknad – har en begränsad kunskap om vad den pedagogiska forskningen säger om undervisning, examination och lärande. Jag blev så småningom intresserad av att ta reda på hur man egentligen bör undervisa i logistik, något som det finns väldigt begränsat med forskning om. Min egen forskning har därför främst varit inriktad på detta område, såväl i olika konferensbidrag som i den licentiatavhandling jag lade fram 2014.

Min doktorsavhandling från 2019 handlar också om gränssnittet mellan logistik och undervisning, men fokus ligger där främst på hur man på ett strukturerat sätt kan göra totalkostnadsanalyser som leder fram till bättre beslutsunderlag. Detta område går jag vidare med i ett pågående projekt finansierat av Handelsrådet.

CV

Korta fakta

Pågående forskning och uppdrag

 • Totalkostnadsanalys i Svensk Handel, PostDoc-stipendium finansierat av Handelsrådet
 • Teaching Sabbatical, NTU, Singapore (Finansierat av STINT)
 • Pedagogisk utvecklare på Didacticum - ett pedagogiskt centrum vid LiU.

Undervisning

Civilingenjörsutbildningsprogram i Industriell ekonomi, Maskinteknik och Energi, miljö och management (I-, M-, EMM-programmen):

 • TETS38 Logistikprojekt: Examinator, föreläsare och seminarieledare
 • TETS23 Föreläsare och seminarieledare
 • TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi: Föreläsare och seminarieledare
 • Examensarbeten: Handledare

Utmärkelser

 • Tekniska fakultetens (LiU) pris för framstående lärarinsatser, utdelat 2022 
 • ICHCAs pris för bästa doktorsavhandling inom transport och logistik: Utdelat 2021 för perioden 2018-2021.
 • Tekniska fakultetens (LiU) dekanusbrev för högt kursvärderingsresultat: Tio gånger under perioden 2004-2015 för kursen Inköp, där jag var examinator.
 • I-programstudenternas (LiU) utmärkelse ”I-plom” (som delas ut till de fem kurser som under året haft högst kursvärderingsresultat): Sex gånger under åren 1998-2020 för kursen Inköp, där jag var examinator. 

Publikationer

Senaste publikationer

2022

2021

2019

Nyheter

Medarbetare vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling

Organisation