Fotografi av Magdalena Smeds

Magdalena Smeds

Biträdande universitetslektor

Forskar och undervisar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på processförbättring. Mer specifikt är mina forskningsintressen: överstyrning (att agera när vi borde avstå), förbättring av vårdprocesser och organisatorisk resiliens.

Forskare och lärare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling

Genom min forskning och undervisning strävar jag efter att bidra till långsiktigt och hållbart kvalitetsarbete. Mina forskningsintressen omfattar flera viktiga områden, exempelvis:

Överstyrning (att agera när vi borde avstå): Mitt arbete fokuserar på att förstå de situationer där människor och organisationer kan vara benägna att agera impulsivt eller ta överdrivna åtgärder när det egentligen behövsåterhållsamhet. Genom att undersöka överstyrning kan vi förbättra beslutsfattandet och hjälpa organisationer att ta beslut på rätt underlag och att ta fram bättre lösningar.

Förbättring av vårdprocesser: Inom hälso- och sjukvårdssektorn är det avgörande att processerna fungerar smidigt och effektivt för att säkerställa högkvalitativ vård. Min forskning syftar till att identifiera och implementera förbättringar i vårdprocesser, vilket i slutändan kan leda till högre vårdkvalitet och nöjdare patienter.

Organisatorisk resiliens: I dagens snabbrörliga värld är förmågan att anpassa sig och reagera på oväntade störningar kritisk. Jag undersöker hur organisationer kan bygga upp sin resiliens genom att utveckla förmågan att hantera och återhämta sig från störningar och kriser.

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Doktor i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, 2022, LiU
 • Teknisk Licentiat, 2019, LiU
 • Civilingenjör Maskinteknik, 2017, LiU

Forskning

 • Överstyrning - varför försök att skapa förbättring ibland leder till försämring
 • Utveckling av hälso- och sjukvård med särskilt intresse för förbättring och organisering av vårdprocesser
 • Organisatorisk resiliens i pandemins spår
 • Framtidens kvalitetsarbete

Utbildning

 • Vice ordförande i Programnämnden för Maskinteknik och Design (MD)
 • Ansvarig för masterprofil/inriktning kvalitets- och verksamhetsutveckling för civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi (I) och maskinteknik (M) och Quality management för Industrial Engineering and Management (IND)
 • Kursansvarig och examinator för kurserna Offensiv Kvalitetsutveckling (TMQU03) och Statistisk kvalitetsstyrning (TMQU31)
 • Lärare för kurser i kvalitets- och verksamhetsutveckling exempelvis Six Sigma (TMQU04), Lean production (TMQU12) och Logistik och kvalitetsutveckling inom vården (TETS56)
 • Handledare för masterprojektarbeten och examensarbeten inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Lärarrepresentant i programplanegruppen för Energi Miljö Management (EMM) och Sustainability Engineering and Management (SUS) och programplanegruppen för Maskinteknik (M) och Mechanical Engineering (MEC) 

Nätverk & samverkan

 • Svenska Förbundet för Kvalitet Öst (SFK)
 • Swedish Quality Management Academy - SIQ (SQMA)

Mina plattformar

Min forskning i media

Forskning

Forskning som bidrar till långsiktigt och hållbart kvalitetsarbete 

Överstyrning

Varför leder försök att skapa förbättring inte alltid till önskade resultat? Det försöker jag reda ut i min forskning om överstyrning (eng. tampering).

Men vad är egentligen överstyrning? 
Man kan tänka på metaforen med en överstyrd bil – är bilen överstyrd upplevs det som att den svänger mer än motsvarande vridning på ratten. Överstyrning i organisationer handlar om att man sätter in styrmekanismer mot ett uppfattat problem som skapar ett oönskat och försämrat utfall. I metaforen motsvarar det t ex att svänga när man inte behöver svänga eller att svänga för mycket så man hamnar i diket. Överstyrning sker när man agerar när man inte borde agera, använder för kraftfulla eller kanske till och med felaktiga styrmekanismer. Forskningen visar att människor tenderar att överreagera på enstaka slumpmässiga händelser som uppfattas som negativa eller att missta symptom för orsaken till ett problem. Inom kvalitetsutveckling pratar vi om att man agerar på slumpmässig variation, som om det vore en signal om att en systematisk eller urskiljbar förändring skett. Överstyrning handlar därmed om att försöka styra för att lösa problem som 'inte finns' eller agera på ett problem på fel sätt. Frågor jag söker svar på är:

 • Vad innebär överstyrning i praktiken?
 • Varför överstyr man?
 • Hur kan överstyrning motverkas?

I projektet Jag gjorde bara som jag blev tillsagd! (finansierad av Familjen Knut och Ragnvi Jakobsson Stiftelsen) studerar jag de organisatoriska aspekterna kring varför vi överstyr. Exempelvis, hur pratar och följer man upp avvikelser, hur jobbar man med måluppföljning, hur påverkar styrningens karaktär t ex politisk styrning?

Låter detta intressant? Just nu söker jag organisationer som vill dela med sig av sina erfarenheter kring styrmekanismer som finns inbyggda i dess system som bidrar till överstyrning dvs. organisatoriska aspekter som bidrar till överstyrning. Maila mig så skickar jag mer information!

Förbättring av vårdprocesser

Går det att standardisera något så komplext som vård av personer med komplexa vårdbehov exempelvis patienter som utreds för cancer? Svaret är ja och nja! Genom att studera den nationella satsningen på Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården (som syftar till att korta väntetiderna och få nöjdare patienter) vill jag förstå hur olika grader av standardisering och anpassning av vårdprocesser kan bidra till att göra den mer kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt att den utförs i rimlig tid. Den nationella satsningen på SVF må vara över men regionerna står fortfarande inför samma utmaningar. Min nuvarande forskning fokuserar på hur lärdomar från SVF kan bidra till att fortsatt förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.Organisatorisk resiliens i pandemins spår

Hur kommer det sig att vissa organisationer frodas och försvagas andra vid störningar? Covid-19 pandemin fick stora konsekvenser på organisationers arbetssätt och utveckling. I detta projekt studerar vi hur organisationer agerade för att möta störningar som uppkom i samband med covid-19 pandemin för att förstå hur organisationer kan rigga sina processer för att bättre möta och hantera framtida störningar. 

Framtidens Kvalitetsarbete

Digitalisering eller digitisering? Hur ser arbetet med digital teknik, digitala verktyg och digitala arbetssätt ut i moderna organisationer? Vad gör organisationerna idag och vad behövs för att möta framtida behov? Genom detta projekt vill jag och professor Ida Gremyr, Chalmers Tekniska Högskola, förstå hur kvalitetsprofessionen behöver utvecklas i takt med nya samhällsutmaningar som digitalisering och hållbarhet. 

Publikationer

2023

Ida Gremyr, Magdalena Smeds, Patrik Alexandersson, Andreas Hellström (2023) Småskaliga live case för att integrera livslångt lärande och arbetslivsanknytning Proceedings Chalmers Conference on Teaching and Learning 2023, s. 47-50 Vidare till DOI
Magdalena Smeds, Ida Gremyr, Patrik Alexandersson, Andreas Hellström (2023) Helping a "sister" out: Bringing engineering students and healthcare practitioners together through live-cases
Magdalena Smeds, Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr (2023) Why won't you leave the process alone?: Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 34, s. 791-805 Vidare till DOI

2022

Malin Wiger, Magdalena Smeds (2022) Mismatch between goals and means: Why some attempts to shorten waiting times and queues lead to undesirable outcomes Brilliance in resilience: Operations and supply chain management’s role in achieving a sustainable future
Magdalena Smeds (2022) Exploring Tampering: Towards an Understanding of Why Improvement Efforts Sometimes Fail

Undervisning och utbildning

Så mycket mer än bara en lärare!

Utbildning handlar om så mycket mer än bara utbytet mellan lärare och student i sal. Att arbetet kring utbildning och undervisning är mångfacetterat gör enligt mig det hela extra roligt och utmanande. Några av delarna i detta arbete beskrivs nedan.

Kursansvarig, lärare och handledare

I min undervisning ingår klassiska moment som att föreläsa, hålla seminarier och lektioner samt att skapa och rätta tentor och inlämningsuppgifter. Jag är kursansvarig och examinator för kurserna Offensiv Kvalitetsutveckling och Statistisk Kvalitetsstyrning och undervisar även bland annat i kurserna:

 • Logistik och Kvalitet i Vården, TETS56
 • Lean Production, TMQU12
 • Six Sigma Quality, TMQU04
 • Produktionssystemets Planering och Ekonomi, TPPE91

Jag är även handledare i projektkursen i kvalitetsutveckling (12 hp) och för examensarbeten (30 hp).

Masterprofilansvarig

I min roll som masterprofilansvarig är jag den som har övergripande ansvar för kommunikationen om masterprofilerna Kvalitets- och verksamhetsutveckling, som framförallt ges för civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik och Industriell ekonomi och Quality Management, som framförallt ges för mastersprogrammet i Industrial Engineering and Management. Främst innebär detta att jag presenterar profilerna vid valinformationstillfällen eller öppet hus som erbjuds studenterna på de berörda programmen och att jag är kontaktperson för nuvarande studenter, presumtiva studenter och andra intressenter som har frågor kring innehållet i profilerna eller våra kurser generellt. 

Utbildningsutvecklare

Något jag verkligen brinner för är att bidra till utbildningsutveckling på såväl kurs-, masterprofils-, utbildningsprograms- och universitetsnivå. Detta är något jag ägnat oräkneliga timmar åt som elevrådsrepresentant, Utbildningsansvarig vid Linköpings teknologers studentkår (LinTek, 2013/14) och i nutid även som doktorandrepresentant i LiTH-styrelsen och Tekniska Fakultetens forskarutbildningsnämnd (FuN) (2017-2021), programplanegruppen för civilingenjörsprogrammet Energi Miljö Management (EMM) och masterprogrammet Sustainability Engineering and Management (SUS) (2022-) och programplanegruppen för civilingenjörsprogrammet Maskinteknik (M) och masterprogrammet Mechanical Engineering (MEC) vid Linköpings universitet (2023-). Sedan 2024 är jag även vice ordförande i programnämnden för Maskinteknik och Design. Drivkraften bakom mitt engagemang är en vilja att bidra till att Linköpings universitet kan erbjuda moderna utbildningar i världsklass.

Masterprofiler

Nyheter

Kollegor

Organisation