25 mars 2024

Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I en proposition till riksdagen föreslås att utreseförbudet i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska utvidgas. 

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll
Bildtext hxyume

Reglerna om utreseförbud för barn infördes 1 juli 2020. Sverige har sedan dess haft möjlighet att besluta om utreseförbud på barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

Den nya lagen föreslås gälla situationer där det finns en påtaglig risk för att barn förs utomlands eller lämnar Sverige och att barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2024. I propositionen finns också en lagförändring vad gäller straffansvar för egenmäktighet med barn. 

Fokus på risker i boendemiljön i utlandet

Kriterierna för utreseförbudet motsvarar kriterierna för att besluta om vård enligt LVU, men med skillnaden att det är riskerna i boendemiljön under en utlandsvistelse som ska bedömas när det kommer till den påtagliga risken för att den ungas hälsa och utveckling skadas. 

Promemorian konstaterar att utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa förekommer i en betydande omfattning och de barn som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck löper störst risk. Situationer där den nya lagen kan komma att tillämpas är när ett barn blir fysiskt eller psykiskt misshandlad, otillbörligt utnyttjad eller om en förälder brister i omsorg eller något annat förhållande i boendemiljön. Psykiskt och fysiskt våld vid så kallade uppfostringsresor är en vanlig anledning till att barn, särskilt pojkar, riskerar att fara illa under en utlandsvistelse. Andra exempel på situationer är att undanhålla barn från sociala myndigheter, utlandsvistelser för att omvända hbtqi-personer eller resor med koppling till terrororganisationer eller till krigsområden. 

Förvaltningsrätten fattar beslut

Det är, precis som tidigare, förvaltningsrätten som fattar ett beslut om utreseförbud efter att socialtjänsten lämnat in en ansökan. En omprövning av beslutet ska göras efter sex månader. Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet att fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud. Det kan bli aktuellt om det är sannolikt att utreseförbudet behövs och att det inte går att invänta ett beslut från förvaltningsrätten med hänsyn till att barnet riskerar att föras utomlands eller lämna Sverige. Socialnämnden har då en vecka på sig att skicka beslutet vidare till förvaltningsrätten. 

Utreseförbudets innebörd

När ett utreseförbud är fattat innebär det att barnet inte får resa utomlands, oavsett om det finns samtycke till resan eller inte. Barnets befintliga pass återkallas och det finns inte möjlighet för barnet att ansöka om ett nytt pass. Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud döms enligt 45 § LVU till fängelse i högst tvår år.
   
Socialnämnden har möjlighet att besluta om ett tillfälligt undantag. Det kan vara aktuellt om barnet vill göra en viss resa som inte är förenad med risk för att barnet ska fara illa.

Utreseförbudet kan meddelas för barn och unga som är under 18 år.

Läs hela propositionen på regeringens webbplats

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.