Funktionsnedsättning och samhälle

Många människor upplever hinder att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vissa under en period, andra under hela sitt liv.
Inom Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet studeras så skilda områden som hörselnedsättning, depression, utvecklingsstörning och smärta.

Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Forskningen belyser olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder
med ett fokus på ett bio-psyko-socialt perspektiv. Samspelet mellan varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar samt hur hinder och möjligheter motverkar respektive underlättar individens fulla deltagande i samhället studeras. 
Centralt för ämnet är det etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på processer som uppstår mellan personer och är grundade i hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Inom detta område har LiU-forskarna stor kunskap och en väsentlig del av forskningen handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, som till exempel personer med utvecklingsstörning och autism.

Forskning

Bild på flera händer över ett bord som håller i varsin pusselbit.

Kulturell kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal

Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat instrument i olika verksamheter. Just nu pågår flera forskningsprojekt kopplat till detta.

En äldre och en yngre kvinna / An older and a younger woman

Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning – Rett syndrom

Målet med vår forskning är att öka kunskapen om individer med Rett syndrom när det gäller upplevelse av aktivitet. Vi tittar främst på deras vardagliga aktiviteter.

Äldre på promenad / Elderly people tale a walk

Delaktighet för äldre personer

Forskningen handlar om vardagslivet och möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället för olika grupper av äldre personer. Frågor om åldrande, delaktighet, kvarboende och teknikanvändning är väsentliga delar av forskningen.

Forskningsmiljöer

Nyheter

En soffa fylld med olika prylar står på ett golv

Spelet som ska möjliggöra ökad självständighet

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är ofta beroende av att en vuxen person i deras närhet planerar åt dem. Doktoranden Lisa Palmqvist vill, med sitt forskningsprojekt Planera mera, möjliggöra ökad självständighet.

köra bil och använda telefonen

Köra bil eller prata i telefon? Hjärnan koncentrerar sig på en sak

När vi är upptagna med en uppgift som bygger på att vi använder synen, dämpar hjärnan hörselintrycken för att underlätta för oss. Studien hjälper forskarna att bättre förstå vad hjärnan gör när vi koncentrerar oss.

Elev-lärare / Pupil-teacher

ADHD ger sämre tillgång till dator i skolan

Elever med ADHD använder dator mindre i skolarbetet än andra elever visar en studie av forskare i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

Närliggande forskningsområden