Funktionsnedsättning och samhälle

Ökar kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder

barn
hand
andres balcazar
anhörig

Många människor upplever hinder att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vissa under en period, andra under hela sitt liv.
Inom Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet studeras så skilda områden som hörselnedsättning, depression, utvecklingsstörning och smärta.

Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Forskningen belyser olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder
med ett fokus på ett bio-psyko-socialt perspektiv. Samspelet mellan varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar samt hur hinder och möjligheter motverkar respektive underlättar individens fulla deltagande i samhället studeras. 
Centralt för ämnet är det etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på processer som uppstår mellan personer och är grundade i hur hjärnan tar emot och bearbetar information. Inom detta område har LiU-forskarna stor kunskap och en väsentlig del av forskningen handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, som till exempel personer med utvecklingsstörning och autism.

Forskning

Forskningsmiljöer

Nyheter

Närliggande forskningsområden