05 mars 2020

”Utmaningar för stad och land”, ett högaktuellt ämne som är på många kommuners agenda just nu. Det visade inte minst intresset för CKS kommundag, som hölls på Campus Norrköping i slutet av februari. Konferensen blev snabbt fullbokad med deltagare från ett femtontal kommuner och tre regioner.

Resultatet när politiker, tjänstepersoner och studenter svarar spontant på frågan "Vad betyder land för dig?

Landets kommuner står inför varierande utmaningar som är större än på länge. Kommunens storlek, geografiska läge, demografi och ekonomi är flera av de faktorer som styr hur till exempel välfärdsfrågor, röstbeteende eller hållbar utveckling kan hanteras. Under kommundagen, som arrangerades av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) möttes politiker, tjänstepersoner, forskare och studenter för att ta del av och dela med sig av erfarenheter från sin hemmaplan – den egna kommunen eller regionen.

Urbanisering och kommunforskning

Årets huvudtalare Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi och verksam vid CKS, inledde med att reflektera över ”Landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv”. Hon lyfte bland annat hur kommunforskning kan ge stöd åt kommunernas arbete, till exempel genom att visa på trender och rörelser, ställa nya frågor och ifrågasätta normer och sådant som tas för givet.

Deltagarna fick också en kortkurs i begreppet urbanisering, ett begrepp som ofta dyker upp i samhällsdebatten. Urbanisering kan definieras som att ”Ekonomisk och annan mänsklig aktivitet koncentreras till miljöer som utvecklar urbana kvaliteter” - stora kommuner växer och små kommuner krymper. Josefina Syssner resonerade också kring vad som kan vara urbaniseringens drivkrafter; högre krav på utbildning på arbetsmarknaden, en expanderande tjänstesektor som kräver närhet till kunden samt beslut som fattas av politiken, näringslivet och inte minst individen.

Mingel och erfarenhetsutbyte, ett viktigt inslag på CKS kommundag. Foto Marie-Louise Elebring

Värdefull delaktighet och interaktivitet

Eftermiddagen bjöd på ett smörgåsbord av forskning, uppdukat av forskare vid eller med anknytning till CKS. Bland annat pratade Richard Öhrvall om skillnaden mellan stad och land vad gäller röstning och röstbeteende, både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv. 

– Även om befolkningsutvecklingen ser väldigt olika när vi jämför stad och land i Sverige så kan vi inte se samma politiska polarisering som går att finna i en rad andra länder, säger Richard Öhrvall.

Lena Högberg och Birgitta Sköld lyfte frågan om Lagen om valfrihetssystem, LOV, är en valfrihetsmodell endast för staden. Bo Persson pratade om mellankommunal samverkan inom utbildningsområdet och Erik Eriksson och Amira Fredriksson visade resultat av sin forskning kring medborgardialog i samhällsplaneringen. Erik Eriksson, CKS Foto Marie-Louise Elebring

– Mycket fokus både i forskning och praktiskt arbete kring medborgardelaktighet i planeringsprocesser ligger på kommunens interaktion med invånarna – att inhämta synpunkter och skapa en god dialog, säger Erik Eriksson. Vår studie visar på vikten av att kommunen även har en tydligt genomtänkt strategi också för på vilket sätt de tar tillvara på och faktiskt använder den input de får från invånarna. 

Ett viktigt syfte med dagen var delaktighet och interaktivitet. Gensvaret och engagemanget från de deltagande kommunerna och regionerna var stort och värdefullt för arrangörerna. Mycket av det som kom ut från dialogen blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att stötta samarbetspartners med relevant kunskap och forskning.



Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.