Didaktik och lärande

Ett didaktiskt forskningsperspektiv innebär en inriktning mot lärares arbete, elevers lärande och kunskapsbildning och rymmer ett intresse för att förstå hur undervisning går till och hur den påverkar elevens lärande och tänkande. Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, det vill säga hur ett yrkeskunnande skapas och etableras.

Forskningen kan behandla frågor om organisation samt tid och rum för lärande, och hur lärarens arbete, undervisning, kunskapsförmedling och elevernas lärande formas (möjliggörs och begränsas) av utbildningsinstitutionens och omgivningens politiska, kulturella och sociala miljö, exempelvis organisations- och ledningsideologier.

Didaktik befinner sig i spänningsfältet mellan pedagogisk teori och praktisk erfarenhet. Den didaktiska forskningen kan sträva efter att generera kunskap som både har teoretiskt djup och som bidrar till genomförandet av god och reflekterad undervisning. Det senare kan bli en aktiv del i skolutveckling i samarbetet mellan akademin och skolor/kommuner, vilket också sker, inte minst vid Linköpings universitet.

En viktig forskningsfråga är läraren som skapare av pedagogiska miljöer. Andra frågor är hur organisationer för lärande byggs upp och utvecklas, hur lärare samverkar, hur lärare och elever interagerar, analyser av rektorers arbete och kunskapsbildning.

Den didaktiska forskningen vid LiU utgår inte enbart från frågor om vad, hur och varför, utan fokuserar också aktörernas arbete och lärande i klassrummet. Dessa frågor kan närma sig med ett särskilt intresse för ämnet (ämnesdidaktik) eller låta relationen mellan lärare och elev vara det som dominerar. Forskarnas uppgift blir då att ta sin utgångspunkt hos lärare och elever för att förstå hur de tänker, resonerar och agerar i praktiken.

Forskning inom didaktik och lärande

Konferens FobasNT23.

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning - FobasNT

Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning i förskola och skola. Bolla idéer, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas genom forskning. Nästa FobasNT hålls hösten 2025.

Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för dem som är verksamma i skolan.

Spelbräde med marker och spelpjäser

Spelet om konsumtionen

Spelet är ett forskningskommunikationsprojekt där storskaliga sociala simuleringar, så kallade megaspel, används för att hjälpa grupper utforska olika intressen och idéer kring omställning till hållbar konsumtion av mat, semester och heminredning.

Nyheter

Kvinnlig forskare i korridor.

Hon är forskaren som vill vända blad på NO-lektionerna

I Norrköpings skolor och förskolor har skönlitteratur börjat genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. ”Läsning främjar intresset för ämnena men även inlärningen”, säger Alma Jahic Pettersson, forskaren bakom initiativet.

pennor

Fin skola inte botemedel mot segregation

Att elever med utländsk bakgrund har svårt att komma in i det svenska samhället förklaras ofta med att grupperna inte möts. En ny studie visar dock hur segregationen följer med högpresterande elever med utländsk bakgrund in i klassrummet.

Nyanländas möte med Sverige - att stöpas till en god medborgare

När en nyanländ får uppehållstillstånd påbörjas en tvåårig introduktionsperiod. Syftet är att underlätta etablering. Men istället kan etableringsinsatserna ibland leda till att migranterna får det svårare att komma in i det svenska samhället.