Didaktik och lärande

Ett didaktiskt forskningsperspektiv innebär en inriktning mot lärares arbete, elevers lärande och kunskapsbildning och rymmer ett intresse för att förstå hur undervisning går till och hur den påverkar elevens lärande och tänkande. Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, det vill säga hur ett yrkeskunnande skapas och etableras.

Forskningen kan behandla frågor om organisation samt tid och rum för lärande, och hur lärarens arbete, undervisning, kunskapsförmedling och elevernas lärande formas (möjliggörs och begränsas) av utbildningsinstitutionens och omgivningens politiska, kulturella och sociala miljö, exempelvis organisations- och ledningsideologier.

Didaktik befinner sig i spänningsfältet mellan pedagogisk teori och praktisk erfarenhet. Den didaktiska forskningen kan sträva efter att generera kunskap som både har teoretiskt djup och som bidrar till genomförandet av god och reflekterad undervisning. Det senare kan bli en aktiv del i skolutveckling i samarbetet mellan akademin och skolor/kommuner, vilket också sker, inte minst vid Linköpings universitet.

En viktig forskningsfråga är läraren som skapare av pedagogiska miljöer. Andra frågor är hur organisationer för lärande byggs upp och utvecklas, hur lärare samverkar, hur lärare och elever interagerar, analyser av rektorers arbete och kunskapsbildning.

Den didaktiska forskningen vid LiU utgår inte enbart från frågor om vad, hur och varför, utan fokuserar också aktörernas arbete och lärande i klassrummet. Dessa frågor kan närma sig med ett särskilt intresse för ämnet (ämnesdidaktik) eller låta relationen mellan lärare och elev vara det som dominerar. Forskarnas uppgift blir då att ta sin utgångspunkt hos lärare och elever för att förstå hur de tänker, resonerar och agerar i praktiken.

Forskning inom didaktik och lärande

Nyheter