Medicinsk pedagogik

Forskargruppen inom medicinsk pedagogik vid LiU bedriver bred pedagogisk forskning inom olika hälso- och sjukvårdsrelaterade kontexter. Lärande inom både högskoleutbildning och klinisk verksamhet studeras. Vi intresserar oss särskilt för forskning som berör medicinska fakultetens pedagogiska profil där problembaserat lärande och interprofessionellt lärande är två hörnstenar. Forskning om simulering är också framträdande i vårt arbete.

Forskargruppen inom medicinsk pedagogik är en forskningsmiljö på institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Gruppen har även stark koppling till medicinska fakulteten och arbetar nära våra olika utbildningsprogram. Medicinsk pedagogik som ämne berör olika pedagogiska frågor inom högre utbildning, patienters och närståendes lärande, samt professionellas livslånga lärande.

ALLin4IPE

Praktikarkitekturer i interprofessionell hälso-och sjukvårdsutbildning: En internationell multi-siteforskningsstudie (Läs mer här).

I Sverige men också globalt inom hälso-och sjukvårdens organisationer betonas vikten av att ha interprofessionell kompetens, dvs kunna samarbeta med olika yrkesföreträdare. Detta för att säkerställa patientsäkerhet och kunna hantera förändringar och nya krav i arbetslivet. Det är viktigt att studenter inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar redan under sin utbildning får träna på samarbete men det saknas kunskap om hur man på bästa sätt ska designa interprofessionella utbildningsinslag.

Vi är en internationell forskargrupp från Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland som gemensamt vill studera interprofessionell utbildning (IPE) med särskilt fokus på praktisk utbildning, dvs när studenter genomför praktiska inslag i olika hälso-och sjukvårdssammanhang. Forskning om interprofessionell utbildning visar en mångsidig bild och det saknas forskningssamverkan om hur man på bästa sätt kan utforma och utveckla IPE i professionsutbildningar inom hälso-och sjukvård. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att identifiera hur IPE uppstår när det integreras i praktisk utbildning på lokala platser inom hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland.

Vår forskningsdesign är baserad på fokuserad etnografi och vi genomför fallstudier i respektive land. Vi utgår från ett gemensamt teoretiskt ramverk kring praktikarkitekturer. Denna design möjliggör att vi kan identifiera jämförbara dimensioner mellan de lokala platserna för praktisk utbildning och tillsammans analysera kärnfrågor som är avgörande för utformningen av IPE. Deltagande observation är den primära datainsamlingsmetoden där vi vill studera studenters samarbete när de tillsammans planerar och genomför möten med patienter. Vi kommer också att genomföra informella samtal och dokumentanalyser.

Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskap).

Norge: Universitetet i Tromsö (UiT)

Anita Iversen
Bente Norbye

Australien: University of Wollongong

Kylie Mansfield

Nya Zeeland: University of Otago

Eileen McKinlay
Linda Gulliver
Julia Myers

Forskning

Vi bedriver forskning inom olika områden kopplat till medicinsk pedagogik. 

Tidigare projekt

Forskarskola i medicinsk pedagogik

Hösten 2023 startar en ny forskarskola i Medicinsk pedagogik, finansierad av Vetenskapsrådet.

Forskarskolan vänder sig till undervisande personal på hälso- och sjukvårdsutbildningar som leder till yrkeslegitimation.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Interprofessionellt lärande är ett strategiskt utbildningsområde i samverkan mellan fakulteten och sydöstra sjukvårdsregionen. 

Styrkeområdet leds av forskare inom medicinsk pedagogik och har i uppgift att stärka forskning och utbildning med fokus på interprofessionell samverkan.

Forskargruppen

Forskningsledare

Världskarta med markerade orter
Internationella samarbeten inom medicinsk pedagogik

Internationella samarbeten

Forskargruppen i medicinsk pedagogik har flera pågående internationella samarbeten med fokus på interprofessionellt lärande och problembaserat lärande.

Avhandlingar

Följande avhandlingar har lagts fram av doktorander kopplade till forskargruppen i medicinsk pedagogik.

Seminarium

Forskargruppen i medicinsk pedagogik håller regelbundna seminarier dit alla med intresse för pedagogiska frågor inom ramen för hälso- och sjukvårdskontexten är välkomna.

Seminarierna berör stora delar av det forskningsfält som vi rör oss inom och har ett varierat utbud. Vid seminarierna granskas och diskuteras manus, genomförs dataworkshops, diskuteras litteratur inom fältet, samt bearbetas forskningsidéer. Seminarierna ges på plats, med möjlighet till digital närvaro. Välkommen att ta kontakt vid frågor och intresse.

Datum för hösten 2023

  • Onsdag 20 september, kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14
  • Onsdag 4 oktober , kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14
  • Onsdag 18 oktober, kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14
  • Onsdag 1 november, , kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14
  • Onsdag 29 november, , kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14
  • Onsdag 13 december, , kl. 10.15 – 12.00 i Blåbäret, Hus 511 plan 14

Pedagogisk utveckling

Vid medicinska fakulteten pågår kontinuerlig utveckling av våra utbildningsprogram och pedagogiska tillvägagångssätt. 

Utvecklingsarbetet sker såväl mitt i vardagen som genom särskilda satsningar. Forskargruppen inom medicinsk pedagogik engagerar sig i fakultetens utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel som sakkunniga inom pedagogik.

Relaterade nyheter

Vinter på Campus US, Linköping.

Ny forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Linköpings universitet startar en ny forskarskola, i samarbete med Karolinska institutet och Stockholms universitet, för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Forskarskolan har fått 21 miljoner kronor i medel av Vetenskapsrådet över tre år.

Människor runt ett bord

Över 42 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning

Sex LiU-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet. Projekten handlar om folkhögskolans programutbud, fiktion som redskap i läkarutbildningen, mobbning av unga HBTQI+, högläsning i förskolan och AI och sociala robotar i skolan.

Lina Koppel.

Forskarutbildning - inte bara för forskarna

Är en högskoleexamen futtigt? En kandidat otillräcklig och en master för lite? För dem som vill utbilda sig mer finns forskarutbildning. ”Jag hade inte trott att det kunde vara så kul, men det var det. Hela tiden”, säger en doktorand.

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Forskning inom utbildningsvetenskap får 34 miljoner kronor

LiU var det lärosäte som fick störst utdelning vid Vetenskapsrådets årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Forskningsprojekten rör allt från läsning och fysisk kontakt i förskolan till lässvårigheter och visualisering inom naturvetenskap.

Flera professioner övar tillsammans i Akut-iplmomentet

Akutsjukvård uppskattat IPL-moment

"Mycket givande" och "fantastiskt läromoment". När blivande sjuksköterskor och läkare simulerar akutsjukvård tillsammans som en del inom det interprofessionella lärandet (IPL) har omdömena efter övningen varit många och goda.

Först i världen med visualiseringsbord i undervisning

Som en gigantisk Ipad – det är vad Visualiseringsbordet är. Och Medicinska fakulteten är först i världen med att använda det i sin undervisning.

Relaterade sidor

Organisation