Fotografi av Agneta Halvarsson Lundqvist

Agneta Halvarsson Lundqvist

Universitetslektor

Organisationsförändringars genomförande stöttas ibland av olika kompetensutvecklingsprogram. Hur ser den komplexa dynamik ut som uppstår när dessa program utvecklas och i hur påverkar den organisationsförändringar i de stöttade organisationerna. 

Samverkan, lärande och innovation

Min forskning fokuserar samverkan och lärande i arbetslivet från organisatoriskt eller interorganisatoriskt perspektiv. Samverkan och lärande pågår ständigt i eller mellan organisationer och det sker i utvecklings- eller innovationsprocesser, från idégenerering till implementering av det nya.

Innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor förutsätter samverkan mellan personer med olika funktioner på olika nivåer i organisationen. I ett pågående forskningsprojektet fokuserar vi på organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och ledas. Två kommuner deltar och båda testar nya arbetssätt i ett antal omsorgsenheter. Våra inledande pilotundersökningar bekräftar det vi redan vet, att införande av ändrat arbetssätt inom vård- och omsorgsenheter utanför testområden ofta behöver åtföljas av ändrat arbetssätt hos flera andra funktioner i kommunen för att den sista delen av en innovation – implementeringen av det nya – ska bli verklighet. Genom vår frågeställning om hur kommuners innovationsarbete kan stödjas och ledas hoppas vi tränga djupare i den frågan.  

Samverkan mellan idéburen sektor och region

I ett annat pågående forskningsprojekt undersöker vi hur samverkan mellan idéburen sektor i Östergötland och Region Östergötland organiseras och de förutsättningar som möjliggör och utmanar samverkan och lärande mellan sektorerna. Region Östergötland och ett fyrtiotal idéburna länsövergripande organisationer undertecknade en Överenskommelse 2018 och har därefter fortsatt att samverka bland annat för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. Sådan sektorsövergripande samverkan är mycket komplex då både Regionen och de ingående idéburna organisationerna består av flera hierarkiska nivåer och ofta flera typer av verksamheter. De beslut som måste tas i samverkan under processen att utveckla och implementera nya lösningar sker därmed i flera led. I en kommande rapport hoppas vi kunna visa på några av de vägval som de samverkande har att göra.

Interaktiv ansats

Nästan alla mina forskningsprojekt har haft en interaktiv ansats. I mitt fall har det inneburit att en forskargrupp söker svaren på gemensamma forskningsfrågor tillsammans med de som samverkar i en organisation eller över organisationsgränser. De samverkande och vi forskare lägger upp studien gemensamt. Sedan samlar vi forskare data och sammanställer, ofta tillför vi några begrepp eller teorier. Detta preliminära forskningsresultat tolkar vi sedan tillsammans med de som samverkar i olika typer av återkopplingsseminarier eller workshopar. På så sätt görs forskningen nyttig direkt och blir till verktyg inför olika beslut som måste tas under utvecklings- eller innovationsprocessen för att komma vidare. De som samverkar behöver därmed inte vänta till dess forskningsresultatet presenteras för en bredare allmänhet. För oss forskare vidtar ytterligare analysarbete när vi drar oss tillbaka från samverkansarenan för att skriva vetenskapliga publikationer och sprida nyfunnen kunskap.

Forskningsnätverk och forskargrupper

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

HELIX 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2016

MedarbetareVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2016