Fotografi av Agneta Halvarsson Lundqvist

Agneta Halvarsson Lundqvist

Universitetslektor

Min forskning fokuserar samverkan och lärande i arbetslivet från ett organisatoriskt eller interorganisatoriskt perspektiv. Samverkan pågår ständigt i eller mellan organisationer, inte minst i utvecklings- eller innovationsprocesser.

Samverkan, lärande och innovation

Tillsammans med kollegor arbetar jag i forskningsprojekt i olika kontexter men med liknande forskningsfrågor. De fokuserar hur samverkan och lärande kan organiseras och vilka förutsättningar som främjar utvecklingsarbete eller innovation som leder till organisationsförändringar. Samtliga projekt har en interaktiv forskningsansats. Pågående projekt är.

Innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor förutsätter samverkan mellan personer med olika funktioner på olika nivåer i organisationen. I ett pågående forskningsprojektet fokuserar vi på organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och ledas. Två kommuner deltar och båda testar nya arbetssätt i ett antal omsorgsenheter. Våra inledande pilotundersökningar bekräftar det vi redan vet, att införande av ändrat arbetssätt inom vård- och omsorgsenheter utanför testområden ofta behöver åtföljas av ändrat arbetssätt hos flera andra funktioner i kommunen för att den sista delen av en innovation – implementeringen av det nya – ska bli verklighet. Genom vår frågeställning om hur kommuners innovationsarbete kan stödjas och ledas hoppas vi tränga djupare i den frågan.  

Samverkan mellan idéburen sektor och region

I ett annat pågående forskningsprojekt undersöker vi hur samverkan mellan idéburen sektor i Östergötland och Region Östergötland organiseras, och de förutsättningar som omger samverkan och lärande mellan sektorerna. Region Östergötland och ett fyrtiotal idéburna länsövergripande organisationer undertecknade en Överenskommelse 2018 och har därefter fortsatt att samverka bland annat för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. Sådan sektorsövergripande samverkan löper över flera hierarkiska nivåer i både Regionen och de ingående idéburna organisationerna. Det ställer krav på specifika förutsättningar i samverkansfora såväl som i respektive parts organisationer. I en rapport presenterar vi några av dem.

Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län

Ytterligare ett pågående projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) kallat Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län (FRÖ). Projektet genomförs i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och regionens kommuner. Syftet med forskningsdelen är att undersöka hur ett samfinansierat utvecklingsprojekt kan styras och organiseras så att arbetet leder till hållbar forskningsbaserad skolutveckling. Till det kommer ett utvecklingssyfte vilket är att skapa en gemensam regional nulägesbild och att tillsammans med berörda arbeta fram handlingsplaner för hållbar forskningsbaserad skolutveckling. Läs mer: Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län - Framtidens lärarutbildning - Örebro universitet.

Interaktiv ansats

De senaste 15 åren har jag ingått i olika forskargrupper i flera interaktiva forskningsprojekt. I mitt fall har den interaktiva ansatsen inneburit att en forskargrupp söker svaren på gemensamma forskningsfrågor tillsammans med de som samverkar i en organisation eller över organisationsgränser. De samverkande och vi forskare lägger upp studien gemensamt. Sedan samlar vi forskare data och sammanställer, ofta tillför vi några begrepp eller teorier. Detta preliminära forskningsresultat tolkar vi sedan tillsammans med de som samverkar i olika typer av återkopplingsseminarier eller workshopar. På så sätt görs forskningen nyttig direkt och blir till verktyg inför olika beslut som de som samverkar måste ta under utvecklings- eller innovationsprocessen för att komma vidare. De som samverkar behöver därmed inte vänta till dess forskningsresultatet presenteras för en bredare allmänhet. När vi bidragit med verktyg till organisationen drar vi oss tillbaka från samverkansarenan för att skriva vetenskapliga publikationer och sprida nyfunnen kunskap. 

Forskningsnätverk och forskargrupper

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

HELIX 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

2018

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll