Fotografi av Agneta Halvarsson Lundqvist

Agneta Halvarsson Lundqvist

Universitetslektor

Min forskning fokuserar samverkan och lärande i arbetslivet från ett organisatoriskt eller interorganisatoriskt perspektiv. Samverkan pågår ständigt i eller mellan organisationer, inte minst i utvecklings- eller innovationsprocesser.

Samverkan, lärande och innovation

Tillsammans med kollegor arbetar jag i forskningsprojekt i olika kontexter men med liknande forskningsfrågor. De fokuserar hur samverkan och lärande kan organiseras och vilka förutsättningar som främjar utvecklingsarbete eller innovation som leder till organisationsförändringar. Några forskningsprojekt presenteras nedan.

Interaktiv forskning för grön omställning (IFGO)

IFGO är ett forskningsprojekt med det övergripande syftet att öka kunskapen om hur den gröna omställningen inom industrin kan stödjas. Forskningsprojektet är en förstudie inför ansökan för ett längre projekt. Den första rapporten kan läsas på forskningsprojektsidan Interaktiv forskning för grön omställning.

Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om hållbart arbetsliv inom vård och omsorg samt undersöka resultatet av ett statsbidrag (SFS 2021:313) i regioner och kommuner. Detta projekt genomförs för Myndigheten för arbetskunskap (Mynak) som har att rapportera till regeringen. Läs mer hos Mynak.

SKILLUP

SKILLUP är ett nytt treårigt projekt med start i januari 2023. Dess huvudfråga är: Vilken framtida kompetens krävs för visionen om en femte industriell revolution, Industry 5.0. Industry 5.0 sätter fokus på forskning och innovation i syfte att göra europeisk industri hållbar, människocentrerad och uthållig. I SKILLUP som fokuserar kompetens i svensk industri kommer vi att undersöka:

  • Vilka de utmärkande dragen är för arbetares lärande och kompetensutveckling som kan främja övergången till Industri 5.0?
  • Vilka arbets- och lärandevillkor som krävs i tillverkningsföretag för att stödja arbetarnas vid kompetensomställningen till Industri 5.0.
  • Vilka innovativa initiativ som kan identifieras bland representanter för yrkesutbildning för att tillhandahålla kompetens som behövs för arbetare i Industri 5.0 och för att skapa nya jobb

Innovation i offentlig sektor

Under 2022 avslutades ett forskningsprojekt där vi fokuserade på organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och ledas. Två kommuner deltog och båda testade nya arbetssätt i ett antal omsorgsenheter. Resultatet visar att införande av ändrat arbetssätt inom vård- och omsorgsenheter utanför avgränsade testområden ofta behöver åtföljas av ändrat arbetssätt hos flera andra funktioner och system i kommunen för att den sista delen av en innovation – implementeringen av det nya – ska bli verklighet. Under 2023 är vår förhoppning att publicera en vetenskaplig artikel där vi beskriver detta närmare.

Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län

Nyligen avslutat är även ett forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) kallat Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län (FRÖ). Projektet genomförs i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och regionens kommuner. Syftet med forskningsdelen är att undersöka hur ett samfinansierat utvecklingsprojekt kan styras och organiseras så att arbetet leder till hållbar forskningsbaserad skolutveckling. Läs den sammanfattande rapporten här: Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län - Framtidens lärarutbildning - Örebro universitet.

Interaktiv ansats – ett sätt att samverka

De flesta av de forskningsprojekt jag medverkar i har en interaktiv ansats. I mitt fall har den interaktiva ansatsen inneburit att en forskargrupp söker svaren på gemensamma forskningsfrågor tillsammans med de som samverkar i en organisation eller över organisationsgränser. De samverkande och vi forskare lägger upp studien gemensamt. Sedan samlar vi forskare data och sammanställer, ofta tillför vi några begrepp eller teorier. Detta preliminära forskningsresultat tolkar vi sedan tillsammans med de som samverkar i olika typer av återkopplingsseminarier eller workshopar. På så sätt görs forskningen nyttig direkt och blir till verktyg inför olika beslut som de som samverkar måste ta under utvecklings- eller innovationsprocessen för att komma vidare. De som samverkar behöver därmed inte vänta till dess forskningsresultatet presenteras för en bredare allmänhet. När vi bidragit med verktyg till organisationen drar vi oss tillbaka från samverkansarenan för att skriva vetenskapliga publikationer och sprida nyfunnen kunskap.

Publikationer

2024

Anna Fogelberg Eriksson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2024) Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg: Uppföljning av användning av statsbidrag

2023

Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, s. 361-382 Vidare till DOI

2022

Maria Gustavsson, Daniel Persson-Thunqvist, Agneta Halvarsson Lundqvist (2022) Kompetenslyft för klimatomställning. Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov
Agneta Halvarsson Lundqvist, Jörgen Eklund, Olof Hjelm (2022) Grön omställning i svenska tillverkningsföretag: En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag
Agneta Halvarsson Lundkvist, Gabriel Hällqvist, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen (2022) Nulägesanalys och vägen framåt för projektet "Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation": En sammanfattande rapport med resultat från FoU-projektet Forskningsbaserad samverkan i Region Örebro län (FRÖ)

Forskning

Forskningsnätverk och forskargrupper

Organisation