Fotografi av Agneta Halvarsson Lundqvist

Agneta Halvarsson Lundqvist

Universitetslektor

Min forskning fokuserar samverkan och lärande i arbetslivet från ett organisatoriskt eller interorganisatoriskt perspektiv. Samverkan pågår ständigt i eller mellan organisationer, inte minst i utvecklings- eller innovationsprocesser.

Samverkan, lärande och innovation

Tillsammans med kollegor arbetar jag i forskningsprojekt i olika kontexter men med liknande forskningsfrågor. De fokuserar hur samverkan och lärande kan organiseras och vilka förutsättningar som främjar utvecklingsarbete eller innovation som leder till organisationsförändringar. Några forskningsprojekt presenteras nedan.

Interaktiv forskning för grön omställning (IFGO)

IFGO är ett forskningsprojekt med det övergripande syftet att öka kunskapen om hur den gröna omställningen inom industrin kan stödjas. Inom ramen för projektet har vi samverkat med projekt och program för grön omställning i industrin som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, finansierat. Forskningsprojektet är en förstudie inför ansökan för ett längre projekt. Den första rapporten kan läsas på forskningsprojektsidan Interaktiv forskning för grön omställning.

Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om hållbart arbetsliv inom vård och omsorg samt undersöka resultatet av ett statsbidrag (SFS 2021:313) i regioner och kommuner. Detta projekt genomförs för Myndigheten för arbetskunskap (Mynak) som har att rapportera till regeringen. Läs mer hos Mynak. Här ska en länk in när Mynak lagt upp.

Innovation i offentlig sektor

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt fokuserade vi på organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och ledas. Två kommuner deltog och båda testade nya arbetssätt i ett antal omsorgsenheter. Resultatet visar att införande av ändrat arbetssätt inom vård- och omsorgsenheter utanför avgränsade testområden ofta behöver åtföljas av ändrat arbetssätt hos flera andra funktioner och system i kommunen för att den sista delen av en innovation – implementeringen av det nya – ska bli verklighet. Under 2023 är vår förhoppning att publicera en vetenskaplig artikel där vi beskriver detta närmare.

Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län

Nyligen avslutat är även ett forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) kallat Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län (FRÖ). Projektet genomförs i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och regionens kommuner. Syftet med forskningsdelen är att undersöka hur ett samfinansierat utvecklingsprojekt kan styras och organiseras så att arbetet leder till hållbar forskningsbaserad skolutveckling. Läs den sammanfattande rapporten här: Forskningsbaserad samverkan inom Region Örebro län - Framtidens lärarutbildning - Örebro universitet.

Interaktiv ansats – ett sätt att samverka

De flesta av de forskningsprojekt jag medverkar i har en interaktiv ansats. I mitt fall har den interaktiva ansatsen inneburit att en forskargrupp söker svaren på gemensamma forskningsfrågor tillsammans med de som samverkar i en organisation eller över organisationsgränser. De samverkande och vi forskare lägger upp studien gemensamt. Sedan samlar vi forskare data och sammanställer, ofta tillför vi några begrepp eller teorier. Detta preliminära forskningsresultat tolkar vi sedan tillsammans med de som samverkar i olika typer av återkopplingsseminarier eller workshopar. På så sätt görs forskningen nyttig direkt och blir till verktyg inför olika beslut som de som samverkar måste ta under utvecklings- eller innovationsprocessen för att komma vidare. De som samverkar behöver därmed inte vänta till dess forskningsresultatet presenteras för en bredare allmänhet. När vi bidragit med verktyg till organisationen drar vi oss tillbaka från samverkansarenan för att skriva vetenskapliga publikationer och sprida nyfunnen kunskap.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskningsnätverk och forskargrupper Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll