31 oktober 2023

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. 44 miljoner kronor går till forskning vid Linköpings universitet i 14 projekt som bland annat handlar om digitala tvillingar, beroendeforskning och kronisk smärta. Ytterligare 23 miljoner fördelade på sex bidrag går till LiU-forskare inom utlysningen forskningskompetens inom primärvården.

Forskare i labb. Estelle Barbier, universitetslektor vid BKV, en en av 14 forskare som fått bidrag från VR i årets utlysning inom medicin och hälsa. Foto Anna Nilsen

Utfallet från årets VR-utlysning inom medicin och hälsa resulterade i 13 projektbidrag och 1 etableringsbidrag för Linköpings universitet. Totalt fick LiU cirka 44 miljoner kronor. 

Etableringsbidrag

Judit Svensson Arvelund, biträdande universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, tilldelades ett etableringsbidrag på 6 miljoner kronor för forskning på oncolytiskt virus-baserad immunterapi mot lymfom, med dendritiska celler i fokus.

Projektbidrag

 • Eric Augier, biträdande universitetslektor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor för kartläggning av de molekylära mekanismerna för valet av kokain framför hälsosamma belöningar.
 • Estelle Barbier, universitetslektor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor för studier av nervcellsgrupper och molekylära mekanismer som främjar uppkomst av socialt överförda rädslominnen.
 • Rebecca Böhme, biträdande universitetslektor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor för projektet Delar av mitt jag: att undersöka bidragande neurala- och beteendefaktorer associerade till självrelevant (dys)funktion som underlag för nya interventioner för psykiatriska tillstånd.
 • Claudio Cantù, biträdande professor vid BKV, får cirka 2,2 miljoner kronor för ett storskaligt uppdrag för att minska användandet av djur vid DNA:Protein-interaktionsstudier.
 • Gunnar Cedersund, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk teknik, får cirka 2,2 miljoner kronor för forskning om skalering från mikrofysiologiska system till människa genom skalbara digitala tvillingar.
 • Fredrik Elinder, professor vid BKV, får 4,8 miljoner kronor för forskning om dubbelmolekylaktiverare av kaliumkanaler.
 • Marie Hagbom, förste forskningsingenjör vid BKV, får 4,8 miljoner kronor för att klargöra mekanismer till uppkomst av sjukdomssymptom vid rotavirus och norovirusinfektion.
 • Per Magnusson, adjungerad professor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor för att dechiffrera funktionen och den terapeutiska potentialen hos benspecifikt alkaliskt fosfatas inom vävnadsmineralisering.
 • Per Nilsen, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, får 2,4 miljoner kronor för implementering av en ny modell för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa: en pragmatisk stepped-wedge kluster trial.
 • Håkan Olausson, professor vid BKV, får 4,8 miljoner kronor för forskning om funktionell betydelse av genetiska avvikelser vid kronisk smärta.
 • Jörg Schilcher, professor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor för projektet Fragilitetsfrakturer och Atypiska Femurfrakturer – Optimerad Diagnostik och Läkemedelsanvändning genom Artificiell Intelligens och Global Dataanalys.
 • Christopher Sjöwall , biträdande professor vid BKV får, 2,4 miljoner kronor för projektet Dissektion av rollerna för inflammatoriska mediatorer och reglering av celldöd vid systemisk lupus erytematosus: Skapar förutsättningar för tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg.
 • Eleonore von Castelmur, universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, får 2,4 miljoner kronor för forskning om picornavirus intrångsmekanism i celler.

Forskningskompetens inom primärvården

I utlysningen Forskningskompetens inom primärvården beviljade VR bidrag om totalt 110 miljoner kronor under tre år. Flest bidrag gick till Linköping universitet, som fick sammanlagt 23 miljoner kronor fördelat på sex beviljade anslag.

 • Karin Rådholm, biträdande professor vid HMV, får nära 7,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om en mHälsa-interventionsstudie för hälsosammare matvanor hos typ 2-diabetespatienter.
 • Magnus Falk, biträdande professor vid HMV, har beviljats 4,6 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Artificiellt Intelligent Beslutsstöd för Hudcancerdiagnostik i Primärvård – en randomiserad multicenterstudie”
 • Fredrik Iredahl, universitetslektor vid HMV, får 2 miljoner kronor i bidrag för forskningstid och nära 3 miljoner kronor i projektbidrag till forskning om strukturerat handläggande av patienter som söker primärvården med bröstsmärta där misstanke om kranskärlssjukdom föreligger.
 • Hanna Israelsson Larsen, adjungerad universitetslektor vid HMV, har beviljats 3 miljoner kronor i projektbidrag till forskning om hur svensk primärvård kan arbeta mer effektivt med psykisk ohälsa och en klinisk multicenterstudie där vårdmodellen Integrerad Beteendehälsa i svensk primärvård implementeras och utvärderas.
 • Anna Moberg, universitetslektor vid HMV, får 3 miljoner kronor i projektbidrag till forskning om digitala hjärt- och lungljud som indikatorer för kardiopulmonell organskada i den allmänna befolkningen.

 Läs mer på vr.se

Uppdatering: Artikeln uppdaterades den 1 november 2023 med information om bidragen inom utlysningen Forskningskompetens inom primärvården.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.