Kognition

Människans medvetande är ofattbart komplext: hjärnan består av hundra miljarder sammankopplade neuroner. Tänkandet uppstår och används i samspel med andra människor och den fysiska omgivningen, vilket gör det hela ännu mer komplext.

Kognitionsvetenskap studerar dessa processer ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Forskarna studerar människors tänkande, utvecklar maskiner som utför kognitiva uppgifter och studerar kognition hos andra djurarter.

När vi människor kopplar samman vad som sker i hjärnan med vad som sker i en dator och vad som sker i vår fysiska och sociala omvärld så blir tänkandet en hybrid. Teknologin är en del av vår kultur, och vårt tänkande är redan idag en hybrid mellan psykologi, kultur, biologi och teknik.

Vid Linköpings universitet ligger fokus på samspelet mellan kognition och kommunikation. Bland annat studeras hur beslut fattas i grupp, vi utvecklar program för lärande med hjälp av artificiella agenter och bygger kognitiva robotar, både för att hjälpa oss i våra kognitiva processer, och för att öka vår förståelse av dessa.

Forskning

En kvinna ligger i skiktröntgen.

JEDI-lab

Forskare vid JEDI-lab forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

En robot.

Lust att läsa - ett designprojekt om elevers samspel med sociala robotar

En explorativ studie som undersöker på vilka sätt artificiell intelligens (AI) kan bidra till elevers läsning. I projektet granskas hur centrala läsaktiviteter och lässituationer kan designas för samspel mellan en social robot och elever i årskurs 4.

Bild från en stad med människor som sitter vid ett bord.

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring bedriver forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Miljön erbjuder studier inom fältet och bidrar till en ökad kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv.

Nyheter

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Kajsa Igelström.

Kajsa Igelström vill studera autism med hjälp av VR

Många med autism och adhd upplever att sinnesintryck och motorik orsakar svårigheter i vardagen. Forskaren Kajsa Igelström vill förstå varför och hon vill ta virtual reality till hjälp.

A girl and a boy reading books in the library

Designprojektet Lust att Läsa får 1,8 miljoner kronor

Norrköpings fond för forskning och utveckling ger medel till forskning om skolbarns läsning och läslust i samspel med en läsrobot.

Närliggande forskningsområden