Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör. Allt från kunskapsteori, språkfilosofi och medvetandefilosofi, till etik och politisk filosofi ryms inom samma ämne.

Gammalt bibliotek med statyer och bokhyllorFilosofi i samhället

Eftersom filosofi behandlar generella aspekter av världen och vårt förhållande till den och våra medmänniskor finns det flera aktuella områden där filosofi har en roll att spela. Några exempel på detta är att flera filosofer är verksamma inom diskussioner av klimatfrågor, artificiell intelligens, biomedicinens senaste landvinningar och frågor kring fakenyheter.

Klimatfrågor och frågor om åtgärder mot klimatförändringar är inte bara renodlat meteorologiska, utan rör sådana frågor som hur vi ska värdera nu levande människors intressen mot framtida, ännu ej födda, människor och djur, eller i vilken grad kostnader för åtgärder mot klimatförändringar ska ligga hos nu levande generationer, eller om vi kan skjuta upp vissa kostnader. Frågor kring artificiell intelligens rör inte bara datalogiska frågor, utan frågor om intelligensens och medvetandets natur, samt frågor kring ansvar för den artificiella intelligensens aktiviteter.

Filosofer är, eller har varit, verksamma kring utvecklingen av självkörande fordon, slutförvaring av kärnkraftsbränsle, utveckling av datorspel, för att bara ta några exempel.

Kurser i filosofi

Vid Linköpings universitet ges kurser i filosofi sedan 1989, och det går att ta examen i både teoretisk filosofi och i praktisk filosofi. Nytt från hösten 2018 är att de första två grundkurserna i ämnet är en kombination av både teoretisk och praktisk filosofi. Tillsammans ger kurserna "Filosofi 1" och "Filosofi 2" en utmärkt bas för att fortsätta med fördjupade studier inom antingen teoretisk eller praktisk filosofi.

Filosofistudier är ett bra komplement till alla slags övriga studier. Det är vanligt att filosofistudenter läser en kombination av ämnen inom den humanistiska eller samhällsvetenskapliga sektorn. Vi har också studenter med helt annan inriktning, som till exempel bedriver naturvetenskapliga studier eller läser vid teknisk fakultet.

Vi ger kurser över hela terminer, och erbjuder dessutom många mindre fristående kurser, både på distans och på Campus Valla i Linköping.

Efter utbildningen

Filosofistudierna kan vara till nytta på flera områden. De ger träning i att resonera och att analysera begrepp och argument, och dessa förmågor passar bra ihop med många andra ämnen.

Den amerikanska riskkapitalisten Mark Cuban sa nyligen:

"I would not want to be a CPA right now. I would not want to be an accountant right now. I would rather be a philosophy major."

Det skäl han anför är att automatiseringen av förmågor går så snabbt nu att det kan vara klokt att se till att lära sig något som datorer inte kommer att kunna göra inom en snar framtid.

"Knowing how to critically think and assess them from a global perspective I think is going to be more valuable than what we see as exciting careers today which might be programming or CPA or those types of things."

Filosofistudier kan bidra till just denna förmåga.

Kurser i filosofi

Kurser på grundnivå

Filosofi 1, 30 hp

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställnin...

Filosofins historia, 7.5 hp

Ett studie av filosofins historia ger oss en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. I kursen studeras filosofins historia, med hjälp av både handböcker och originalmaterial. Stoffet får dels en regelrätt ...

Logik och filosofisk instrumentkurs, 7.5 hp

Kursen utgör en introduktion till filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. Kursen ger förutsättningar för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för ett kritiskt förhållningssätt med hjälp ...

Kurser på avancerad nivå

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen.  De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forsk...

Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Efter genomgången magisterkurs kan studenten erhålla en magisterexamen i praktisk filosofi. Kursen kan även ingå i studier i en ma...

Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund ...

Examen i filosofi

Kontakt

Mer om filosofi vid LiU